herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Dębno, działając na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późń. zm. i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r w spr. sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na bycie nieruchomości/ o g ł a s z a d o s p r z e d a ż y w d r o d z e b e z p r z e t a r g o w e j nieruchomość zabudowaną budynkiem użytkowym o pow. 203,7 m2 składający się z dwóch segmentów: I o pow. 117,75 m2 i wysokości 5,57 metra i II 85,95 m2 o wysokości 2,92 metra (dawna hydrofornia) oznaczoną działką nr 42/1 o pow. 0,42 ha, położoną w obrębie Bogusław, Gmina Dębno. Kształt działki korzystny w formie prostokąta, posiada dostęp do drogi o nawierzchni nietrwałej. Uzbrojenie terenu w sąsiedztwie: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna. Zagospodarowanie korzystne.

Na nieruchomości zlokalizowane 3 słupy oświetlenia wewnętrznego oraz słupy średniego napięcia. Na działce zlokalizowane są dwie studnie głębinowe, obecnie zlikwidowane.

m. Bogusław, Gmina Dębno

Dz. Nr 42/1 obręb Bogusław pow. 0,42 ha Cena 55.000 zł KW 38983

Brak obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, na którym usytuowana jest nieruchomość.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno teren oznaczony jest kolorem czerwonym i zapisem: istniejące tereny publiczne, infrastruktury społecznej.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Na powyższą nieruchomość przeprowadzono w dniu 8 marca 2007 roku I publiczny przetarg ustny i w dniu 14 maja 2007 roku II publiczny przetarg ustny oraz w dniu 3 lipca pierwsze rokowania., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przystępujący do rokowań zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej do 5 września 2007 roku na konto w GBS o/Dębno nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.

Cena osiągnięta w rokowaniach może zostać rozłożona na raty. Nie spłacona część ceny podlega zabezpieczeniu hipotecznemu i oprocentowaniu w wysokości stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej i nie może być niższa niż 20% ceny.

Przystępujący do rokowań obowiązany jest przedłożyć dokument tożsamości.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.

Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia umowy.

Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek zaliczki, a rokowania czyni niebyłym.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie, która zawierać powinna:

  1. imię i nazwisko i adres lub firmę i siedzibę,

  2. datę sporządzenia zgłoszenia,

  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

  5. do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty zaliczki

Zainteresowani nabyciem powyższej nieruchomości zapraszamy do składania ofert do Burmistrza Miasta i Gminy w Dębnie w terminie do 5 września 2007 roku do godz. 1500.

Ustalenie nabywcy oraz warunków nabycia w drodze rokowań między oferentami a Komisją do przeprowadzania rokowań na sprzedaż nieruchomości nastąpi w dniu 11 września 2007 roku o godzinie 1000 w sali posiedzeń UMiG Dębno.

Organowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Informacje dot. sprzedaży w/w nieruchomości uzyskać można w UMiG Dębno pok. 35 lub 36 od poniedziałku do piątku w godz. 800 -1500 bądź pod nr telefonu: 0 95 760 30-01 wew. 48 lub 49.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 08-08-2007 08:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 08-08-2007 08:36