Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVII/106/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów


UCHWAŁA Nr XVII/106/2007

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 29 listopada 2007 r.

w sprawie: opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218) oraz art. 18a i art. 19
pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r.,
Dz. U. Nr 121, poz.844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
i Nr 251, poz. 1847) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Dębnie:

      1. wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów,

      2. wprowadza zwolnienia z opłaty od posiadania psa,

      3. określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów,

      4. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów,

      5. zarządza pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Wprowadza się na terenie Gminy Dębno opłatę od posiadania psów.

§ 3. Opłatę od posiadania psów pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

§ 4. Zwalnia się z opłaty od posiadania psa:

 1. z tytułu posiadania szczeniąt w wieku do 12 tygodni,

 2. z tytułu posiadania 1 psa - właścicieli domów jednorodzinnych.

§ 5. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 60,00 zł od jednego psa.

§ 6. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 maja roku za który należy się opłata, a w przypadku wejścia w posiadanie psa po 16 maja w terminie 14 dni od daty powstanie tej okoliczności.

2. Opłatę pobiera się w połowie stawki, jeżeli osoba była posiadaczem psa nie dłużej niż do 30 czerwca lub weszła w posiadanie psa po 30 czerwca danego roku.

5. O zaistnieniu okoliczności powodujących wygaśnięcie obowiązku zapłaty opłaty należy zawiadomić Urząd Miejski na piśmie w ciągu 14 dni od powstania tych okoliczności. W przypadku niedotrzymania tego terminu opłatę pobiera się w pełnej wysokości stawki rocznej.

§ 7. 1. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy (GBS o/Dębno
nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001) lub w kasie Urzędu Miejskiego.

 1. Zarządza się także pobór opłaty w drodze inkasa.

1) poboru opłaty dokonują wyznaczeni poniżej inkasenci :

a) na terenie miasta:
- Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gryf”,

b) na terenie wsi: inkasenci wskazani w odrębnej uchwale Rady Miejskiej;

2) za inkaso opłaty od posiadania psów ustala się wynagrodzenie w wysokości 10 % od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie;

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 28-12-2007 14:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-12-2007
Ostatnia aktualizacja: - 28-12-2007 14:00