Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych niezabudowanych dz. nr 23/34, 23/35, 45/31 położonych w obrębie 7 m. Dębno

Burmistrz Dębna

o g ł a s z a

I  publiczny przetarg ustny nieograniczony

 

na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie 7 m. Dębno oznaczonych w ewidencji gruntów działkami:

 

Dz. nr  23/34                    pow. 0,1665 ha                      Cena wywoławcza  86 000,00 zł

Dz. nr  23/35                    pow. 0,1550 ha                      Cena wywoławcza  80 000,00 zł

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00020391/0.

 

Dz. nr  45/31                    pow. 0,5221 ha                      Cena wywoławcza  260 000,00 zł

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00039017/1.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy miasta Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/223/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2008 roku działki 23/34 i 23/35 położone są na obszarze oznaczonym symbolem 34 UP/S z przeznaczeniem pod usługi produkcyjne oraz składowo - magazynowe.

 

Nieruchomość stanowią regularne działki budowlane zbliżone kształtem do prostokąta z  dojazdem drogą gruntową i posiadają dostęp do sieci wodociągowej  i energetycznej. Położone są w pośredniej południowej części miasta w niedalekiej odległości od drogi krajowej w kierunku Kostrzyna nad Odrą. Działki o terenie płaskim, porośnięte roślinnością trawiastą i miejscami samosiejkami drzew. W pobliżu przedmiotowych działek zlokalizowane są obiekty zabudowy usługowej, magazynowej, produkcyjnej i tereny niezabudowane. Wzdłuż północnej granicy działek przebiega napowietrzna linia energetyczna.

Działki sklasyfikowana jest zgodnie z ewidencją gruntów jako „RV i RVI”.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dargomyskiej miasta Dębno  zatwierdzonym Uchwałą Nr LIX/351/2005 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 grudnia 2005 roku działka 45/31 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 1P z przeznaczeniem pod zakłady produkcyjne. rzemieślnicze, bazy transportowe, bazy budowlane, składy i hurtownie oraz usługi komercyjne, techniczne, rzemieślnicze, drobną wytwórczość a także usługi handlu.

 

Nieruchomość stanowi regularną działkę budowlaną zbliżoną kształtem do prostokąta z dojazdem drogą w części utwardzoną i posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. Położona jest na skraju miasta w południowej jego części w niedalekiej odległości od drogi wojewódzkiej w kierunku wsi Dargomyśl i dalej w kierunku Porzecza. Działka o terenie płaskim, niezagospodarowana, nieogrodzona. W niedalekiej odległości od przedmiotowej działki położone są tereny przeznaczone pod zabudowę, tereny leśne i ogrody działkowe. Przez działkę przebiega gazociąg DN 150 mm o wysokim ciśnieniu

Działka sklasyfikowana jest zgodnie z ewidencją gruntów jako „Bp”.

 

Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nastąpi w trybie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny osiągniętej w przetargu, a kolejne opłaty roczne płatne do 31 marca każdego roku wynosić będą 3% tej ceny powiększone o podatek VAT.

 

Ustala się termin rozpoczęcia prac budowlanych na nieruchomościach na okres 3 lat, a termin zakończenia budowy na 5 lat od dnia nabycia prawa do nieruchomości.

 

Nieruchomości nie są obciążone ani nie są przedmiotem zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2018 roku o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do 4 maja 2018 roku  na  konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001, bądź w kasie Urzędu.

 

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku udziału jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
  • Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zbycia płatna jest w całości w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
  • Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie urzędu.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości.

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 05-04-2018 13:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 05-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Trybel 05-04-2018 13:23