Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXXIV/221/2008 w sprawie: opłaty targowej


UCHWAŁA Nr XXXIV/ 221 /2008

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie: opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2006 r. Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225,
poz. 1635, Nr 245, poz. 1175, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585,
Nr 116, poz. 730) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Dębnie:

      1. określa wysokość stawek opłaty targowej,

      2. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,

      3. wprowadza zwolnienia z opłaty targowej,

      4. zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

 1. stanowisko - teren zajęty przez handlującego o powierzchni do 4 m2,

 2. stragan - stół lub podobne urządzenie zadaszone lub nie, ustawione przez gminę lub zarządzającego targowiskiem w celu prowadzenia z nich handlu wraz z powierzchnią gruntu przed straganem o szerokości do 1 m mierzonym w linii prostej od brzegu blatu,

§ 3. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej na terenie Gminy Dębno:

1) przy sprzedaży ze straganu, stanowiska, środków transportowych do 1,5 tony ładowności,

a) art. Żywnościowe 12,00 zł

b) art. przemysłowe 12,00 zł

c) art. szklarniowe 12,00 zł

d) rozsady, nasiona 10,00 zł

e) sprzedaż art. spożywczych pochodzenia rolniczego tj. ziemniaki, ser, masło, jaja, miód oraz kwiaty, warzywa i owoce z ogródków działkowych - nie wskazujących na sprzedaż masową
2,00 zł

f) (uchwałą NR XXVIII/146/S/2008 z dnia 17 grudnia 2008r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło nieważność § 3 pkt 1 lit. f uchwały)

2) przy sprzedaży ze środków transportowych powyżej 1,5 tony ładowności,

a) art. Żywnościowe 18,00 zł

b) art. przemysłowe 18,00 zł

c) art. szklarniowe 18,00 zł

d) rozsady, nasiona 9,00 zł

e) (uchwałą NR XXVIII/146/S/2008 z dnia 17 grudnia 2008r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło nieważność § 3 pkt 2 lit. e uchwały)

3) za zajęcie ponadnormatywnej powierzchni ustalonej dla straganu i stanowiska oraz zajęcia terenu poza środkiem transportowym za każdy rozpoczęty m2 powierzchni

3,00 zł

4) Przy zajęciu więcej niż 1 straganu opłata targowa będzie pobierana za każdy stragan zgodnie
z pkt 1

5) za sprzedaż w miejscach wyznaczonych przy cmentarzach komunalnych kwiatów, zniczy
i wieńców w dniach 29,30,31 października oraz 1 i 2 listopada każdego roku

a) przy sprzedaży ze straganu, stanowiska, środków transportowych
45,00 zł,

b) za zajęcie ponadnormatywnej powierzchni ustalonej dla straganu i stanowiska oraz zajęcia terenu poza środkiem transportowym za każdy rozpoczęty m2 powierzchni

5,00 zł

§ 4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej (sprzedaż mieszanego rodzaju asortymentu), stosuje się stawkę wyższą.

§ 5. Łączna kwota opłaty targowej nie może przekraczać górnej granicy stawek kwotowych dla opłaty targowej określonych przez Ministra Finansów na dany rok.

§ 6. Opłatę targową pobiera się niezależnie od opłat:

1) za korzystanie z urządzeń targowych oraz innych usług świadczonych przez zarządcę targowiska;

2) za zajęcie pasa drogowego.

§ 7. Zwalnia się z opłaty targowej:

1) działalność handlową przed sklepami, pawilonami w których jest prowadzona działalność gospodarcza o ile spełnione są łącznie następujące warunki:

a) działalność handlowa prowadzona jest na terenie przyległym do lokalu (wejście do placówki)
w pasie do 1 m od ściany frontowej budynku na na całej szerokości budynku lub pawilonu,

b) sprzedaż jest zgodna z asortymentem oferowanym w sklepie,

c) zajęcie terenu odbywa się za zezwoleniem właściciela lub zarządcy,

2) działalność handlową podczas imprez o charakterze charytatywnym i religijnym.

§ 8. 1. Obowiązek podatkowy z tytułu opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do wykonywania sprzedaży na targowisku.

2. Opłata płatna jest z góry po przystąpieniu do wykonywania sprzedaży w danym dniu.

3. Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Dębnie przy ul. Piłsudskiego 5
lub u inkasenta.

§ 9. 1. Ustala się inkasenta opłaty targowej - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka
z o.o. w Dębnie na podstawie zawartej umowy.

2. Ustala się wynagrodzenie za pobór opłaty targowej dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z o.o. w Dębnie w wysokości 20% zainkasowanej opłaty targowej.

3. Inkasent jest zobowiązany wpłacić zebraną w danym dniu opłatę targową w kasie Urzędu do godz. 14.00, a opłaty zebrane po tej godzinie lub w dniach gdy kasa jest zamknięta w najbliższym dniu roboczym w którym kasa jest czynna.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr III/17/2002 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 9 grudnia 2002r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej (Dz.Urz.Woj.Zach. z dnia 11.12.2002r. Nr 92
poz. 1998).

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia nie wcześniej jednak niż 01.01.2009r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie

mgr Helena Sługocka

Strona 2 z 2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 28-11-2008 14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Joanna Trybel 12-02-2009 09:40