Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
PROJEKT UCHWAŁY Rady Miejskiej w Dębnie z dnia ??? 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam. 2012-12-12 13:38
PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dębno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2012-12-12 13:37
projekt Uchwały Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w opisie granic okręgu nr 17 w załączniku do Uchwały nr XXIX/226/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dębno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2012-11-26 08:53
projekt uchwały Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek ewidencyjnych nr 154 i 185 ? obręb Barnówko oraz dla części działek nr 120/2 i 152 ? obręb Dolsk, gmina Dębno 2012-11-16 13:57
projekt uchwały RADY MIEJSKIEJ w Dębnie z dnia 2012 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Dębno 2012-11-16 13:26
projekt uchwały RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE Z DNIA 29 listopada 2012 R. w sprawie: przyjęcia zmiany Statutu Celowego Związku Gmin CZG-12 2012-11-16 13:20
projekt uchwały w sprawie zmiany WPF 2012-11-16 13:04
PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU 2012 2012-11-16 13:02
PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU PROFILAKTYKII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 2012-11-16 13:01
projekt uchwały Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Smolnica, gmina Dębno 2012-11-16 12:50
projekt uchwały RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębno" 2012-11-16 12:49
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadmi komunlanymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dębno 2012-11-16 12:47
projekt uchwały Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Dębno 2012-11-16 12:46
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2012-11-16 12:45
projekt uchwały Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawek opłaty 2012-11-16 12:44
Projekt uchwały RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Dębna uprawnienia do stanowienia o ich wysokości 2012-11-16 09:10
projekt uchwały RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyznania medalu pamiątkowego " Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno". 2012-11-16 09:07
projekt uchwały Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok 2012-11-16 09:04
projekt uchwały Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2013 rok 2012-11-16 09:03
projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2012-10-15 13:40
projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Dębno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2012-10-15 13:38
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Jeziora Warnickiego na terenie gminy Dębno 2012-10-15 13:36
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno w rejonie Jeziora Warnickiego 2012-10-15 13:35
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębno w granice Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 2012-10-15 13:34
projekt uchwały w sprawie : opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Dębno. 2012-10-15 13:33
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Dębno 2012-10-15 13:31
projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych 2012-10-15 13:30
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2012-10-15 13:41
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. 2012-10-15 13:41
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2012-2021 2012-10-15 13:41
projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XVIII/130/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2012. 2012-10-15 13:42
Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Krześnica w Gminie Dębno. 2012-09-17 09:40
Projekt uchwały w sprawie: przyjęcie programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego 2012-09-17 09:24
Projekt uchwały w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XVIII/130/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2012. 2012-09-17 09:23
Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2012-2021 2012-09-17 09:21
Projekt uchwały w sprawie: zmian w uchwale nr LXIII/484/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 4 listopada 2010 r w sprawie udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie w 2010 r. 2012-09-17 09:17
Projekt uchwały w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XVIII/130/2011 z dnia 22.12.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2012. 2012-09-17 09:15
projekt uchwały w sprawie w sprawie : przyznania medalu pamiątkowego " Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno". 2012-08-27 12:22
projekt uchwały w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2012-08-14 11:58
projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego 2012-08-14 11:57
projekt uchwały w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XVIII/130/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2012. 2012-08-14 11:55
projekt uchwały w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2012-2021 Na 2012-08-14 11:54
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikaty przy sprzedaży w drodze bez przetargowej nieruchomości niezabudowanej na podstawie art.209a ustawy o gospodarce nieruchomościami. 2012-08-14 11:52
projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 2012-08-14 11:50
projekt uchwały w sprawie : zmiany uchwały nr XLIX/293/2005 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28.07.2005 w sprawie: pokrywania kosztów dojazdu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta i gminy Dębno 2012-08-14 11:49
