herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2010 rok


projekt 7a

UCHWAŁA NR XLX/ /2010

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 28 stycznia 2010 roku

w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększenie kwoty wydatków w wysokości 130 000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) wynikającą z § 2 stanowi powiększenie deficytu, który po zmianie wynosi
18 197 000 zł (słownie: osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

§ 4. Dokonuje się zmian w planie PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW budżetu
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie

UZASADNIENIE:

Na powyższe zmiany składa się:

- na wniosek PEC - dopłata do gminnej spółki PEC, w związku niekorzystnym dla spółki wyrokiem w sprawie z wniosku firmy ECO S.A. w Opolu o zapłatę za energię cieplną wg stawek zatwierdzonych przez URE, a nie jak regulował swoje zobowiązania do tej pory PEC wg stawek wynikających z umowy - uregulowanie takiej kwoty wykracza poza możliwości spółki,

- przesunięciem zadań - RI/007 - Kanalizacja ul. Pułaskiego, RI/074 Kanalizacja deszczowa rejon Włościańska - Siewna z działu 010-Rolnictwo i łowiectwo (tutaj są zadania kanalizacji dotyczące terenów wiejskich) do właściwego dla tych zadań działu 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Przygotował : Skarbnik Gminy

Grzegorz Popławski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 21-01-2010 10:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Popławski 21-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 21-01-2010 10:29