Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

STOPNIE ALARMOWE

Prezes Rady Ministrów wprowadził zarządzeniem nr 18 z dnia 2 marca 2016 r.- wykaz przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego uwzględniający ustalenia przyjęte w ramach Systemu Reagowania Kryzysowego NATO (NCRS).

W przywoływanym wyżej zarządzeniu określone zostały, m. in.: stopnie alarmowe, warunki ich wprowadzania, zadania wykonywane po wprowadzeniu poszczególnych  stopni alarmowych, a także sposób i tryb uruchamiania poszczególnych przedsięwzięć.

Uwzględniając ustalenia zawarte w zarządzeniu nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r., poszczególne stopnie alarmowe w odniesieniu do terenu Gminy, mogą być wprowadzone (odwołane) przez Prezesa Rady Ministrów lub Wojewodę Zachodniopomorskiego w trybie zarządzenia.

W wypadku ich wprowadzenia  Urząd Miejski, jako organ zapewniający należyte planowanie i realizację zadań w sytuacjach kryzysowych prowadzi dokumentację Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, która znajduje się Urzędzie Miejskim w Dębnie.

Zadania określone w katalogach poszczególnych stopni alarmowych (zamieszczonych poniżej), dostosowane do specyfiki Gminy  jako działania porządkowo-ochronne realizowane w celu przeciwdziałania i minimalizacji skutków ataków terrorystycznych lub sabotażowych oraz przyjęte procedury  ich realizacji, stanowią integralną część dokumentacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Dębno.

STOPNIE ALARMOWE:

Pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA według terminologii NATO) ma zastosowanie w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. Jego wprowadzenie ma charakter ogólnego ostrzeżenia, a okoliczności nie usprawiedliwiają uruchomienia przedsięwzięć zawartych w wyższych stopniach alarmowych. Wszelkie organy i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny być w stanie wprowadzić i utrzymywać przedsięwzięcia tego stanu alarmowego na czas nieograniczony.

Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego należy wykonać w szczególności następujące zadania:

 1. na rzecz ochrony infrastruktury:
  - informować podległy personel o konieczności zachowania wzmożonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia;
  - zapewnić dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnego do wzmocnienia ochrony obiektów;
  - przeprowadzać wzmożone kontrole pojazdów oraz osób wchodzących na teren obiektów;
  - ograniczyć w obrębie instytucji ruch pojazdów i osób do niezbędnego minimum;
  - sprawdzić na zewnątrz i wewnątrz budynki będące w stałym użyciu, pod względem podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów;
  - zamknąć i zabezpieczyć nie używane regularnie budynki i pomieszczenia;
  - sprawdzić działanie środków łączności funkcjonujących na potrzeby systemu kierowania;
  - dokonać przeglądu wszystkich procedur, rozkazów (poleceń), szczegółowych wymagań osobowych i logistycznych oraz zadań związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych;
  - sprawdzić działanie instalacji alarmowych oraz przepustowość dróg ewakuacji. 
 2. na rzecz ochrony ludności:
  - prowadzić wzmożoną kontrolę miejsc dużych skupisk ludzkich, obiektów użyteczności publicznej oraz innych potencjalnych pozamilitarnych obiektów ataku, w celu wzmocnienia ochrony;
  - informować odpowiednie służby w przypadku zauważenia nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności

Drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO według terminologii NATO) ma zastosowanie w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia działalnością terrorystyczną lub aktem sabotażu, jednakże konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany. Wszystkie organy i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny posiadać możliwość utrzymania tego stopnia do chwili ustąpienia zagrożenia, nie naruszając swoich zdolności do bieżącego działania.

Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego należy wykonać wymienione zadania dla pierwszego stopnia alarmowego, a ponadto należy wykonać
w szczególności następujące zadania:

 1. na rzecz infrastruktury:
  - ostrzec personel o możliwych formach ataku;
  - zapewnić dostępność trybie alarmowym personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek aktów terrorystycznych i sabotażowych;
  - wzmocnić ochronę ważnych obiektów publicznych oraz sprawdzić system ochrony obiektów ochranianych przez specjalistyczne uzbrojone formacje obronne i wewnętrzne służby ochrony;
  - wzmóc kontrole wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do instytucji:
  - dokonać przeglądu stanu posiadanych zapasów materiałowych i sprzętu;
  - poddać kontroli przy wejściu osoby wchodzące na teren obiektu oraz ich bagaże, paczki i inne pojemniki;
  - zapewnić ochronę środków transportu służbowego poza terenem obiektu, wprowadzić kontrolę pojazdów przed wejściem do nich i po ich uruchomieniu.
 2. na rzecz ludności:
  - wprowadzić nieregularne patrole do kontrolowania pojazdów, ludzi oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych;
  - prowadzić akcję informacyjno-instruktażową dla społeczeństwa dotyczącą potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania.

Trzeci stopień alarmowy (stopień CHARLI według terminologii NATO) ma zastosowanie w przypadku jeżeli zaistniało konkretne zdarzenie, potwierdzające cel potencjalnego ataku terrorystycznego lub w przypadku uzyskania informacji o osobach (grupach) przygotowujących działania terrorystyczne lub sabotażowe, albo tez wystąpiły zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym godzące w bezpieczeństwo innych państw i stwarzające potencjalne zagrożenie dla Polski. Wprowadzenie przedsięwzięć tego stopnia na dłuższy czas może spowodować utrudnienia i będzie miało wpływ na funkcjonowanie służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.

Po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego należy wykonać  wszystkie zadania przewidziane dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego.  Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:

 1. na rzecz ochrony infrastruktury: 
  - wprowadzić dyżury dla osób funkcyjnych odpowiedzialnych za wprowadzanie procedur działania na wypadek aktów terroru i sabotażu;
  - ograniczyć do minimum liczbę miejsc ogólnodostępnych obiekcie/rejonie  obiektu;
  - w uzasadnionych przypadkach wprowadzić ścisłą kontrolę osób i pojazdów przy wejściu/wjeździe na teren obiektu;
  - wprowadzić scentralizowane parkowanie, w dużej odległości od najważniejszych obiektów;
  - wydać broń i amunicję oraz środki ochrony osobistej uprawnionym osobom wyznaczonym do wykonywania zadań obronnych;
  - wzmocnić służbę ochronną oraz częstotliwość patrolowania obiektów;
  - wprowadzić całodobowy nadzór miejsc podlegających ochronie; 
  - wdrożyć dodatkowe procedury kontrwywiadowcze ochrony i osłony personelu i obiektów;
  - w placówkach dyplomatycznych poza granicami kraju wdrożyć dodatkowe procedury bezpieczeństwa wynikające z planów ochrony.
 2. na rzecz ochrony ludności:
  - wzmocnić ochronę organizowanych imprez masowych lub odwołać organizację imprez, jeżeli nie ma możliwości wzmocnienia ochrony lub wzmocnienie nie gwarantuje zapobieżenia atakowi terrorystycznemu;
  - dokonać przeglądu dostępnej bazy i środków medycznych pod kątem możliwości wykorzystania w przypadku ataku terrorystycznego lub sabotażowego;
  - zaktualizować bazę danych o alternatywnych możliwościach zaopatrzenia w wodę;
  - zweryfikować dane o obiektach przeznaczonych dla potrzeb tymczasowego pobytu ludności;
  - rozważyć i zdecydować o wdrożeniu dodatkowych przedsięwzięć właściwych dla zagrożenia;

Czwarty stopień alarmowy (stopień DELTA według terminologii NATO) ma zastosowanie  w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, powodującego zagrożenie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej lub bezpieczeństwa innych państw i stwarzającego zagrożenie dla Polski, albo też wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia takich działań na terytorium RP.

