Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (GNiOS)-

 

 

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA (GNiOŚ)

 Kierownik Wydziału

Sebastian Dąbski

W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM:

1)       wnioskowanie o zakładanie, rozszerzanie i zamykanie cmentarzy komunalnych,

2)       nadzór nad utrzymaniem i zarządzaniem cmentarzami komunalnymi i nieczynnymi cmentarzami oraz miejscami pamięci,

3)       sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, prowadzenie ewidencji pochowanych;

4)       nadzór nad mieniem komunalnym zarządzanym przez jednostki organizacyjne gminy;

 

W ZAKRESIE ROLNICTWA:

1)       przeprowadzanie badań zmierzających do ustalenia ostatecznego szacunku plonów,

2)       współdziałanie z organami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań zmierzających do poprawy warunków socjalno-bytowych mieszkańców wsi,

3)       współdziałanie ze służbą Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin,

4)       współpraca z zarządami ogrodów działkowych i zarządem Kół Pszczelarskich i  Łowieckich,

5)       współpraca z powiatowym lekarzem weterynarii w zakresie działań zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego,

6)       prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodną,

7)       prowadzenie spraw w zakresie rekultywacji gruntów rolnych i leśnych,

8)       wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego i osobistym prowadzeniu gospodarstwa,

9)       prowadzenie wykazów indywidualnych gospodarstw i działek rolnych,

10)    przeprowadzanie spisów rolnych,

11)    załatwianie spraw związanych z konserwowaniem urządzeń melioracyjnych, nadzór nad  Spółkami Wodnymi,

12)    prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa,

13)    prowadzenie rejestru gospodarstw agroturystycznych;

14)    prowadzenie akt nieruchomości rolnych wsi

 

W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA:

1)       opiniowanie wniosków właścicieli lub użytkowników wieczystych gruntów w sprawie przyznania środków pochodzących z dotacji budżetu państwa na zalesienie gruntów,

2)       opiniowanie wniosków w sprawie uznania lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru,

3)       nadzorowanie gospodarki w lasach komunalnych,

4)       wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, wymierzanie kar za samowolne usuwanie drzew i krzewów oraz pobieranie opłat,

5)       wydawanie decyzji w zakresie ustawy prawo ochrony środowiska,

6)       współpraca ze służbą ochrony zabytków w zakresie zabytkowych terenów zielonych,

7)       prowadzenie spraw z zakresu gromadzenia odpadów, wydawanie postanowień dotyczących odpadów niebezpiecznych,

8)       opiniowanie planu gospodarki odpadami w tym odpadami niebezpiecznymi.

9)       wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne,

10)    sporządzenie zbiorczego zestawienia opłat za korzystanie ze środowiska przez Urząd Miejski,

11)    udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie,

12)    prowadzenie spraw w zakresie utrzymania porządku i czystości w gminie,

13)    prowadzenie spraw z zakresu GFOŚiGW,

14)    prowadzenie ewidencji pomników przyrody i wnioskowanie o ich ustanowienie,

15)    udzielanie zezwoleń w drodze decyzji na świadczenie usług polegających na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych

16)    wydawanie zezwoleń na świadczenie usług komunalnych w zakresie odpadów komunalnych,

17)    prowadzenie spraw dotyczących dzikich wysypisk,

18)    prowadzenie spraw w zakresie utrzymania cmentarzy wiejskich, miejskich,

19)     prowadzenie ewidencji decyzji przesyłanych przez Starostwo Powiatowe i Urząd Wojewódzki dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu i zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza przez zakłady pracy,

20)    prowadzenie spraw mogilników w Więcławiu i Smolnicy,

21)    prowadzenie spraw w zakresie utrzymania zwierząt bezdomnych,

 

W ZAKRESIE GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:

1)       organizowanie przetargów w zakresie zbywania nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami,

2)       prowadzenie spraw w zakresie zbywania i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy,

3)       prowadzenie spraw dotyczących nabywania na rzecz gminy nieruchomości,

4)       sporządzanie dokumentacji formalno-prawnej związanej z nabywaniem na rzecz gminy od Skarbu Państwa nieruchomości w trybie komunalizacji, na wniosek i z mocy prawa,

5)       prowadzenie spraw dotyczących przekazywania mienia sołectwom,

6)       przygotowywanie dokumentów w sprawach dotyczących pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy,

7)       nieodpłatne przekazywanie w drodze umów gruntów stanowiących własność gminy na rzecz Skarbu Państwa, przejmowanie nieodpłatne na własność gminy gruntów od Skarbu Państwa,

8)       prowadzenie spraw dotyczących oddawania nieruchomości gminnych w zarząd komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, ustalanie opłat rocznych za wieczyste użytkowanie i zarząd, nanoszenie zmian i wysyłanie informacji do właścicieli i użytkowników wieczystych,

9)       aktualizacja opłat rocznych z tytułu zarządu, użytkowania wieczystego,

10)    naliczanie opłat adiacenckich,

11)    przeprowadzanie kontroli terenowej nieruchomości gminnych będących w użytkowaniu wieczystym oraz dzierżawionych bądź będących przedmiotem najmu,

12)    prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

13)    prowadzenie spraw związanych z robotami geodezyjno-kartograficznymi oraz wyceną nieruchomości,

14)    prowadzenie numeracji i nazewnictwa ulic, nadawanie numerów porządkowym nieruchomościom,

15)    prowadzenie wszelkich spraw z zakresu VAT,

16)    prowadzenie rejestrów dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych,

17)    składanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych i wprowadzanie w nich zmian,

18)    wydawanie decyzji zatwierdzających podziały działek nieruchomości,

19)    scalenia i podziały gruntów

20)    przeprowadzanie rozgraniczeń nieruchomości,

21)    wypłacanie odszkodowań za grunty pod drogi;

22)    przekazywanie nieruchomości aportem spółkom gminnym,

23)    wyłączanie gruntów z produkcji rolnej

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 22-10-2004 13:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Szymczyk 31-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Anna Stańczak 23-09-2015 12:27