herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 153/42/16 z dnia 30.12.2016 w sprawie powołania składu Komisji Oceniającej, oferty na realizację zadania publicznego zleconego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017 2016-12-30 10:31
Zarządzenie nr 152/42/2016 z dnia 30.12.2016r. w sprawie powołania składu Miejsko ? Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnie 2016-12-30 10:29
ZARZA?DZENIE NR 151/42/2016 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia czynnos?ci odbioru odpado?w komunalnych powstaja?cych na nieruchomos?ciach zamieszkałych na terenie gminy De?bno. 2016-12-30 11:46
ZARZĄDZENIE NR 150/42/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia w zarządzanie nieruchomości niemieszkalnych na, których usytuowane są cmentarze gminne. 2016-12-30 11:31
ZARZĄDZENIE NR 149/42/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2016-2026 2017-01-12 06:45
ZARZĄDZENIE NR 148/42/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2016 rok 2017-01-12 06:44
ZARZĄDZENIE NR 147/41/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu, ustalenia składu i zasad powoływania jej członków oraz regulaminu działania Gminnej Rady Sportu. 2016-12-30 11:30
ZARZĄDZENIE NR 146/141/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie procedury zawierania umów regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez Gminę Dębno w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 ? 2020 2016-12-30 11:14
ZARZĄDZENIE NR 145/41/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2016 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016r. 2016-12-30 11:13
ZARZĄDZENIE NR 144/41/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2016 rok. 2016-12-30 10:54
ZARZĄDZENIE NR 143/40/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w 2017 rok 2016-12-15 08:57
ZARZĄDZENIE NR 142/40/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dębnie przyjętego zarządzeniem Burmistrza Dębna nr 32/15/2012 z dnia 18 kwietnia 2012r. 2016-12-29 13:49
ZARZĄDZENIE NR 141/40/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargowej 2016-12-15 08:56
ZARZĄDZENIE NR 140/40/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2016-12-15 08:55
ZARZĄDZENIE NR 139/40/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2016 rok 2016-12-29 08:26
ZARZĄDZENIE NR 138/40/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie centralizacji zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Dębno i jej jednostkach budżetowych 2016-12-29 08:25
ZARZA?DZENIE NR 137/40/2016 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci przeznaczonych do sprzedaz?y w trybie bezprzetargowym 2016-12-12 14:39
ZARZA?DZENIE NR 136/39/2016 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji słuz?bowej dla członko?w Miejsko ? Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwia?zywania Problemo?w Alkoholowych w De?bnie 2016-12-12 11:23
ZARZĄDZENIE NR 135/39/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2016 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016r. 2016-12-12 11:25
ZARZĄDZENIE NR 134/39/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dębno 2016-12-08 08:52