herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

I N F O R M A C J A za okres od 29.10.2014r. do 22.12.2014r.

 I N F O R M A C J A
z działalności Burmistrza Dębna
za okres od 29.10.2014r. do 22.12.2014r.

 

W okresie sprawozdawczym podjąłem zarządzenia w następujących sprawach:

1.      wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2014 rok.

2.      zmiany budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy

Dębno na 2014 rok oraz zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2014r.

3.  Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dębno / Małgorzata Kubicka,  Grażyna Łada, Anna Dutkiewicz, Wacław Baranowicz, Krzysztof Wiatrowski,  Marzenna Maciejewska, Wanda Gąsior, Maria Wiarus, Jarosław Ostry, Marian Klebieko/

4.      zmiany budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2014 rok

 

 

5.      powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

6.       zmiany budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2014r. oraz zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2014r.

7.      przyjęcia Regulaminu rezerwacji i korzystania z Sali Spotkań Biznesowych w Centrum Wspierania Biznesu w Dębnie

8.      ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej -Dargomyśl działka nr 545/3 o pow. 0,0144 ha cena 3900 + VAT

9.      ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej- obręb Dębno, działka nr 98/2 o pow. 0,0015 ha cena 2900 + Vat

10.  ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - obręb 7 Dębno, dzialka nr 19/1 o pow. 0,0651 ha, cena 30600 zł + Vat  

11.  wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz głównego najemcy - lokal mieszkalny przy ul Kościuszki o pow. 34,27 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni i wc, wartość lokalu 45249 zł

12.  powołania komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości / A. Borowski, S. Dąbski, Z. Gajowniczek, J. Sypniewicz, W. Sokalski, A. Kaczmarczyk/

13.  powołania pełniącego obowiązki dyrektora jednostki budżetowej pod nazwą Zespól Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół w Dębnie /p. Monika Stąsiek/

14.  zmiany budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2014 rok oraz zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2014r.

15.  zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dębno / za M. Kubicka- K. Stankiewicz, za G. Ładę – M. Skrobisz/

16.  powołania składu Miejsko – Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnie / Wacław Baranowicz, Grażyna Łada, Urszula Kotas, Krzysztof Wiatrowski, Janusz Wielemborek, Lucyna Lulka, Magdalena Skrobisz ,w Dębnie,  Anna Dutkiewicz

 

17.  wprowadzenia zmian do Zarządzenia Burmistrza Dębna nr 26/8/2010 z dnia 26.02.2010r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. realizacji projektu „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego”

18.  zmiany budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2014 rok oraz zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2014r.

Informacja Wydziału Realizacji Inwestycji o przeprowadzonych i planowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

w ramach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych

od 28.10.2014 do 22.12.2014

Postępowania zakończone zawarciem umowy:

Budowa odcinka sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Kostrzyńskiej                          i Słowackiego w Dębnie przetarg nieograniczony z 07.11.2014 r. Złożono 6 ofert, wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne KORIMEX Józef Korzeniowski, ul. Orla 6, 74-400 Dębno za cenę 191.880,-zł. brutto. Umowę zawarto w dniu 24.11.2014 r.

 

Informacja Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska   
              dotycząca  przetargów i rokowań na sprzedaż nieruchomości.

W dniu 26 listopada 2014 roku odbył się :

I przetarg na:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Dargomyśl gm. Dębno oznaczonych w ewidencji gruntów działkami:

 

Dz. nr  604/2                          pow. 0,1815 ha                             Cena   42 000,00 zł

Dz. nr  604/3                          pow. 0,1810 ha                             Cena   42 000,00 zł

Dz. nr  604/4                          pow. 0,1877 ha                             Cena   43 500,00 zł

Dz. nr  604/5                          pow. 0,1674 ha                             Cena   38 600,00 zł

 

Przetarg na  działki 604/2, 604/4 i 604/5 zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu.

W wyniku przetargu działka 604/3 została sprzedana za cenę 42 500,00zł podwyższoną o podatek VAT 23% w wys. 9 775,00zł.

 

 

- na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 6. m. Dębno przy ul. Usługowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

 

Dz. nr  409/5                          pow. 0,1311 ha                             Cena   67 000,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na fakt, iż nikt nie przystąpił

do przetargu.

 

W dniu 19 grudnia 2014 roku odbyły się :

II przetarg na sprzedaż:

 

-  nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 5 m. Dębno przy ul. Siewnej oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

 

Dz. nr  940/7                          pow. 0,0879 ha                  Cena wywoławcza  - 60 000,00 zł

W wyniku przetargu działka została sprzedana za cenę 61 200,00zł.

 

 

- lokalu użytkowego nr 8 położonego na poddaszu budynku nr 4 przy ul. Piłsudskiego

Lokal użytkowy                     pow. 13,63 m2                    Cena wywoławcza   - 11 000,00 zł

Przetarg na w/w lokal ograniczony był do właścicieli lokali w budynku Piłsudskiego 4

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na fakt, iż nikt nie przystąpił

do przetargu.

 

oraz III przetarg na sprzedaż:

-  nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 5 m. Dębno przy ul. Włościańskiej oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

 

Dz. nr  588                          pow. 0,0618 ha                        Cena wywoławcza  36 000,00 zł

 

Przetarg na powyższą nieruchomość (tj.dz.588) ograniczony był do właścicieli nieruchomości przyległych.

W wyniku przetargu działka została sprzedana za cenę 36 360,00zł podwyższoną o podatek VAT 23% w wys. 8 362,80zł.

 

- nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Dargomyśl gm. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

 

Dz. nr  545/2                  pow. 0,2516 ha                             Cena wywoławcza   66 000,00 zł

W wyniku przetargu działka została sprzedana za cenę 66 660,00zł podwyższoną o podatek VAT 23% w wys. 15 331,80zł.

 

 

W okresie, którego dotyczy informacja, byłem:

04.12.- w Berlinie- podsumowanie projektu i rozmowy o dalszej współpracy

10.12.- w Długoszynie- na posiedzeniu Zgromadzenia Związku CZG-12

11-12.12.- w Kołobrzegu- konferencja Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko podsumowanie

                 2007-2013

19.12.- w Szczecinie spotkanie z Wojewodą- przygotowanie administracji samorządowej

do przeciwdziałania skutkom zagrożeń zimowych;

oraz w Długoszynie CZG 12

29.12- w Szczecinie- podpisanie umowy na dofinansowanie siłowni zewnętrznej oraz działań edukacyjnych w zakresie odpadów.

 

 

                                                                                                          Burmistrz Dębna

 

          Piotr Downar

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 30-12-2014 07:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 29-12-2014
Ostatnia aktualizacja: - 30-12-2014 07:59