herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dębno.

UCHWAŁA NR  LXI / 442 /2010

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 26 sierpnia 2010 roku

 

w sprawie:        trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dębno.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Dębnie uchwala co następuje:

§ 1

 1. Przygotowanie projektu uchwały budżetowej należy do wyłącznej kompetencji Burmistrza.
 2. Poza projektem uchwały budżetowej w szczegółowości określonej w ustawie i finansach publicznych Burmistrz opracowuje budżet wydatków w formie zadań.
 3. W celu opracowania projektu budżetu Gminy, Burmistrz wydaje zarządzenie w sprawie instrukcji opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej przez podległe gminie jednostki organizacyjne określające m.in.:
  • wzory, sposób sporządzenia i terminy składania dokumentów planistycznych składanych przez jednostki organizacyjne gminy,
  • harmonogram prac na sporządzeniem projektu budżetu i WPF.
 4. Wnioski radnych, mieszkańców i sołectw oraz podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku w sprawie wprowadzenia do budżetu zadań w formie dowolnej kierowane są do Burmistrza w terminie do 10 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
 5. Wnioski o dotacje z budżetu dotyczące zadań w zakresie:
  1. ochrony zabytków,
  2. pomocy publicznej i wolontariatu,
  3. szkół i przedszkoli niepublicznych,

składa się w trybie i terminach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 2

1.   Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami sporządza się w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) z zastrzeżeniem ust. 2 pkt. 2.

2.   Projektbudżetu składa się z projektu uchwały budżetowej oraz załączników:

 1. dochodów budżetu według źródeł w szczegółowości działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na dochody: bieżące i majątkowe,
 2. wydatków budżetu z podziałem i w szczegółowości określonymi przepisami art. 236 ust. 1 do 4 ustawy o finansach publicznych,
 3. wydatków budżetu w szczegółowości działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej,
 4. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami;
 5. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego lub administracji rządowej przyjętych w drodze umów lub porozumień;
 6. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania  narkomanii;
 7. kwot przeznaczonych na dotacje na  realizację zadań gminy z zakresu pożytku publicznego i spoza tej sfery;
 8. kwot dotacji celowych na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego;
 9. kwot dotacji dla instytucji kultury, których organizatorem jest gmina ;
 10. kwot dotacji dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych;

 11. zakres i kwoty dotacji przedmiotowych;

12. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych przez gminę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;

13. przychodów i rozchodów budżetu gminy;

14. wielkości środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw).

3.   W projekcie uchwały budżetowej:

 1. ustala się wysokość rezerw: ogólnej i celowych,
 2. ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych,
 3. ustanawia się upoważnienia dla Burmistrza stosownie do przepisów ustaw: o samorządzie gminnym i o finansach publicznych.

4.   Do projektu budżetu dołącza się:

 1. uzasadnienie obejmujące objaśnienia planowanych kwot dochodów, wydatków, planowanego deficytu/nadwyżki oraz ich pokrycia i rozdysponowania.
 2. wydatki w układzie zadań (w zakresie inwestycji przyporządkowane do dziedzin programowania),

 

§ 3

1.   Burmistrz w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedstawia Radzie Miejskiej projekty uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 2. przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie,
 3. przyjęcia Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok budżetowy,

2.   Burmistrz w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedstawia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej (celem zaopiniowania):

 1. projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 2.  projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.

 

§ 4

Projekt uchwały budżetowej ogłaszany jest poprzez:

1)   wyłożenie do wglądu w Biurze Rady,

2)   ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dębno www.bip.debno.com.pl.

 

§ 5

1.   Przewodniczący Rady Miejskiej przesyła niezwłocznie projekt budżetu oraz WPF Komisjom Rady. Jednocześnie Przewodniczący Rady określa planowany termin sesji, na której uchwalany będzie budżet.

2.   Komisje Rady w terminie 21 dni od daty przekazania projektu budżetu przez Burmistrza Przewodniczącemu Rady Miejskiej formułują opinie o projektach budżetu i WPF oraz propozycje ewentualnych poprawek i przekazują je Burmistrzowi, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów.

3.   Komisja proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie budżetu zobowiązana jest wskazać źródło jego sfinansowania.

4.   Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów w ciągu 7 dni po terminie określonym w ust. 2 przedstawia Burmistrzowi:

 1. opinię o skutkach finansowych poprawek zgłoszonych przez Komisje Rady,
 2. ostateczną opinię o projekcie budżetu i WPF.

 

 

 

§ 6

 1. Burmistrz może z własnej inicjatywy oraz na podstawie wniosków zawartych w opiniach komisji zaproponować autopoprawki do przedłożonego Radzie projektu uchwały budżetowej.
 2. W przypadku nieuwzględnienia przez Burmistrza wniosków zawartych w opiniach komisji, Burmistrz zobowiązany jest przedstawić stanowisko w sprawie nieuwzględnionych wniosków.

 

§ 7

1.   Rozpatrywanie projektu uchwały budżetowej, odbywa się w jednym czytaniu

2.   Podjęcie uchwały w sprawie budżetu winno zostać poprzedzone:

 1. odczytaniem projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną,
 2. odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, Burmistrz zobowiązany jest przedstawić Radzie stanowisko wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii izby,
 3. odczytaniem opinii komisji stałych rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji,
 4. przedstawieniem stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych, które może być:
  • negatywne lub,
  • przychylające się do wniosków w całości lub w poszczególnych ich punktach,
 5. dyskusja nad przedstawionymi opiniami oraz stanowiskiem Burmistrza,
 6. odczytaniem propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu,
 7. przedstawieniem ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały,
 8. dyskusją nad projektem budżetu,
 9. głosowaniem wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,
 10. głosowaniem wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Burmistrza w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków,
 11. głosowaniem uchwały.
 12. Uchwałę budżetową można podjąć nie wcześniej niż po podjęciu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 13. Uchwałę budżetową Rada Miejska uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

 

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 9

1,   Traci moc uchwała Nr XII /84/2007 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 12 lipca  2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu, Wieloletniego Planu Finansowego i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie

mgr Helena Sługocka

 

Uzasadnienie:

Konieczność zmiany uchwały wynika ze zmiany ustawy o finansach publicznych. Duża część zapisów nowej ustawy dotyczy uchwalania budżetów począwszy od budżetu na 2011r. – m.in. zmieniono termin uchwalenia budżetu z 31 marca na 31 stycznia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 05-01-2011 08:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 26-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 05-01-2011 08:23