herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
ZARZA?DZENIE NR 81/22/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu poste?powania okres?laja?cego zasady udzielania zamo?wien? publicznych, dla kto?rych nie stosuje sie? przepiso?w ustawy Prawo zamo?wien? publicznych przez Gmine? De?bno w realizacji zadan? zgodnie z obowia?zuja?cymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnos?ci wydatko?w w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i S?rodowisko 2014 ? 2020 2017-08-01 13:57
ZARZĄDZENIE NR 80/22/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie wykupu prawa własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 53/2 o powierzchni 0,3228 ha położonej w obrębie 7 m. Dębno gm. Dębno przy ul. Kostrzyńskiej 2017-08-01 10:00
ZARZĄDZENIE NR 79/22/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej 2017-08-01 09:58
ZARZĄDZENIE NR 78/22/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej 2017-08-01 09:58
ZARZĄDZENIE NR 77/22/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017r. 2017-08-01 14:03
ZARZĄDZENIE NR 76/22/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoła Podstawowej w Dargomyślu 2017-07-27 08:55
ZARZA?DZENIE NR 75/22/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaz?y w drodze przetargowej 2017-07-27 08:54
ZARZA?DZENIE NR 74/22/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci przeznaczonych do sprzedaz?y w trybie bezprzetargowym 2017-07-27 08:53
ZARZA?DZENIE NR 73/22/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie okres?lenia procedury likwidacyjnej Szkoły Podstawowej w Dargomys?lu oraz przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dargomys?lu w szkołe? filialna? podporza?dkowana? organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 3 w De?bnie. 2017-07-27 08:53
ZARZA?DZENIE NR 72/22/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia poste?powania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegaja?cych sie? o awans na stopien? nauczyciela mianowanego 2017-07-27 08:52
ZARZA?DZENIE NR 71A/21/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkan?cami Gminy De?bno w sprawie Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy De?bno na lata 2017 ? 2023 2017-07-27 11:00
ZARZA?DZENIE NR 71/21/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu ?Programu wspo?łpracy Gminy De?bno z organizacjami pozarza?dowymi i innymi podmiotami prowadza?cymi działalnos?c? poz?ytku publicznego na rok 2018? 2017-07-27 10:59
ZARZĄDZENIE NR 70/21/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017r. 2017-07-25 10:54
ZARZĄDZENIE NR 69/21/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2017 rok. 2017-07-25 10:55