projekt uchwały w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 2012-08-14 11:49
projekt uchwały w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dębno 2012-08-14 11:48
projekt uchwały w sprawie w sprawie: ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dębno 2012-08-14 11:47
projekt UCHWAŁY w sprawie: zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębno. 2012-08-14 11:45
projekt uchwały w sprawie w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2012-08-14 11:44
projekt uchwały w sprawie: opinii dot. uznania za ochronne lasów na powierzchni 10 664,01 ha będących w zarządzie Nadleśnictwa Dębno na terenie Gminy Dębno 2012-08-14 11:43
Projekt w sprawie: zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Dębno oraz ich wysokość 2012-06-19 13:47
Projekt w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków terenie Gminy Dębno 2012-06-19 13:45
Projekt w sprawie: zatwierdzenia ?Planu Odnowy Miejscowości Cychry na lata 2012-2018? 2012-06-19 13:41
Projekt w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2012-06-19 13:39
Projekt w sprawie: nadania nazw dla nowych ulic w mieście Dębno 2012-06-19 13:36
Projekt w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych 2012-06-19 13:35
Projekt w sprawie: opinii do zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Dębno 2012-06-19 13:33
Projekt w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XVIII/130/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2012. 2012-06-27 08:04
Projekt w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze. 2012-06-19 13:26
projekt w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2012-2021 2012-06-27 08:02
Projekt w sprawie: opinii zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Dębno 2012-05-30 12:33
Projekt w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Dębna 2012-05-21 14:55
Projekt w sprawie: zmiany uchwały nr LVIII/424/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2012-05-21 14:54
Projekt w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2012-2021 2012-05-21 14:51
Projekt w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XVIII/130/2011 z dnia 22.12.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2012 2012-05-21 14:48
Projekt w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu za rok 2011 2012-05-21 14:46
Projekt w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Dębna 2012-05-21 14:42
Projekt w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dębnie nr XIX/125/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Dębno oraz ich wysokość 2012-05-21 14:40
Projekt w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 2012-05-21 14:39
Projekt w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/155/2012 z dnia 23 lutego 2012r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych 2012-03-15 12:21
Projekt w sprawie: określenia zasad wnoszenia, zbywania udziałów i akcji Gminy Dębno w spółkach prawa handlowego 2012-03-15 12:16
Projekt w sprawie: zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Dębnie Nr XVII/122/2011 z dnia 30.11.2011r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na 2012 rok 2012-03-15 12:15
Projekt w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2012-03-15 12:12
Projekt w sprawie: przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębno 2012-03-15 12:11
Projekt w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania medalu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno" 2012-03-15 12:10
Projekt w sprawie: określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego 2012-03-15 12:06
Projekt w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych 2012-03-15 12:04
Projekt w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki 2012-03-15 12:02
Projekt w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XVIII/130/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2012. 2012-03-15 12:00
Projekt w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2012-2021 2012-03-15 11:58
Projekt w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno w rejonie ulic Chojeńskiej i Kosynierów 2012-03-15 09:08
Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania medalu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno". 2012-02-16 14:42
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych 2012-02-16 14:42
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 2012-02-16 14:41
Projekt uchwały w sprawie: udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz określenia warunków jej stosowania 2012-02-16 14:39
Projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XXIV /158/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w mieście Dębno, obręb 6 przy ul. Leśnej ? Demokracji 2012-02-16 14:38
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości. 2012-02-16 14:36
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie miasta i gminy Dębno 2012-02-16 14:34
Projekt uchwały w sprawie : wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2012-02-16 14:31
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Armii Krajowej, Chojeńskiej, Wojska Polskiego, Zachodniej i Kostrzyńskiej miasta Dębna. 2012-02-16 14:30
Projekt uchwały w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XVIII/130/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2012. 2012-02-16 14:27
Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2012-2021 2012-02-16 14:23
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dębnie na 2012 rok 2012-02-16 14:22
Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie na 2012r. 2012-02-16 14:20
Projekt uchwały zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Dębnie na 2012r. 2012-02-16 14:19