Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt

UCHWAŁA NR _____ /___ / 2009

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia ___ grudnia 2009 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Uchwala się budżet Gminy Dębno na rok 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.Ustala się dochody budżetu w wysokości 78.334.095,31,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące 58.779.400,82 zł,

2) dochody majątkowe 19.554.694,49 zł.

§ 3.Ustala się wydatki budżetu w wysokości 95.434.095,31 ,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do uchwały.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 17.100.000,00 ,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów 17.100.000,00 zł.

§ 5.Ustala się przychody budżetu w wysokości 21.300.000,00 ,

i rozchody budżetu w wysokości 4.200.000,00 ,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 274.720,34,

2) celową w wysokości 508.977,00,

z przeznaczeniem na:

a. środki do dyspozycji sołectw w wysokości 236.977 zł,

b. środki do dyspozycji sołectwa Barnówko w wysokości 8.800 zł,

c. środki do dyspozycji sołectwa Mostno w wysokości 6.600 zł,

d. środki do dyspozycji sołectwa Więcław w wysokości 6.600 zł,

e. na inwestycje 200 000 zł,

f. zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 50 000 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.822.080,00,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały w kwocie 5.200,00.

§ 8. Ustala się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z załącznikiem Nr 9 do uchwały w wysokości 380.000,00.

2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 353.900,00.

3) wydatki na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie
w wysokości 26.100,00.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych,
zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 10. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 11. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 12. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 13. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań własnych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały w kwocie 961.700,00.

§ 14. Ustala się dotacje dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w łącznej kwocie 554.250,00,

zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 15. Ustala się dotacje dla instytucji kultury w łącznej kwocie 2.020.663,00,

przeznaczone na cele określone w załączniku Nr16 do uchwały.

§ 16. Ustala się dotacje celowe na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 12.800,00,

przeznaczone na cele określone w załączniku Nr17 do uchwały.

§ 17. Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Dębno na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

w łącznej kwocie 711.210,00,

przeznaczone na cele określone w załączniku Nr18 do uchwały.

§ 18. Wyodrębnia się w budżecie środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw) zgodnie z załącznikiem Nr 19 do uchwały w wysokości 258.977,00.

§ 19. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów
i pożyczek zaciąganych na:

  1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty 3.000.000,00,

  2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty 17.100.000,00 ,

  3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 4.200.000,00.

§ 20. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych przeznaczonych
na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

2) zaciągania zobowiązań:

a. z tytułu finansowania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy
i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi ujętych w załącznikach Nr 12 oraz Nr 13 do uchwały,

b. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,

5) przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
i termin zapłaty upływa w roku następnym,

6) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

7) udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym do wysokości łącznej kwoty 50 000 zł.

§ 21. 1. Upoważnia się Burmistrza do udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia:

a) pracownikom - na koszty podróży oraz na pokrycie drobnych wydatków,

b) jednostkom organizacyjnym - na koszty wykonywanych zadań,

c) w innych wypadkach określonych w odrębnych przepisach.

2. Pracownikom odbywającym podróże służbowe oraz pracownikom, którzy
w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stałe powtarzające się wydatki, mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy, jednak
w wysokości nie przekraczającej przeciętnej półtoramiesięcznej kwoty wydatków. Na podstawie uznanych rachunków bądź faktur, bądź innych dokumentów uznanych za podstawę wypłaty pokrywa się pełną kwotę należności.

3. Zaliczki powinny być rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania. Zaliczki stałe powinny być rozliczane
po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, jednak przed końcem roku budżetowego,
oraz przed ustaniem stosunku służbowego.

4. Osoby otrzymujące zaliczki zobowiązane są do złożenia pisemnej zgody
na potrącenie nierozliczonych w terminie zaliczek z przysługującego im wynagrodzenia.

5. Jeżeli zaliczka podjęta przez pracownika nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika; do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane dalsze zaliczki.

6. Sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a nie wydatkowanych do końca roku budżetowego, powinny być wpłacone do banku najpóźniej w ostatnim dniu roboczym roku budżetowego na rachunek bieżący budżetu gminy.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

1

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Trybel 16-11-2009 15:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Popławski 16-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Joanna Trybel 16-11-2009 15:24