herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Uchwała Nr LII/374/2010 w sprawie: zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Dębno na lata 2010- 2014


UCHWAŁA NR LII/374/2010

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 25 lutego 2010 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Dębno na lata 2010- 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w uchwale Rady Miejskiej NR XLVIII/357/2009 z dnia 22.12.2009 roku w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Dębno na lata
2010-2014, w zadaniach wykazanych w załączniku Nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie

mgr Helena Sługocka

U Z A S A D N I E N I E:

Zmiany załącznika dokonuje się na wniosek kierownika wydziału PIR:

- w związku ze zmianami harmonogramu finansowania zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach NATURA 2000
w gminie Dębno” wynikającymi z konieczności jego aktualizacji,

- w związku z aplikowaniem do dofinansowania z zadaniem „Zagospodarowanie terenów wokół hali przy SP1 wraz z jej wyposażeniem” trwa dostosowywanie wniosku do wymogów zadania - kwalifikowalność wydatków, nazwa, harmonogramy finansowania,

- w związku z akceptacja wniosku o dofinansowanie na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy” po zwiększeniu puli środków na tego typu zadania przez instytucje wdrażające, trwają prace aktualizacyjne zadania - kosztorysy, harmonogramy; w ubiegłym roku po zawiadomieniu, że zadanie nie uzyskało akceptacji zostało ono usunięte z budżetu, w związku z tym, jeżeli ma być realizowane powinno być wprowadzone do budżetu,

w związku z tym, że prace nad tymi zadaniami są w toku, a terminy składania dokumentów mijają w marcu, ostateczne kwoty mogą być podane nawet w dniu sesji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 02-03-2010 08:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 25-02-2010
Ostatnia aktualizacja: - 02-03-2010 08:42