herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Ogłoszenie o przetargu


Burmistrz Miasta i Gminy w Dębnie

o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny

  1. Na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym (dawna hydrofornia) oznaczonej działką nr 42/1 o pow. 0,42 ha, położonej w obrębie Bogusław, Gminy Dębno. Kształt działki korzystny w formie prostokąta, posiada dostęp do drogi o nawierzchni nietrwałej. Uzbrojenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna - jest możliwość przyłączenia się. Zagospodarowanie korzystne. Na nieruchomości zlokalizowane 3 słupy oświetlenia wewnętrznego oraz słupy średniego napięcia. Na działce zlokalizowane są dwie studnie głębinowe, obecnie zlikwidowane.

m. Bogusław, Gmina Dębno

Dz. Nr 42/1 obręb Bogusław pow. 0,42 ha Cena 60.000 zł KW brak

Brak obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, na którym usytuowana jest nieruchomość. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno teren oznaczony jest kolorem czerwonym i zapisem: istniejące tereny publiczne, infrastruktury społecznej.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 marca 2007 roku o godz. 1000 w sali posiedzeń UMiG Dębno .

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do 5 marca 2007 roku na konto w GBS o/Dębno nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.

Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości 22% płatna jest w całości w terminie 30 dni , nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 01-02-2007 15:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 01-02-2007 15:53