Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXX/195/2004


j

UCHWAŁA NR XXX / 195 /2004

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 1 lipca 2004 roku

w sprawie: procedury uchwalania budżetu, Wieloletniego Planu Finansowego

i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz rodzaju i szczegółowości

materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. z 2002 Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz.U. Nr 15 poz. 148 z późn. zm. z 2003 Dz.U. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 Nr 19 poz. 177) Rada Miejska w Dębnie uchwala co następuje:

§ 1. Burmistrz Miasta i Gminy opracowuje:

 1. na okres pięcioletni Wieloletni Plan Finansowy (dalej WPF) w zakresie dochodów i wydatków oraz możliwości zadłużania się Miasta i Gminy przy uwzględnieniu aktualnie obowiązujących przepisów;

 2. Wieloletni Program Inwestycyjny (dalej WPI) na okres pięcioletni uwzględniający Strategię Ekorozwoju Gminy Dębno, Plan Rozwoju Lokalnego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego;

 3. Budżet Zadaniowy na dany rok budżetowy

Plany, o których mowa w punktach a i b będą miały charakter kroczący, podlegający corocznej weryfikacji.

§ 2. 1.W powiązaniu z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym oraz Wieloletnim Planem Finansowym

Burmistrz Miasta i Gminy przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy i kierowników jednostek

organizacyjnych gminy opracowuje projekt budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji

budżetowej (dział, rozdział, paragraf).

2.Burmistrz Miasta i Gminy zobowiązuje kierowników wydziałów, kierowników jednostek

organizacyjnych gminy do sporządzenia i przedłożenia wniosków budżetowych zadań

wykonywanych przez te jednostki.

3.Wniosek budżetowy jest dokumentem planistycznym składającym się z formularzy będących

załącznikami do Instrukcji Planowania określonych przez Zarząd Miasta i Gminy w uchwale Nr

51/37/2000 z dnia 9 sierpnia 2000 roku, składane przez podmioty wymienione w ust.2.

4. Sposób sporządzenia wniosków budżetowych i terminy składania określa Burmistrz Miasta i

Gminy dla podmiotów wymienionych w ust.2.

5.Wnioski radnych, mieszkańców i sołectw w sprawie wprowadzenia do budżetu zadań w formie

dowolnej kierowane są do Burmistrza Miasta i Gminy w terminie do 10 sierpnia roku

poprzedzającego rok budżetowy.

6.Koordynator współpracy z organizacjami pozarządowymi składa propozycję zadań własnych

gminy z zakresu pożytku publicznego, które mogą być realizowane przez wyłonione w drodze

otwartego konkursu ofert podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające

w celu osiągnięcia zysku.

7.Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku

podejmujące się realizacji zadań własnych gminy innych niż należące do sfery pożytku

publicznego przedstawiają Burmistrzowi Miasta i Gminy w terminie do 10 sierpnia roku

- 2 -

poprzedzającego rok budżetowy ofertę wykonania zadania w sposób efektywny, oszczędny i

terminowy, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji (szczegółowa kalkulacja kosztów i

przychodów).

8.Burmistrz Miasta i Gminy w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy

przedstawia Radzie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

9.Burmistrz Miasta i Gminy w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy

przedstawia Radzie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy na rok budżetowy

Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku

publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

§ 3. Projekt budżetu składa się z projektu uchwały budżetowej oraz załączników powiązanych z zapisami

uchwały w zakresie:

 1. dochodów budżetu według źródeł w szczegółowości działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej,

 2. wydatków budżetu w szczegółowości działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

  1. wydatków bieżących w tym wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, wydatków na obsługę długu gminy, wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji;

  2. wydatków majątkowych;

 3. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie;

 4. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego lub administracji rządowej przyjętych w drodze umów lub porozumień;

 5. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

 6. wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej;

 7. kwot przeznaczonych na dotacje na realizację zadań gminy z zakresu pożytku publicznego i spoza tej sfery.

