herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Uchwała Nr XXVI/208/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczytości ciekłych na terenie Gminy Dębno.


Uchwała Nr XXVI/208/2012
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczytości ciekłych na terenie Gminy Dębno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391)Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiornika bezodpływowego z nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dębno świadczone przez uprawnione do tego celu podmioty gospodarcze w wysokości 28,00 zł/m3

2. Ustala się górną stawkę opłaty za usługi transportu nieczystości ciekłych w wysokości 4,50 zł/km, jeśli odległość opróżnianego zbiornika bezodpływowego z nieczystości ciekłych do stacji zlewnej w Dębnie wynosi powyżej 10 km. 

3. Do ustalonych górnych stawek opłat należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących stawek. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


Helena Sługocka

 


 

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) rada gminy uchwala w drodze uchwały górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Analiza warunków lokalnych oraz kalkulacja kosztów usług w w/w zakresie przedstawiona przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Dębnie pozwoliła ustalić wysokość górnej stawki opłaty na poziomie 28,00 zł/m3 za usługi opróżniania zbiornika bezodpływowego z nieczystości ciekłych oraz górnej stawki transportu w wysokości 4,50 zł /km, jeśli odległość od opróżnianego zbiornika bezodpływowego z nieczystości ciekłych do stacji zlewnej w Dębnie jest większa niż 10 km. Do ustalonych górnych stawek opłat należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących stawek. 

Id: 8CF4F8BB-1A99-4520-8C3E-CB34B64D73E8. Podpisany

Strona

 

 

Id: 8CF4F8BB-1A99-4520-8C3E-CB34B64D73E8. Podpisany

Strona

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 03-09-2012 08:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 30-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 03-09-2012 08:21