Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr LXI/364/2006


UCHWAŁA NR LXI/364/2006

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 23 lutego 2006 r.

w sprawie : regulaminu dostarczania wody i odprowadzania

ścieków na terenie gminy Dębno.

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. Nr 72 poz. 747, zmiany z 2002 r. Nr 113 poz.984, z 2004 r. Nr 96 poz.959, Nr 173 poz. 1808, z 2005 r. Nr 85 poz. 729, Nr 130, poz. 1087/ uchwala się co następuje :

Regulamin

dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. 1.Regulamin określa w zakresie wynikającym z ustawy prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, a także zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych i beczkowozów oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Dębno.

2. Poprzez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność

Przedsiębiorstwa polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu

wody.

 1. Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Przedsiębiorstwa polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

 2. Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określenia „ustawa” należy

przez to rozumieć ustawę z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. Nr 72,

poz.747)

§ 2. Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego regulaminu jest każdy, kto

korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie

zawartej pisemnej umowy zwanej dalej Odbiorcą.

Rozdział II

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo .

§ 3. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy ma obowiązek:

 1. dostawę wody, o jakości przeznaczonej dla spożycia przez ludzi, wynikającej z ogólnie obowiązujących przepisów,

 2. odbiór ścieków w ilości określonej w umowie oraz jakości wynikającej z ogólnie obowiązujących przepisów , warunków technicznych przyłącza i zawartej umowy,

 3. ciśnienie wody w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej, zgodnie z

obowiązującymi przepisami,

 1. ciągłość i niezawodność dostaw wody z urządzeń wodociągowych

posiadanych przez Przedsiębiorstwo oraz odprowadzenia ścieków do

urządzeń kanalizacyjnych posiadanych przez Przedsiębiorstwo

 1. budowę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie

wynikającym z wieloletniego planu modernizacji i rozwoju,

 1. zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego,

 2. spełnić warunki wprowadzania ograniczenia dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru,

 3. prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości wody,

 4. regularnie informować burmistrza o jakości wody przeznaczonej do

spożycia przez ludzi.

§ 4. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa, bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

§ 5.1.Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadku, gdy:

 1. przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie

z przepisami prawa,

2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,

 1. został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych,

2.Przedsiebiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które odcięło dostawę wody

z przyczyn o których mowa w ust.1 pkt.2, jest zobowiązane do

równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi i informowania o możliwościach

korzystania z tego punktu.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o zamiarze odcięcia dostawy

wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i

sposobie udostępnienia zastępczych punktów poboru wody zawiadamia

powiatowego inspektora sanitarnego, burmistrza oraz odbiorcę usług co

najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody

lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

§ 6.Przedsiębiorstwo może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę

wody lub odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody

będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

Rozdział III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług.

§ 7.1. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu ścieków zawartej między przedsiębiorstwem a odbiorcą.

 1. Zawarcie umowy następuje na pisemny wniosek osoby, której

nieruchomość została przyłączona do sieci.

 1. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do

korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczona woda lub, z

której mają być odprowadzone ścieki, a w uzasadnionych przypadkach z

osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie

prawnym, z zastrzeżeniem § 9 niniejszego Regulaminu.

§ 8. Umowa o której mowa w § 7 ust.1 zawiera w szczególności

postanowienia dotyczące :

 1. ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych

oraz warunków ich świadczenia,

b. sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,

c. praw i obowiązków stron umowy,

d. procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń

kanalizacyjnych,

e. dokumentów upoważniających do wstępu na teren nieruchomości i do

pomieszczeń odbiorcy usług

f. zasady udzielania upustów w przypadku obniżenia jakości wody

g. ustaleń zawartych w zezwoleniu , o którym mowa w art. 18 Ustawy,

h. okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za

niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia

i. warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy

kanalizacyjnych będących w posiadaniu Odbiorcy usług.

§ 9. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

§ 10. 1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

 1. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz w przypadku, jeżeli:

 1. przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie

z przepisami prawa,

 1. odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe,

następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania

zaległej opłaty,

 1. jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w

przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie

urządzenia pomiarowego,

 1. został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie

ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo

uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach

pomiarowych.

 1. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć Umowę właścicielowi lub

zarządcy budynku wielolokalowego jeżeli w trakcie jej obowiązywania

wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności

warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczoną wodę i

odprowadzone ścieki dla poszczególnych Odbiorców usług w tym

budynku, w terminie określonym w Umowie.

 1. Umowa zawarta na czas nieokreślony winna dopuszczać jej rozwiązanie przez Odbiorcę za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

 2. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 11. W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo

uwzględnia postanowienia wynikające z przepisów prawa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

§ 12. Treść umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków nie może

ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy,

z przepisów wykonawczych do ustawy oraz niniejszego Regulaminu.