 8. źródeł pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki;

 9. planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych;

 10. planów przychodów i wydatków środków specjalnych;

 11. planów przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska;

 12. przychodów i rozchodów gminy;

 13. wieloletnich programów inwestycyjnych;

 14. wielkości środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw);

 15. kwot dotacji dla instytucji kultury, których organizatorem jest gmina.

§ 4. W projekcie uchwały budżetowej:

  1. ustala się wysokość rezerw: ogólnej i celowych;

  2. ustanawia się upoważnienie dla Burmistrza Miasta i Gminy stosownie do przepisów ustaw: o samorządzie gminnym i o finansach publicznych.

 1. Do projektu budżetu dołącza się objaśnienia, które obejmują:

a)opis dochodów wraz z uzasadnieniem,

b)wydatki w układzie zadań (w zakresie inwestycji przyporządkowane do dziedzin programowania),

c)informację o stanie zadłużenia gminy.

 1. Wraz z projektem budżetu Burmistrz Miasta i Gminy przedkłada informację o stanie mienia gminy w szczegółowości nie mniejszej niż określa ustawa.

- 3 -

 1. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia gminy Burmistrz przedstawia:

  • Radzie Miejskiej

  • Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania

w terminie ustawowym.

 1. W tym samym terminie Burmistrz Miasta i Gminy przedłoży także projekty Wieloletniego Planu Finansowego i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

§ 5.1. Przewodniczący Rady Miejskiej prześle niezwłocznie projekt budżetu oraz projekty WPF i WPI

Komisjom Rady.

 1. Komisje Rady, Kluby Radnych oraz Radni w terminie 21 dni od daty przekazania projektu budżetu przez Burmistrza Przewodniczącemu Rady Miejskiej formułują opinie o projektach budżetu, WPF i WPI oraz propozycje ewentualnych poprawek i przekazują je Burmistrzowi Miasta i Gminy a kopie do Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej

 2. W przypadku, gdy poprawki będą prowadziły do zwiększenia sumy wydatków w odniesieniu do projektów budżetu, WPF i WPI, wnioskodawcy winni wskazać źródło pokrycia dla proponowanych zmian (określić dział, rozdział oraz tytuł);

 3. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów w ciągu 7 dni po terminie określonym w pkt. 2 przedstawi Burmistrzowi Miasta i Gminy:

  1. opinię o skutkach finansowych poprawek zgłoszonych przez Komisje Rady.

  2. ostateczną opinię o projekcie budżetu, WPF i WPI.

 4. Komisja Rewizyjna w ciągu 10 dni po terminie określonym w pkt. 2 przedstawi Burmistrzowi

Miasta i Gminy opinię o poprawności projektu budżetu, WPF i WPI oraz zgłoszonych

poprawek pod względem przyjętej procedury ich uchwalania.

 1. Burmistrz Miasta i Gminy ustosunkuje się na piśmie do zgłoszonych uwag i opinii w terminie 7 dni licząc od daty określonej w pkt. 5 i przekaże swoje stanowisko Radzie Miejskiej.

 2. Po upływie terminu o którym mowa w pkt. 2 inicjatywa w sprawie zmian w projekcie uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 3. Rozpatrywanie projektu uchwały budżetowej, odbywa się w jednym czytaniu.

 4. Porządek obrad sesji budżetowej powinien zawierać:

a) odczytanie projektów uchwał: budżetowej oraz w sprawie WPF i WPI, wraz z

uzasadnieniem Burmistrza Miasta i Gminy;

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do uchwały budżetowej;

c) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej;

d) odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie opinii Komisji;

e) dyskusje nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie;

f) głosowanie uchwały budżetowej;

g) głosowanie uchwały w sprawie WPF i WPI

 1. Rada Miejska podejmuje uchwałę budżetową przed rozpoczęciem roku budżetowego a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXVII/166/2000 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie procedury uchwalania budżetu, Wieloletniego Planu Finansowego i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 23-08-2004 12:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-08-2004 12:05