herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w rejonie ul. Wojska Polskiego – I Armii i ul. Zielonej


Burmistrz Miasta i Gminy w Dębnie

o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny

I. Na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych atrakcyjnie położonych w rejonie ul. Wojska

Polskiego - I Armii, miasta Dębna, obręb 4, dz. nr 132/5, 132/6, 132/13.

Brak obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Zgodnie z ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego m. Dębna działki znajdowały się na terenie oznaczonym symbolem D 11, MJ, MN: tereny zabudowy jednorodzinnej i upraw polowych - utrzymanie dotychczasowej funkcji z dopuszczeniem zabudowy niskiej szeregowej i małych domów mieszkalnych na wolnych terenach.

W studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno teren oznaczony kolorem brązowym i zapisem: istniejące tereny zabudowy mieszkaniowej.

Kształt działek korzystny, w kształcie prostokątów. Posiadają dostęp do drogi o nawierzchni nietrwałej. Uzbrojenie w pobliżu: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna i gazowa. Zagospodarowanie korzystne.

Dębno ul. Wojska Polskiego - I Armii

Dz. nr 132/5 pow. 0,0975 ha Cena wywoławcza 35.100,00 zł KW 25807

Dz. nr 132/6 pow. 0,0950 ha Cena wywoławcza 34.200,00 zł KW 25807

Dz. nr 132/13 pow. 0,0852 ha Cena wywoławcza 30.700,00 zł KW 25807

II. Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w rejonie ul. Zielonej, miasta Dębna,

obręb 2, dz. 13/1.

Brak obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Zgodnie z poprzednio obowiązującym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno działka znajdowała się na terenie oznaczonym symbolem E13 RP, RO, MR, MJ: tereny rolne z siedliskami - utrzymanie dotychczasowej funkcji; dopuszcza się uzupełniającą zabudowę zagrodowa i jednorodzinną.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno teren oznaczony kolorem żółtym i zapisem: istniejące tereny upraw polowych.

Kształt działki korzystny, w kształcie prostokąta. Posiada dostęp do drogi publicznej, asfaltowej. Sąsiedztwo i otoczenie działek stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz tereny przeznaczone pod funkcję mieszkaniową.

Uzbrojenie w pobliżu: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna i gazowa. Zagospodarowanie korzystne.

Powyższa nieruchomość stanowi użytki rolne i podlega wyłączeniu z produkcji rolnej.

Dębno ul. Zielona

Dz. nr 13/1 pow. 0,3386 ha Cena wywoławcza 89.000,00 zł KW 35505

nieruchomości są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań

Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2007 roku o godz. 1000 w sali posiedzeń M i G Dębno .

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do 6 sierpnia 2007 roku na konto w GBS o/Dębno nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości.

  • Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości 22% płatna jest w całości w terminie 30 dni , nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.

  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.

  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 03-07-2007 10:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-07-2007 10:31