herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Uchwała nr LXVI/388/2006


UCHWAŁA NR LXVI/388/2006

RADY MIEJSKIEJ w DĘBNIE

z dnia 26 maja 2006 r.

w sprawie : utworzenia odrębnego Sołectwa Więcław.

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. DZ.U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 9 pkt. 2 Statutu Miasta i Gminy Dębno stanowiącego załącznik do uchwały nr VII/49/2003 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 marca 2003 r. ( Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 37 poz. 567 z 2003 r.), Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Tworzy się Sołectwo Więcław i określa jego obszar, który stanowi miejscowość Więcław wchodząca do tej pory w skład Sołectwa Mostno-Więcław.

  2. Nadaje się Sołectwu Więcław statut stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W Statucie Sołectwa Mostno - Więcław, stanowiącym załącznik nr 11 do uchwały Nr VI/41/2003 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2003 r nr 34, poz. 510), skreśla się wyrazy „Więcław w tytule i we wszystkich przepisach.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dębno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Dębnie

mgr Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 08-08-2006 12:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-08-2006
Ostatnia aktualizacja: - 08-08-2006 12:31