Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntu przeznaczonego pod ustawienie urządzeń edukacyjnych z funkcją wydawania karmy dla ptactwa na okres krótszy niż 3 lata

Ogłoszenie z dnia 29.05.2023 roku

BURMISTRZA DĘBNA

 o I pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntu przeznaczonego pod ustawienie urządzenia edukacyjnego z funkcją wydawania karmy dla ptactwa na okres krótszy niż  3 lata

 

Obręb geodezyjny 0004 m. Dębno    

1. część działki oznaczonej nr 288/5 o powierzchni dzierżawy 0,5 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta KW Nr SZ1M/00050268/8. W/w terenu będący przedmiotem dzierżawy objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spacerowej w mieście Dębno zatwierdzonym uchwałą Nr XXVII/236/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29.10.2020 roku (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 25.11.2020 r.  poz.  5206) z określonym przeznaczeniem terenu jako teren zieleni urządzonej oznaczonej na rysunku planu symbolem ZP.

2. część działki oznaczonej nr 328/7 o powierzchni dzierżawy 0,5 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta KW Nr SZ1M/00026107/5. Dla w/w terenu będącego przedmiotem dzierżawy brak jest  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 1. W/w tereny przeznaczone są pod ustawienie urządzenia edukacyjnego z funkcją wydania karmy dla ptactwa.
 2. Okres dzierżawy: trzy lata od daty podpisania umowy dzierżawy – szacowany termin zawarcia umowy dzierżawy 3 lipca 2023 roku.
 3. Stawka wywoławcza czynszu wynosi 50,00 zł/m2 miesięcznie netto. Do stawki czynszu należy doliczyć obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.
 4. Czynsz płatny będzie miesięcznie w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.
 5. Zaoferowana stawka czynszu waloryzowana będzie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług podany przez GUS za poprzedni rok ze skutkiem od 1 lutego danego roku.
 6. Dzierżawca oprócz czynszu opłaca podatek od nieruchomości dzierżawionego terenu.
 7. Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na dzierżawionym terenie.
 8. Dzierżawca odpowiada za ustawione urządzenie i dba o jego czystość, estetykę i eksploatację w trakcie trwania umowy.
 9. Przetarg wygrywa osoba lub podmiot, który złoży najwyższą ofertę stawki czynszu dzierżawy za metr kwadratowy gruntu netto.

 

Oferta pisemna powinna zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu składającego ofertę
 • datę sporządzenia oferty
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu
 • propozycję stawki czynszu miesięcznego netto za wydzierżawienie gruntu podaną w PLN za metr kwadratowy gruntu
 • pisemne wskazanie nieruchomości podlegających dzierżawie tj. wskazanie numeru działki i obrębu geodezyjnego
 • czytelny podpis oferenta

 

Ofertę w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Przetarg – dzierżawa gruntu pod urządzenie do wydawania karmy dla ptaków” należy złożyć w terminie do 13.06.2023 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dębnie do godz. 1400.

    

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100), które należy wpłacić na konto Gminy Dębno w terminie do 13.06.2023 roku GBS o/ Dębno nr 50 8355  0009 0007 7028 2000 0001. Data wpłaty wadium jest datą uznania na rachunku bankowym gminy.

W razie wygrania przetargu wadium zaliczy się na poczet przyszłego czynszu dzierżawy. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.06.2023 roku o godz. 1130  w pokoju nr 35 Urzędu Miejskiego w Dębnie. Organizator zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Daćko-Dawidowicz 29-05-2023 14:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Kulbicki 29-05-2023
Ostatnia aktualizacja: - 29-05-2023 14:10