herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

ZARZA?DZENIE NR 81/22/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu poste?powania okres?laja?cego zasady udzielania zamo?wien? publicznych, dla kto?rych nie stosuje sie? przepiso?w ustawy Prawo zamo?wien? publicznych przez Gmine? De?bno w realizacji zadan? zgodnie z obowia?zuja?cymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnos?ci wydatko?w w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i S?rodowisko 2014 ? 2020