herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Uchwała Nr X/66//2007w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą „Plan Rozwoju wsi Mostno”


Uchwała X/ 66 /2007

RADY MIEJSKIEJ w DĘBNIE

z dnia 31. 05. 2007r.

w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą

Plan Rozwoju wsi Mostno

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt6 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z §2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” (Dz. U. nr 284, poz.2846) Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się plan rozwoju miejscowości pod nazwą „Plan Rozwoju wsi Mostno”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Traci moc Uchwała Nr LXIX/427/2006 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 września 2006r.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dębno.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 11-07-2007 12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 11-07-2007 12:22