herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

projekt


UCHWAŁA NR    /     /
RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE
z dnia ……………….. roku


w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2016-2026.


Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się,           co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dębno na lata 2016-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2016-2026 zawarto w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dębno w latach 2016 – 2026, zgodnie z poniższymi załącznikami:

       załącznik nr 3 Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dębno w latach 2016 – 2026 w układzie zbiorczym,

       załącznik nr 4 Wykaz wieloletnich zadań inwestycyjnych bez zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                        o finansach publicznych,

       załącznik nr 5 Pozostałe programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w załączniku 4).

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Dębna do:

       1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załącznikach nr 3 – 5 do niniejszej uchwały;

       2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości                            działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

       3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dębno do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr IV/ 13 /2015 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 15 stycznia 2015 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2015-2023.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

 

 

UZASADNIENIE:
Konieczność posiadania w gminie Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z art. 230 ustawy o finansach publicznych. W naszej Gminie uchwała w sprawie WPF podejmowana jest, co roku razem z uchwałą budżetową zgodnie z przyjętymi założeniami o jej kroczącym charakterze wynikającym z uchwały Rady Miejskiej w Dębnie nr LXI/442/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dębno. Spowodowane to jest m.in. dużymi niezależnymi od Gminy zmianami w planowanych kwotach wydatków, dochodów i wyniku finansowego (mało przewidywalne zadania „unijne”, zmiany dotacji, subwencji, przepisów, wahania koniunktury gospodarczej w kraju). Zgodnie z ust. 6 art. 230 ustawy o finansach publicznych uchwała musi być podjęta nie później niż uchwała budżetowa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Wawrzycka-Dawidowicz 16-11-2015 10:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 16-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Wawrzycka-Dawidowicz 16-11-2015 10:29