herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Oborzany Agnieszka Ludynia 2018-03-09 12:22:35
Zagospodarowanie terenów nad rzeką Kosą, rewitalizacja Parku Miejskiego w Dębnie, zagospodarowanie terenów - promenada nad jeziorem - stary sad. Agnieszka Ludynia 2018-03-09 12:20:02
Zagospodarowanie terenów nad rzeką Kosą, rewitalizacja Parku Miejskiego w Dębnie, zagospodarowanie terenów - promenada nad jeziorem - stary sad. Agnieszka Ludynia 2018-03-09 12:19:44
Zagospodarowanie terenów nad rzeką Kosą, rewitalizacja Parku Miejskiego w Dębnie, zagospodarowanie terenów - promenada nad jeziorem - stary sad. Agnieszka Ludynia 2018-03-07 10:28:11
Zagospodarowanie terenów nad rzeką Kosą, rewitalizacja Parku Miejskiego w Dębnie, zagospodarowanie terenów - promenada nad jeziorem - stary sad. Agnieszka Ludynia 2018-03-07 10:27:51
Zagospodarowanie terenów nad rzeką Kosą, rewitalizacja Parku Miejskiego w Dębnie, zagospodarowanie terenów - promenada nad jeziorem - stary sad. Agnieszka Ludynia 2018-03-07 10:27:22
Zagospodarowanie terenów nad rzeką Kosą, rewitalizacja Parku Miejskiego w Dębnie, zagospodarowanie terenów - promenada nad jeziorem - stary sad. Agnieszka Ludynia 2018-03-07 10:27:09
Zagospodarowanie terenów nad rzeką Kosą, rewitalizacja Parku Miejskiego w Dębnie, zagospodarowanie terenów - promenada nad jeziorem - stary sad. Agnieszka Ludynia 2018-03-07 10:24:19
Zagospodarowanie terenów nad rzeką Kosą, rewitalizacja Parku Miejskiego w Dębnie, zagospodarowanie terenów - promenada nad jeziorem - stary sad. Agnieszka Ludynia 2018-03-07 10:24:13
Zagospodarowanie terenów nad rzeką Kosą, rewitalizacja Parku Miejskiego w Dębnie, zagospodarowanie terenów - promenada nad jeziorem - stary sad. Agnieszka Ludynia 2018-03-07 10:24:00
Zagospodarowanie terenów nad rzeką Kosą, rewitalizacja Parku Miejskiego w Dębnie, zagospodarowanie terenów - promenada nad jeziorem - stary sad. Agnieszka Ludynia 2018-03-07 10:23:50
Zagospodarowanie terenów nad rzeką Kosą, rewitalizacja Parku Miejskiego w Dębnie, zagospodarowanie terenów - promenada nad jeziorem - stary sad. Agnieszka Ludynia 2018-03-07 09:11:47
Zagospodarowanie terenów nad rzeką Kosą, rewitalizacja Parku Miejskiego w Dębnie, zagospodarowanie terenów - promenada nad jeziorem - stary sad. Agnieszka Ludynia 2018-03-07 09:11:22
UCHWAŁA NR LI/345/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przysta?pienia do sporza?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy De?bno w obre?bach Barno?wko, Ostrowiec, Dolsk i Ro?z?an?sko Anna Szymczyk 2018-03-07 08:51:47
UCHWAŁA NR LI/344/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wyraz?enia zgody na wydzierz?awienie nieruchomos?ci na rzecz oso?b, kto?re korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomos?ci na podstawie umowy dzierz?awy przez okres 3 lat Anna Szymczyk 2018-03-07 08:45:23
UCHWAŁA NR LI/343/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie okres?lenia wysokos?ci pomocy finansowej dla Powiatu Mys?liborskiego Anna Szymczyk 2018-03-07 08:44:48
UCHWAŁA NR LI/342/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie okres?lenia wysokos?ci pomocy finansowej dla Powiatu Mys?liborskiego Anna Szymczyk 2018-03-07 08:44:18
UCHWAŁA NR LI/341/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie okres?lenia wysokos?ci pomocy finansowej dla Powiatu Mys?liborskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w De?bnie. Anna Szymczyk 2018-03-07 08:43:45
Stowarzyszenie Edukacyjne na rzecz Rozwoju Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko ?Nasza Szkoła? Emilia Jenda 2018-03-06 11:31:25
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-03-05 15:24:25
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-03-05 15:23:18
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Oborzany Adam Trzciński 2018-03-05 13:04:31
ZARZA?DZENIE NR 20/5/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budz?etu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budz?etu Gminy De?bno na 2018 rok Anna Szymczyk 2018-03-05 12:33:12
ZARZA?DZENIE NR 19/5/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci przeznaczonych do sprzedaz?y w trybie bezprzetargowym Anna Szymczyk 2018-03-05 12:32:10
Ogłoszenie Burmistrza Dębna w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno dla miejscowości Oborzany. Tomasz Jarema 2018-03-02 12:28:17
Ogłoszenie Burmistrza Dębna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno dla miejscowości Oborzany. Tomasz Jarema 2018-03-02 12:25:33
Ogłoszenie Burmistrza Dębna w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno w obrębie ewidencyjnym Barnówko ? modernizacja układu rurociągów. Tomasz Jarema 2018-03-02 12:22:35
Ogłoszenie Burmistrza Dębna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno w obrębie ewidencyjnym Barnówko ? modernizacja układu rurociągów. Tomasz Jarema 2018-03-02 12:16:14
http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwDebnie/tabBrowser/mainPage Anna Szymczyk 2018-03-02 09:40:34
Warsztat Terapii Zajęciowej Anna Szymczyk 2018-03-02 09:37:08
UCHWAŁA NR LI/340/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytko?w. Anna Szymczyk 2018-03-02 09:35:19
UCHWAŁA NR LI/339/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Wojewo?dztwa Zachodniopomorskiego na utworzenie Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna Anna Szymczyk 2018-03-02 09:34:41
UCHWAŁA NR LI/338/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mys?liborskiego na budowe? i modernizacje? chodniko?w przy drogach powiatowych Anna Szymczyk 2018-03-02 09:33:31
UCHWAŁA NR LI/337/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie: nie wyraz?enia zgody na wyodre?bnienie w budz?ecie gminy na 2019 rok s?rodko?w stanowia?cych fundusz sołecki Anna Szymczyk 2018-03-02 09:32:31
1.03.2018r. Anna Szymczyk 2018-03-02 09:31:50
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Oborzany Agnieszka Ludynia 2018-03-02 09:20:53
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Oborzany Agnieszka Ludynia 2018-03-02 09:20:26
1.03.2018r. Anna Szymczyk 2018-03-01 10:55:29
ZARZA?DZENIE NR 19/5/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci przeznaczonych do sprzedaz?y w trybie bezprzetargowym Anna Szymczyk 2018-02-28 10:49:17
ZARZA?DZENIE NR 18/5/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci przeznaczonych do sprzedaz?y w trybie bezprzetargowym Anna Szymczyk 2018-02-28 10:48:50