§ 13. Integralną część umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie

ścieków stanowi załącznik, składany przez odbiorcę usług przy zawieraniu umowy i aktualizowany każdorazowo po zmianie warunków

korzystania z usług, określający charakterystykę zużycia wody oraz rodzaj , ilość a w przypadku przemysłowych odbiorców usług , również jakość odprowadzanych ścieków.

Rozdział IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach.

§ 14. Podstawowe zasady rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie

ścieków określają przepisy ustawy, które stanowią, że :

 1. rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

 2. ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody , ustalone na podstawie rozporządzenia o którym mowa w art. 27ust.3 Ustawy.

 3. w przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym, a sumą odczytów z wodomierzy w lokalach.

4. w przypadku niesprawności wodomierza głównego ilość pobranej wody

ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed

stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na

podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego

lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby

miesięcy niesprawności wodomierza.

5. ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń

pomiarowych, w razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych

ścieków ustala się na podstawie umowy lub jako równą ilości dostarczonej

wody.

 1. w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej

wody uwzględnia się wyłączenie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia

na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego, zainstalowanego na

koszt odbiorcy usług wodomierza który, na podstawie pisemnego

zgłoszenia odbiorcy, został zaewidencjonowany i zaplombowany przez

Przedsiębiorstwo.

§ 15.Przy rozliczeniach z odbiorcami, Przedsiębiorstwo obowiązane jest

stosować taryfę wprowadzoną w trybie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, bez konieczności zmiany

umowy. Taryfa obowiązująca w dniu zawarcia umowy stanowi załącznik

do umowy zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków.

§ 16. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art.27 ustawy; a/ odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczona wodę i odprowadzone

ścieki w terminie określonym w umowie lub fakturze, który nie noże być

krótszy niż 14 dni od daty jej dostarczenia,

b/ zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości rachunku nie

wstrzymuje jego zapłaty,

c/ w przypadku nadpłaty , zalicza się ją na poczet należności przyszłych, lub

na żądanie odbiorcy usług , zwraca się terminie 14 dni od dnia złożenia

wniosku w tej sprawie.

Rozdział V

Warunki techniczne przyłączenia do sieci oraz sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo odbioru wykonanego przyłącza.

§ 17. Zakres budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

realizowanej i finansowanej przez przedsiębiorstwo oraz przez osoby ubiegające się o przyłączenie nieruchomości do sieci określają przepisy ustawy, stanowiąc :

1/ przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne są obowiązane zapewnić

realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i

kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym

planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w

wieloletnim planie rozwoju i modernizacji,

2/ realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej,

pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i

urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o

przyłączenie nieruchomości do sieci,

3/ koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego

pokrywa przedsiębiorstwo, a urządzenia pomiarowego do odbioru ścieków

odbiorca usług.

§ 18. 1. W przypadkach, gdy plany inwestycyjne właścicieli lub zarządców

nieruchomości wyprzedzają plan inwestycyjny przedsiębiorstwa , mogą oni

wybudować na własny koszt, w porozumieniu z tym przedsiębiorstwem i

gminą , urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne niezbędne do korzystania

z usług.

2.Urzadzenia o których mowa w ust. 1 podlegają odpłatnemu przekazaniu

gminie lub przedsiębiorstwu na zasadach określonych w art. 31 ustawy.

§ 19.1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia, zwanych dalej „warunkami przyłączenia” złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

 1. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z

nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci

3. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na

przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym

stanie prawnym.

 1. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§20.Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,

której dotyczy wniosek, a w przypadku nieruchomości o

nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w

stosunku do nieruchomości,

 1. aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 21.1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadkach szczególnych przyłączenie do sieci następuje na podstawie umowy o przyłączenie, której projekt sporządza Przedsiębiorstwo.

 1. Warunki przyłączenia wydawane są odpłatnie i są ważne 2 lata od dnia ich wydania.

§ 22. Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może nastąpić po spełnieniu warunków przyłączenia, o których mowa w § 21 ust. 1, a w przypadku zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, od spełnieniu warunków w niej określonych.

§ 23.1. Warunki przyłączenia względnie umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano-montażowych.

 1. Określone w warunkach względnie umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

 2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory, określa Przedsiębiorstwo.

 3. Wzory protokołów stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszego Regulaminu.

§ 24.1.Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokółu

odbioru technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia

względnie umowie o przyłączenie.

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

a) datę odbioru,

b) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza ( rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne ) , średnicy, materiałów i długości,

c) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,

d) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika,

e) adres nieruchomości do której wykonano podłączenie,

 1. podpisy członków komisji,

g) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanego przyłącza.

3.Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania

podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia

pisemnego wniosku o zawarcie Umowy.

§ 25.1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku wystarczających mocy produkcyjnych oraz warunków technicznych uniemożliwiających realizację usługi.

 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

§ 26.1. Odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.

