herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Ogłoszenie Burmistrza Dębna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno w obrębie ewidencyjnym Barnówko ? modernizacja układu rurociągów.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA DĘBNA

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno w obrębie ewidencyjnym Barnówko – modernizacja układu rurociągów

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 poz. 1073 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Dębnie Uchwały Nr XLV/294/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno w obrębie ewidencyjnym Barnówko – modernizacja układu rurociągów.

Granice planu miejscowego obejmują korytarz istniejących rurociągów kopalnianych wraz z gruntami przyległymi oraz nowy odcinek, zgodnie z oznaczeniem na załączniku graficznym do w/w uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Dębnie, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres bok@debno.pl, w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

 

Burmistrz Dębna

mgr inż. Piotr Downar

 

 

 

 

 

Nasz znak: GPiK.6721.1.4.2017.TJ                                                                                                         Dębno, dnia 9 października 2017 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Jarema 10-10-2017 13:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 10-10-2017
Ostatnia aktualizacja: - 10-10-2017 13:50