herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2015-02-11 10:22
projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów 2015-02-11 10:20
projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr IX/64/2003 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności 2015-02-11 10:19
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dębnie na 2015 rok 2015-02-11 10:09
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2015 rok 2015-02-11 10:08
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dębno na lata 2012 - 2027 2015-02-11 10:04
projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego 2015-02-11 10:04
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie 2015-02-11 10:05
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno dla odwiertów i rurociągu w rejonie Mostna 2015-02-11 10:05
projekt uchwały w sprawie: trybu prac nad projektami uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno 2015-02-11 09:59
projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na budowę chodnika w Sarbinowie 2015-02-11 09:58
projekt uchwały w sprawie ustalenia metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawek opłaty 2015-02-11 09:58
projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej z dnia 29.12.2014r. nr III/9/2014 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 2015-02-11 09:56
projekt uchwały w sprawie: wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2015-02-11 09:56
projekt uchwały w sprawie zmiany składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Dębnie 2015-02-11 09:55
projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 2015-02-11 10:04
projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 2015-02-11 10:03