Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 104/39/2008 w sprawie: ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Kultury oraz ustalenia regulaminu jej działania


Zarządzenie Nr 104 / 39 / 2008

Burmistrza Dębna

z dnia 08.09.2008r.

w sprawie: ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Kultury oraz ustalenia regulaminu jej działania.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Gminną Radę Kultury, zwaną alej „Radą”, jako organ opiniodawczo- doradczy Burmistrza Dębna w zakresie kultury.

§ 2. Do kompetencji Rady należą zadania określone w art. 32 ust.2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598.) , a ponadto:

 1. współorganizowanie imprez kulturalnych na terenie Gminy;

 2. koordynacja imprez na terenie Gminy;

 3. opiniowanie zasad współpracy ze stowarzyszeniami kultury i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie kultury;

 4. dokonywanie bieżących ocen imprez organizowanych w Gminie;

 5. propagowanie przedsięwzięć kulturowych;

 6. opiniowanie przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień, określonych w odrębnych przepisach.

§ 3.1. W skład Rady wchodzi po jednym zgłoszonym kandydacie desygnowanym przez właściwy statutowo organ organizacji lub instytucji działających na terenie gminy, realizujących zadania w zakresie kultury.

2. Ustala się następujący skład Rady:

1) Jarosław Ostry - Urząd Miejski w Dębnie,

2) Hanna Siąkajło - Urząd Miejski w Dębnie,

3) Izabela Grzegolska - Rada Dyrektorów Szkół,

4) Mariola Kmieć - Rada Dyrektorów Szkół,

5) Jacek Sopiński - Rada Dyrektorów Szkół,

6) Joanna Rau - Paluch - Dębnowski Ośrodek Kultury,

7) Aniela Kołodziej - Uniwersytet III Wieku

8) ks. Tomasz Motyka - Ognisko Wychowawcze „Nasz Dom”

9) Anna Witkowska -Stowarzyszenie Miłośników Dębna,

10) Beata Biaduń - Broda - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bądźmy Razem”,

11) Iwona Dziuda -Biblioteka Publiczna MiG Dębno

3. Kadencja Rady trwa 4 lata, jednakże kończy się każdorazowo po 3 miesiącach od upływu kadencji Burmistrza Dębna.

4. Burmistrz Dębna odwołuje członków Rady w przypadku:

1) cofnięcia rekomendacji przez podmiot delegujący,

2) rezygnacji członka Rady,

3) innej ważnej przyczyny.

5. W przypadku powstania nowej organizacji lub instytucji działających na terenie gminy, realizujących zadania w zakresie kultury , Burmistrz Dębna powołuje w skład Rady kandydata desygnowanego przez właściwy statutowo organ tej organizacji lub instytucji.

§ 4.1. Rada działa w oparciu o niniejszy regulamin:

 1. Rada działa na posiedzeniach plenarnych. Obrady Rady są ważne przy udziale co najmniej ? składu członków Rady:

 2. Przewodniczącym Rady jest przedstawiciel Urzędu Miejskiego delegowany przez Burmistrza Dębna,

 3. posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego i odbywają się w miarę potrzeb - jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku;

 4. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia, podając proponowany porządek obrad lub zakres problemów, mających być przedmiotem obrad;

 5. Przewodniczący jest również zobowiązany zwołać posiedzenie Rady w terminie 14 dni na żądanie:

 1. Burmistrza Dębna,

 2. 1/3 członków Rady;

 1. Porządek obrad ustala Rada na początku posiedzenia.

 2. Rada jest zobowiązana zająć się sprawami przedłożonymi przez Burmistrza Dębna.

2. Przewodniczący kieruje pracą Rady, prowadzi obrady, reprezentuje Radę na zewnątrz oraz zapewnia wykonanie uchwał podjętych przez Radę. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Rady osoby spoza składu osobowego Rady.

3. W razie przemijającej przeszkody w wykonaniu zadań, przewodniczącego zastępuje wiceprzewodniczący.

4. Posiedzenia Rady protokołuje sekretarz.

5. Stanowiska lub opinie zajmowane przez Radę są podejmowane w formie uchwały.

6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy równej liczbie głosów - decyduje głos przewodniczącego Rady.

§ 5. Obsługę techniczną i organizacyjną pracy Rady zapewnia Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dębnie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 29-10-2008 10:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Siąkajło 08-09-2008
Ostatnia aktualizacja: - 29-10-2008 10:44