Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydział Finansowo-Budżetowy (FB)

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY (FB)

 

 Kierownik Wydziału - Skarbnik Gminy

 

Iwona Pludra

skarbnik@debno.pl

W ZAKRESIE PLANOWANIA, ZMIAN I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETU:

 

1)       przygotowanie projektu budżetu:

a)       planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w układzie klasyfikacji budżetowej i w układzie zadań budżetowych,

b)       planu przychodów i rozchodów budżetu – określanie źródeł finansowania planowanego deficytu budżetowego,

c)       planów funduszy celowych,

d)       objaśnień do projektu budżetu,

e)       innych załączników wymaganych przepisami prawa,

2)       przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i projektów zarządzeń Burmistrza,

3)       sporządzanie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych z realizacji budżetu,

4)       przygotowywanie wystąpień o opinie do Regionalnej Izby Obrachunkowej,

5)       opiniowanie i analizowanie wniosków dotyczących zmian w budżecie,

6)       prowadzenie ewidencji zmian w planie wydatków budżetowych,

7)       opracowywanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,

8)       monitorowanie stanu realizacji zadań inwestycyjnych, przygotowywanie informacji oraz opinii z postępu realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie finansowym,

9)  sporządzanie rocznego bilansu budżetu gminy,

10) uzgadnianie ewidencji księgowej,

11) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i

     Gospodarki Wodnej i prowadzenie w tym zakresie sprawozdawczości,

12) przyjmowanie sprawozdań jednostkowych od Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych,

13) opracowywanie harmonogramów realizacji dochodów i wydatków,

14) analiza płynności finansowej Gminy,

15)analiza dokumentacji planistycznej budżetu zadaniowego;

 

W ZAKRESIE KSIĘGOWOŚCI URZĘDU:                  

 

1) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej w układzie klasyfikacji budżetowej i budżetu zadaniowego dochodów i  

    wydatków,

2) sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym oraz kwalifikowanie rachunków i faktur do zapłaty,

3)  prowadzenie ewidencji majątku Urzędu,

4)  sporządzanie zestawień obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych,

5)     wnioskowanie o przeprowadzenie inwentaryzacji, rozliczanie jej,

6)   uruchamianie dotacji do jednostek kultury zgodnie z planem wydatków,

7)   prowadzenie ewidencji rachunków sum depozytowych,

8)   sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie wynagrodzeń oraz środków trwałych i inwestycji,

9)  sporządzanie rocznego bilansu Urzędu

10)  prowadzenie ewidencji wydatków zadań rad sołeckich,

11)  rozliczanie kosztów podróży służbowych i zagranicznych pracowników oraz radnych Rady,

12)  prowadzenie obsługi finansowo-księgowej ZFŚS, wydatków  nie wygasających oraz kont pomocniczych,

 

W ZAKRESIE PŁAC:

 

1) naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od zawartych umów,

2) naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zawieranych umów,

3) prowadzenie kartotek wynagrodzeń osobowych pracowników i osób zatrudnionych na umowę-zlecenie

4) obsługa płacowa pracowników Urzędu, naliczanie poborów, obliczania zasiłków, wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu,

5) sporządzanie rocznych informacji o dochodach do Urzędu Skarbowego,

6) prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

 

W ZAKRESIE OBSŁUGI DŁUGU PUBLICZNEGO:

 

1) prowadzenie Rejestru umów w części obejmującej zobowiązania wynikające z realizacji planów finansowo-rzeczowych wydziałów,

2) analiza i obsługa zadłużenia Gminy,

3) sporządzanie informacji o zaciągniętych zobowiązaniach,

4) weryfikacja umów,

5) prowadzenie ewidencji udzielanych poręczeń i gwarancji,

 

W ZAKRESIE WYMIARU PODATKU:

 

1) przyjmowanie od podatników informacji i deklaracji w sprawie podatków i ich weryfikacja,

2) wydawanie decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości i rolnego, decyzji zmieniających, decyzji      

    wymiarowych w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od środków transportowych,

3) sporządzanie wniosków karno-skarbowych w wypadkach nie zgłoszenia obowiązku podatkowego,

4) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie umorzenia zaległości, odroczeń, rozkładania na raty  podatków i sprawdzania ich zgodności z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej;

 

5)prowadzenie dokumentacji związanej ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej,

6) podawanie do publicznej wiadomości kwot umorzonych zaległości podatkowych,

7) ewidencja księgowa wpłat na podatek od środków transportowych,

8) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie podatków i opłat,

9) zgłaszanie wierzytelności gminy do sądów gospodarczych w związku z ogłoszoną upadłością podmiotów gospodarczych,

10) składanie wniosków w sprawie ustanowienia hipoteki ustawowej lub przymusowej.

 

W ZAKRESIE KSIĘGOWOŚCI PODATKÓW I OPŁAT:

 

1) wypisywanie i drukowanie dowodów wpłat wnoszonych do kasy z tytułu podatków i opłat,

2) ewidencja księgowa opłat lokalnych i innych należności Gminy,

3) likwidacja zaległości i nadpłat na kontach podatników,

4) pobieranie i ewidencjonowanie opłat,

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 11-05-2004 11:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Szymczyk 31-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Adam Szyszka 29-05-2024 09:27