Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXXIV/217/2008 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


UCHWAŁA Nr XXXIV/ 217 /2008

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
z 2006 r., Dz. U. Nr 121, poz.844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) u c h w a l a się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębno:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m 2 powierzchni użytkowej wynosi:

a) w mieście - z zastrzeżeniem lit. c 0,46,

b) na wsi - z zastrzeżeniem lit. c: 0,44,

c) od budynków mieszkalnych w odniesieniu do których podatnikami są osoby, których wyłącznym źródłem utrzymania jest renta, emerytura, zasiłek przedemerytalny za wyjątkiem budynków lub ich części zajętych na działalność gospodarczą:

0,32,

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi:

15,28 zł,

3) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą
na terenie Gminy Dębno po raz pierwszy po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały
od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi:

7,30 zł,

4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi:

4,00 zł,

5) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi:

7,87 zł,

6) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi:

a) w mieście - z zastrzeżeniem lit. c, d i e: 5,29,

b) na wsi - z zastrzeżeniem lit. c, d i e: 4,73 zł,

c) od budynków pozostałych w odniesieniu do których podatnikami są osoby, których wyłącznym źródłem utrzymania jest renta, emerytura, zasiłek przedemerytalny za wyjątkiem budynków lub ich części zajętych na działalność gospodarczą:

3,30 zł,

d) od budynków gospodarczych w odniesieniu do których podatnikami są osoby, które przekazały gospodarstwo rolne za świadczenie rentowe lub emerytalne będące ich wyłącznym źródłem utrzymania za wyjątkiem budynków lub ich części zajętych na działalność gospodarczą:

1,60 zł,

e) od domków letniskowych za wyjątkiem budynków lub ich części zajętych na działalność gospodarczą:

6,25 zł,

7) od budowli:

a) wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania ciepła ,rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej ciepła i wody, od budowli służących do odprowadzania
i oczyszczania ścieków:

1 % ich wartości,

c) od pozostałych: 2 % ich wartości,

8) od powierzchni gruntów:

a) związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2

0,58,

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 wynosi
- z zastrzeżeniem ppkt c:

0,15 zł,

c) od gruntów pozostałych w odniesieniu do których podatnikami są osoby, których wyłącznym źródłem utrzymania jest renta, emerytura, zasiłek przedemerytalny
za wyjątkiem gruntów zajętych na działalność gospodarczą od 1 m2

0,12 zł,

d) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
od 1 ha powierzchni

3,90 zł,

§ 2. Stawki podatku określone w § 1 ust. 1 pkt. 1 lit. c, pkt 6 lit. c i d oraz pkt 8 lit. c stosuje się od miesiąca następującego po miesiącu w którym podatnik złożył pisemną informację
o spełnieniu warunków uprawniających do skorzystania z tych stawek podatku od nieruchomości.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/103/2007 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zach.
Nr 124 poz. 2444 z 2007 roku).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie

mgr Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 28-11-2008 14:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-11-2008
Ostatnia aktualizacja: - 28-11-2008 14:36