 1. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża eksploatatora instalacji.

Rozdział VI

Możliwości dostępu do usług

wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 27. Potencjalni odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług :

1/ w Urzędzie Miasta i Gminy Dębno, który udostępnia nieodpłatnie wgląd :

a/ w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy,

b/ w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

c/ w regulamin świadczenia usług,

d/ w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

2/ w Przedsiębiorstwie , które udostępnia nieodpłatnie:

a/ wgląd w wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,

b/ w plany inwestycyjne,

c/ w regulamin świadczenia usług.

Rozdział VII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych ścieków, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji i wymiany informacji.

§ 28. Przedsiębiorstwo winno zapewnić odbiorcom należyty poziom usługi a szczególnie wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.

§ 29.1.Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia na życzenie klienta lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim informacji taryfowych, występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2.Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach , gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług , w szczególności :

a/ z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w

wodę lub odprowadzania ścieków,

b/ dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia,

zdrowia lub środowiska.

 1. O przewidzianych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo winno uprzedzić odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem zakłóceń.

 2. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin

Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i

poinformować odbiorcę o jego lokalizacji.

§ 30.Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzeniu w wodę i

odprowadzanie ścieków inaczej, obowiązują następujące wymagania w

zakresie udzielania informacji i odpowiedzi, w związku z niedotrzymaniem

ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczonej wody i

wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków :

 1. udzielanie odpowiedzi na żądanie odbiorców następuje w ciągu :

a/ 12 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego

terminu usunięcia przerwy i zakłóceń w świadczeniu usług,

b/ 7 dni - na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń , o

których mowa w pkt. a

c/ 14 dni - na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia ,

wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 31. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zawiadamiania odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym niż 12 miesięcy .

§ 32 1.. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.

 1. Reklamacje , o których mowa w ust. 1 , wnoszone są na piśmie osobiście

przez zainteresowanego w siedzibie przedsiębiorstwa, listem poleconym

lub za pomocą poczty elektronicznej i rozpatrywane są przez zarząd

przedsiębiorstwa.

 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego

o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu.

 1. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub części

odpowiedź na reklamację musi zawierać uzasadnienie odmowy.

Rozdział VIII

Obowiązki odbiorców usług

§ 33. Odbiorca usług jest zobowiązany do :

 1. racjonalnego gospodarowania wodą i użytkowania jej zgodnie z

przeznaczeniem,

 1. niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie, jeśli umowa nie stanowi inaczej,

 2. zapewnienia niezawodnego działania wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz dostępu osób nieuprawnionych do tych pomieszczeń.

4. natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich

uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego w tym

o zerwaniu plomby.

5. powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych

nieruchomości lub zmianach użytkowania lokalu.

6. powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci lub rozliczanie należności za wodę i ścieki,

 1. natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o zrzutach

awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków

umowy.

§ 34. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:

  1. użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość

wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci

wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej,

powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

  1. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń

funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

  1. poinformowania Przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego o

własnych ujęciach wody w celu prawidłowego ustalania opłat za

odprowadzanie ścieków,

  1. wykorzystanie wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego

wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

  1. zabezpieczenia przed dostępem osób nie uprawnionych do pomieszczenia,

w którym zainstalowany jest wodomierz,

  1. umożliwienie upoważnionym przedstawicielom przedsiębiorstwa wstępu

na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych

przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu.

Rozdział IX

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 35. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej

w posiadaniu Przedsiębiorstwa są Rejonowe Jednostki Gaśniczych Straży

Pożarnych oraz Ochotnicze Straże Pożarne.

§ 36. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu

Przedsiębiorstwa dokonywana jest z hydrantów p.-poż., zgodnie z

wykazem aktualizowanym przynajmniej raz w roku, będącym w posiadaniu Rejonowej Jednostki Gaśniczej Straży Pożarnej w Dębnie oraz

Urzędu Miasta i Gminy w Dębnie.

§ 37. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w

posiadaniu Przedsiębiorstwa zobowiązani są do powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu poboru oraz ilości wody zużytej na cele p.-poż.

najpóźniej w następnym dniu roboczym.

§ 38.1. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele

przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie na podstawie Umowy z

gminą, w której określone zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę na

cele przeciwpożarowe jak i inne cele wymienione w art. 22 Ustawy.

 1. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okresy kwartalne.

Rozdział X.

Przepisy końcowe

§ 39. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy

prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72,

poz. 747 z p. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej

podstawie.

§ 40. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do

udostępnienia na żądanie Odbiorcy niniejszego regulaminu .

§ 41. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr

IV/18/2002 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 grudnia 2002 r. w

sprawie wprowadzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia

ścieków (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 3, poz. 69 z 2003 r.)

§ 42. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w

Dębnie.

§ 43. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w

Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 14-04-2006 15:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 14-04-2006 15:10