Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XX/138/2003


UCHWAŁA NR XX/138/2003

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie odrzucenia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kostrzyńskiej i Dargomyskiej w Dębnie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139z póź. zm.) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U Nr 80, poz. 717) Rada Miejska uchwala co następuje :

§1 Odrzuca się protest pana Andrzeja Lulko, zamieszkałego przy ul. Witosa 3/4 w Dębnie, złożony w dniu 18 sierpnia 2003r., dotyczący miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek Nr 551/17 i 561/4 położonych w rejonie ul. Kostrzyńskiej i Dargomyskiej miasta Dębna.

§2 Odrzuca się protest państwa Elżbiety i Ryszarda Adamczyk, zamieszkałych przy ul. Kostrzyńskiej 24 b w Dębnie, złożony w dniu 19 sierpnia 2003r., przeciwko budowie stacji paliw oraz kompleksu hotelowo-gastronomicznego.

§3 Odrzuca się protest pana Ireneusza Orlickiego , zamieszkałego przy ul. Profesorskiej 2 w Raculi, złożony w dniu 10 lipca 2003r., dotyczący lokalizacji stacji paliw w sąsiedztwie nieruchomości 561/6.

§4 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Dębnie.

§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Helena Sługocka

Uzasadnienie

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych: 551/17 i 561/4 położonych przy ul. Kostrzyńskiej i Dargomyskiej w mieście Dębno, opracowany został w wykonaniu uchwały Nr VI/40/2003 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 lutego 2003r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu.

Przedmiotem planu jest zmiana przeznaczenia terenu działki rolnej pod zabudowę stacji paliw z usługami związanymi z obsługą podróżnych.

Projekt został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 21 lipca 2003r. do 20sierpnia 2003r., o którym ogłoszono w dniu 7 lipca 2003r. Procedura planistyczna w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U Nr 80, poz.717) prowadzona jest nadal w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z póź. zm.).

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ww. ustawy z 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym p. Andrzej Lulko, p. Elżbieta i Ryszard Adamczyk oraz p. Ireneusz Orlicki złożyli protesty do planu w terminie określonym ustawą.

Protest p. Andrzeja Lulko podlega odrzuceniu jako bezzasadny, ponieważ p. A. Lulko nie wskazał przedmiotu swego protestu, ani też którego z ustaleń planu protest dotyczy. Brak merytorycznej możliwości uwzględnienia protestu.

Protest p Elżbiety i Ryszarda Adamczyk dotyczy zbyt bliskiej lokalizacji stacji paliw od posesji p. Adamczyk, skażenia powietrza, nadmiernego hałasu, zagrożenia wybuchem oraz awarią, a także lokalizacji kompleksu hotelowo-gastronomicznego, stanowiącego zagrożenie dla prowadzonej przez p. Adamczyk działalności.

Protest podlega odrzuceniu ponieważ:

  1. teren przylega bezpośrednio do drogi wojewódzkiej więc uwagi dotyczące strefy ekologicznej oraz hałasu, skażenia środowiska są bezpodstawne ponieważ uciążliwość drogi wojewódzkiej jest dużo większa od uciążliwości planowanej inwestycji,

  2. inwestycja typu stacja paliw musi spełniać wszelkie stosowne normy i przepisy odrębne i jej uciążliwość musi zamknąć się w granicach własnego terenu , będzie również podlegała stałemu monitoringowi oraz kontroli przez właściwe powołane do tego służby,

  3. §6 ust 2 pkt 4 oraz §9 uchwały zawierają wszelkie obostrzenia i wymogi zapewniające bezpieczeństwo dla otoczenia i środowiska. W uchwale wprowadzono obowiązek obsadzenia północnej granicy terenu objętego planem, a więc granicy z terenem p. Adamczyk pasem zieleni o charakterze izolacyjnym, o szerokości min 5m., a także dodatkowo obowiązek wykonania raportu oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami szczegółowymi,

  4. prognoza skutków wpływu ustaleń przedmiotowego planu na środowisko nie wykazała negatywnego wpływu inwestycji na środowisko przy zapewnieniu wymogów wykazanych w §9 uchwały,

  5. na terenie ma powstać stacja paliw z dopuszczeniem ewentualnych miejsc noclegowych dla kierowców, a także usługami niezbędnymi dla funkcjonowania stacji paliw. Są to funkcje możliwe, lecz nie podstawowe. Obiekt nie będzie więc stanowił zagrożenia dla działalności p. Adamczyk lecz przeciwnie może spowodować, iż działalność p. Adamczyk zdobędzie nowych klientów.

Protest pana Ireneusza Orlickiego dotyczący lokalizacji stacji paliw w sąsiedztwie nieruchomości 561/6, podlega odrzuceniu , ponieważ obiekty na terenie objętym planem będą realizowane zgodnie z technicznymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu oraz przepisami prawa budowlanego, a ich uciążliwość musi zamknąć się w granicach terenu objętego planem. Prognoza skutków wpływu ustaleń przedmiotowego planu na środowisko nie wykazała negatywnego wpływu inwestycji na środowisko.

W planie wprowadzono obowiązek obsadzenia zachodniej granicy terenu objętego planem, a więc granicy z terenem p. Orlickim, pasem zieleni o charakterze izolacyjnym, o szer. min 5m.

P. Orlicki przywołuje również w swym proteście przeznaczenie terenu, które jest nieaktualne, ponieważ plan na jego terenie stracił moc z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2003r. Jest to obecnie teren rolny - jak to wynika z ewidencji gruntu.

Żaden z wnoszących protesty nie wskazał naruszenia swojego interesu prwanego. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest racjonalne wykorzystanie zdegradowanego rolniczo terenu zlokalizowanego przy drodze wojewódzkiej, przy zapewnieniu zachowania ładu przestrzennego oraz umożliwienia włścicielowi działek rr 551/17 i 561/4 zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny.

Zmiana przeznaczenia przedmiotowego terenu ma stworzyć nowe warunki rozwoju gospodaroczego w tej części miasta, a tym samym nowych miejsc pracy.

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 12-01-2004 13:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2004
Ostatnia aktualizacja: - 12-01-2004 13:34