Po wprowadzeniu czwartego stopnia alarmowego należy wykonać wszystkie zadania wymienione dla pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia alarmowego. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:

 1. na rzecz ochrony infrastruktury:
  - zabezpieczyć ciągłość pracy zespołów zarządzania kryzysowego (sztabów);
  - przeprowadzić identyfikację wszystkich pojazdów wjeżdżających na teren  obiektu i ich ładunków;
  - wprowadzić pełną kontrolę dostępu do obiektu;
  - kontrolować wszystkie wnoszone na teren obiektu walizki, torebki i paczki;
  - przeprowadzać częste kontrole na zewnątrz budynku i na parkingach;
  - ograniczyć liczbę podróży służbowych i wizyt osób nie zatrudnionych w  obiekcie;
 2. na rzecz ochrony ludności:
  - rozważyć i zdecydować o wprowadzeniu ograniczeń komunikacyjnych w rejonach zagrożonych;
  - wprowadzić zakaz organizowania imprez masowych;
  - zapewnić zaplecze logistyczne oraz medyczno-sanitarne, odpowiednio do możliwego zagrożenia.

Uwaga.

Wyższy stopień alarmowy może być wprowadzony z pominięciem niższych stopni.

Przez określenie „infrastruktura” należy rozumieć obiekty i systemy niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego ciągłego funkcjonowania organów administracji i zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych ludności


Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz.U.2013.1166) określa możliwość w wprowadzenia, w zależności od skali zagrożenia atakiem o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym przez Prezesa Rady Ministrów, ministrów i kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów, w drodze zarządzenia odpowiedniego stopnia alarmowego.

Terroryzm – użycie siły lub przemocy psychicznej przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa, mające na celu zastraszenie i wymuszenie na danej grupie ludności lub państwie ustępstw w drodze do realizacji określonych celów. Działania terrorystyczne mogą dotyczyć całej populacji, jednak najczęściej są one uderzeniem w jej niewielką część, aby pozostałych obywateli zmusić do odpowiednich zachowań.

Przez zdarzenie o charakterze terrorystycznym – należy rozumieć sytuację powstałą na skutek czynu określonego w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub zagrożenie zaistnienia takiego czynu, mogącego doprowadzić do sytuacji kryzysowej. (art. 3 pkt 11 ust
o z.k.). Według art. 115 § 20 Kodeksu karnego – „Przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu:

 • poważnego zastraszenia wielu osób,
 • zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności, wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej
 • a także groźba popełnienia takiego czynu.”

Sabotaż – umyślne niewypełnienie albo wypełnianie wadliwie swoich obowiązków w zamiarze wywołania dezorganizacji, strat i szkód. Sabotaż ma na celu uniemożliwienie lub utrudnienie prawidłowego funkcjonowania zakładów albo urządzeń lub instytucji o poważnym znaczeniu dla działania państwa.

Prezes Rady Ministrów wprowadza stopień alarmowy  na obszarze kilku województw lub na całym terytorium RP, minister lub kierownik urzędu centralnego w odniesieniu do wszystkich lub wybranych kierowników podległych, podporządkowanych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych i urzędów oraz wojewoda w stosunku do obszarów, obiektów i urządzeń według właściwości miejscowej, na obszarze całego lub części województwa.

Rodzaje stopni alarmowych, warunki ich wprowadzania oraz zadania wykonywane w ramach poszczególnych stopni alarmowych zostały określone w załączniku nr 1  do zarządzenia Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r.
w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego. Wprowadzając stopień alarmowy organy kierują się posiadanymi informacjami dotyczącymi zdarzeń/zagrożeń lub możliwości ich wystąpienia, w tym informacjami przekazanymi przez Szefa ABW.

Zadania wynikające z zarządzenia wydanego przez wymienione organy są niezwłocznie realizowane przez właściwe organy administracji publicznej zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi procedurami, bez wydawania dodatkowych własnych aktów prawnych. 

Zadania określone w ramach stopni alarmowych są to działania porządkowo– ochronne realizowane w celu przeciwdziałania i minimalizacji skutków ataków terrorystycznych lub sabotażowych i polegają na skoordynowanym działaniu instytucji i organów administracji publicznej.

Organy mogą ogłosić społeczeństwu komunikat o wprowadzeniu obowiązującego stopnia oraz wynikających z niego zaleceniach poprzez wykorzystanie funkcjonujących na danym terenie środków społecznego przekazu. Organy wymienione powyżej w drodze zarządzenia, odwołują lub zmieniają stopień alarmowy.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 10-10-2022 13:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Szymczyk 10-10-2022
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 08-03-2023 10:41