Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIX/123/2007 w sprawie: utworzenia funduszu stypendialnego za osiągnięcia i wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe


Uchwała Nr XIX/123/2007

Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 20.12.2007r.

w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego za osiągnięcia i wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe.

Na podstawie art. 18.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 Nr 181, poz.1337.z 2007r. Nr 48, poz 327, Nr 138 poz 974, Nr 173 poz 1218) i w związku z art. 90g. ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292) .) Rada Miejska w Dębnie uchwala co następuje:

§ 1. Tworzy się w Gminie Dębno fundusz stypendialny i nagród za wyniki i osiągnięcia w nauce i sporcie.

§ 2. Wysokość środków na stypendia i nagrody określa każdorazowo na dany rok Rada Miejska w uchwale budżetowej.

§ 3.1. Celem stypendium jest wspieranie i motywowanie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkałych na terenie gminy Dębno osiągających wysoką średnią ocen w okresie roku szkolnego lub wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

2. Celem nagrody za osiągnięcia w nauce jest wyróżnienie uczniów, którzy otrzymali tytuł laureata konkursów, turniejów, olimpiad określonych w Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów, olimpiad ( Dz.U. Nr 12, poz.125 )

3. Celem nagrody za osiągnięcia w sporcie jest wyróżnienie i uhoronowania młodych sportowców reprezentujących gminę w zawodach i rozgrywkach sportowych na szczeblu wojewódzkim, którzy zajęli miejsca od pierwszego do trzeciego w kraju.

§ 4.1 Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, gimnazjum w trybie określonym w art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty.

2. Nagrodę za osiągnięcia w nauce i sporcie przyznaje Burmistrz na uzasadniony wniosek dyrektora.

3. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1) dane osobowe kandydata,

2) udokumentowane informacje dotyczące osiągnięć naukowych lub sportowych kandydata z ostatniego roku.

4. Nagroda może być przyznana również zespołom lub drużynom.

§ 5.1. Decyzję o przyznaniu stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe podejmuje dyrektor.

2. Decyzje o przyznaniu nagrody za osiągnięcia w nauce lub sporcie podejmuje Burmistrz.

3.Od decyzji dyrektora i Burmistrza nie przysługuje odwołanie.

4. O przyznaniu stypendium dyrektor szkoły, gimnazjum powiadamia Burmistrza.

5. Burmistrz o swoich decyzjach powiadamia Radę Miejską.

§ 6. Wysokość stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe ustala dyrektor szkoły zgodnie z art. 90 g. ust.10 i 11 ustawy o systemie oświaty.

§ 7.1. Wysokość nagrody wynosi nie mniej niż 200 zł brutto i nie więcej niż 1000 zł brutto.

2. Wysokość nagrody ustala Burmistrz.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi i dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest gmina Dębno.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XII/80/2003 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 marca 2003r. w sprawie utworzenia Funduszu Stypendialnego Rady Miejskiej w Dębnie.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

mgr Helena Sługocka

Uzasadnienie:

Ustawa o samorządzie gminnym umożliwia Radzie Miejskiej podejmowanie uchwał w sprawie ustalenia stypendiów dla uczniów, natomiast ustawa o systemie oświaty umożliwia wsparcie materialne dzieci i młodzieży uzdolnionej, stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe przyznane uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych będą promować osiągnięcia edukacyjne i sportowe szkół i stanowić dodatkowy czynnik motywujący uczniów do dalszej pracy. Ilość przyznanych stypendiów będzie uzależniony od środków finansowych przyznanych corocznie na ten cel w uchwale budżetowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 17-01-2008 13:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2008 13:26