Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

projekt uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za dodatkową usługę świadczoną przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dębno oraz ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym Przedszkola nr 1 w Dębnie


Projekt

UCHWAŁA NR …...

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia …………………………….

w sprawie ustalenia odpłatności za dodatkową usługę świadczoną przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dębno oraz ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym Przedszkola nr 1 w Dębnie.

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618,z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz.991, z 2011 r. Nr 106, poz.622,Nr 112,poz.654, nr 139,poz.814, nr 149, poz.887, Nr 205,poz.1206, z 2012r. poz. 941, poz.979, z 2013 r. poz.827) oraz art.58 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764, Nr 171, poz. 1016, z 2013 r. poz. 747) Rada Miejska w Dębnie uchwala co następuje:

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć:

a) przedszkole ogólnodostępne,

b) oddział przedszkolny w szkole podstawowej,

c) zespół przedszkolny.

2) rodzicu - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego.

3) oddziale żłobkowym - należy rozumieć oddział żłobkowy funkcjonujący w przedszkolu.

4) minimalnym wynagrodzeniu za pracę - należy przez to rozumieć aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200 poz. 1679 z późn. zm.).

§ 2. Przedszkola prowadzone przez Gminę Dębno świadczą następujące usługi:

1) bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie zapewniające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

2) usługę opiekuńczo bytową, odpłatną polegającą na sprawowaniu przez przedszkole nadzoru nad dzieckiem, stanowiącą świadczenie wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego i realizowaną poza czasem przeznaczonym na jej realizację.

§ 3. Zakres usługi określonej w § 2 pkt 2 obejmuje:

1) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem,

2) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych,

3) zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową,

4) gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości dziecka.

§ 4. 1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za usługę opisaną w § 3 w wysokości 1 zł za każdą godzinę zajęć.

2. W przypadku korzystania ze świadczeń przedszkola przez dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny

odpłatność za świadczenia opisane w § 3 za każdą godzinę korzystania z usługi przez drugie i kolejne dziecko z tej samej rodziny ulega obniżeniu o 50%.

3. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej oraz liczby godzin, w czasie których dziecko korzysta z usługi określonej w § 3.

§ 5. 1. Pobyt dziecka w oddziale żłobkowym jest odpłatny i obejmuje częściowe koszty bieżącego utrzymania dziecka w oddziale żłobkowym, w tym koszty organizacji opieki i wychowania.

2. Odpłatność miesięczna za świadczenia, o których mowa w ust.1 ustala się w wysokości 15 % minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę, określonego w odrębnych przepisach.

3. Ustala się ulgę w opłacie w przypadku korzystania ze świadczeń oddziału żłobkowego przez dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny. Określona w §5 ust. 2 opłata ulega obniżeniu o 50% za drugie i o 75% za każde następne dziecko z danej rodziny uczęszczające do oddziału żłobkowego.

§ 6. Za wyżywienie dziecka rodzice są zobowiązani wnieść opłaty na zasadach ustalonych przez dyrektorów jednostek i uzgodnionych z organem prowadzącym.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 8. Traci moc:

1) Uchwała nr XI/76/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie ustalenia odpłatności za dodatkową usługę świadczoną przez przedszkola

prowadzone przez Gminę Dębno.

2) Uchwała NR XII/80/2011Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XI/76/2011 z dnia 27.06.2011 r. W sprawie ustalenia odpłatności za dodatkową usługę świadczoną przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dębno.

3) Uchwała Nr XVII/125/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/76/2011 z dnia 27.06.2011 r. w sprawie ustalenia odpłatności za dodatkową usługę świadczoną przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dębno.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po wejściu uchwały w życie.

Przygotował:

Jarosław Ostry

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Urzędu Miejskiego

w Dębnie

Uzasadnienie:

1. Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827.) wprowadzone zostały nowelizacje regulujące między innymi odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego. Zgodnie z tymi przepisami, od dnia 1 września 2013 r. maksymalna odpłatność za 1 godzinę zajęć nie może być wyższa niż 1 zł. W zamian za obniżenie opłat ustawa przyznaje samorządom dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja ta przysługiwać będzie na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy i obliczana będzie na podstawie danych SIO. W 2013 r. za miesiące od września do grudnia dotacja ma wynieść 414 zł na dziecko (103,50 zł miesięcznie x 4) a w przyszłym roku 1 242 zł - dotacja ma być przekazywana w ratach miesięcznych (103,50 zł miesięczniex12) i rozliczana w sposób, który określi MEN w swoim rozporządzeniu.

Biorąc pod uwagę powyższe, po dokonaniu analizy funkcjonowania przedszkoli oraz wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, w tym także potrzebie pomocy rodzinie, proponuje się wprowadzić z dniem 1 września br. odpłatność w wysokości 1 zł za godzinę w jednostkach prowadzonych przez Gminę Dębno.

2. Zaproponowaną w uchwale odpłatność za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym Przedszkola Nr1 w Dębnie ustalono w efekcie analizy sytuacji w zakresie liczby dzieci, godzin otwarcia, czasu pobytu dzieci oraz kosztów funkcjonowania oddziału żłobkowego. Opłata wnoszona przez rodziców pokrywa częściowo koszty bieżące utrzymania dziecka w oddziale żłobkowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 17-09-2013 08:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 17-09-2013 08:50