herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
grudzień 2018 Anna Szymczyk 2018-12-21 11:59:34
Kadencja 2018-2023 Anna Szymczyk 2018-12-21 11:58:53
Ogłoszenie Burmistrza Dębna o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Ostrowiec, gmina Dębno Tomasz Jarema 2018-12-21 10:20:32
Komisja Rewizyjna - plan na 2019 Anna Szymczyk 2018-12-21 09:32:17
Komisje Rady - plan na 2019 Anna Szymczyk 2018-12-21 09:32:06
Komisje Rady - plan na 2019 Anna Szymczyk 2018-12-21 09:31:50
Komisja Rewizyjna - plan na 2019 Anna Szymczyk 2018-12-21 09:30:59
Rada Miejska - plan na 2019 Anna Szymczyk 2018-12-21 09:30:14
Plany pracy Anna Szymczyk 2018-12-21 09:29:24
UCHWAŁA NR III/30/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnos?c? Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sarbinowie. Anna Szymczyk 2018-12-21 09:28:09
UCHWAŁA NR III/29/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia plano?w pracy komisji stałych Rady Miejskiej De?bna na 2019 rok Anna Szymczyk 2018-12-21 09:26:49
UCHWAŁA NR III/28/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej De?bna na 2019 rok. Anna Szymczyk 2018-12-21 09:26:16
UCHWAŁA NR III/27/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok. Anna Szymczyk 2018-12-21 09:25:29
UCHWAŁA NR III/26/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyraz?enia zgody na wydzierz?awienie nieruchomos?ci na rzecz oso?b, kto?re korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomos?ci na podstawie umowy dzierz?awy przez okres 3 lat Anna Szymczyk 2018-12-21 09:24:46
UCHWAŁA NR III/25/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyraz?enia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo własnos?ci grunto?w stanowia?cych własnos?c? Gminy De?bno Anna Szymczyk 2018-12-21 09:24:11
UCHWAŁA NR III/24/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu uz?ytkowania toru rowerowego typu pumptrack w parku miejskim w De?bnie przy ul. Mys?liborskiej Anna Szymczyk 2018-12-21 09:23:38
UCHWAŁA NR III/23/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyraz?enia zgody na przysta?pienie do realizacji projektu ?Szansa na sukces 2019-2020? na kto?re Gmina De?bno otrzymała dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji oso?b i rodzin zagroz?onych ubo?stwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizacje? społeczno ? zawodowa? wykorzystuja?ca? instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo?dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Anna Szymczyk 2018-12-21 09:22:58
UCHWAŁA NR III/22/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przysta?pienia Gminy De?bno do wieloletniego rza?dowego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023 oraz podwyz?szenia kwoty kryterium dochodowego. Anna Szymczyk 2018-12-21 09:22:16
UCHWAŁA NR III/21/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zarza?dzeniawyboro?w do samorza?du mieszkan?co?w wsi w sołectwach na terenie gminy De?bno. Anna Szymczyk 2018-12-21 09:21:27
UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy De?bno na lata 2019-2023 Anna Szymczyk 2018-12-21 09:20:31
sesja 20.12.2018r. Anna Szymczyk 2018-12-21 09:19:36
terminy zebrań wiejskich 2019 Anna Szymczyk 2018-12-21 07:34:35
Rejestr wniosków radnych Emilia Jenda 2018-12-20 09:24:53
Rejestr interpelacji radnych Emilia Jenda 2018-12-20 09:20:42
Rejestr zapytań radnych Emilia Jenda 2018-12-20 09:20:02
Protokół z II sesji z dn. 29.11.2018 r. Emilia Jenda 2018-12-20 09:18:32
ZARZA?DZENIE NR 13/5/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaz?y w drodze przetargu Anna Szymczyk 2018-12-20 07:42:32
ZARZA?DZENIE NR 12/5/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaz?y w drodze przetargowej Anna Szymczyk 2018-12-20 07:41:55
ZARZA?DZENIE NR 10/5/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu Miejsko ? Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwia?zywania Problemo?w Alkoholowych w De?bnie Anna Szymczyk 2018-12-19 08:00:36
ZARZA?DZENIE NR 11/5/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizacje? w 2019 r. zadan? z zakresu zdrowia publicznego Anna Szymczyk 2018-12-19 08:00:27
ZARZA?DZENIE NR 10/5/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu Miejsko ? Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwia?zywania Problemo?w Alkoholowych w De?bnie Anna Szymczyk 2018-12-19 07:59:47
ZARZA?DZENIE NR 9/4/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budz?etu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budz?etu Gminy De?bno na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadan? z zakresu administracji rza?dowej i innych zadan? zleconych ustawami na 2018 rok Anna Szymczyk 2018-12-19 07:59:08
Protokół komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 17.12.2018r. Anna Szymczyk 2018-12-19 07:43:19
Protokół z komisji wspólnej -13.12.2018r. Anna Szymczyk 2018-12-19 07:42:37
Burmistrz Dębna Anna Szymczyk 2018-12-18 14:55:04
INFORMACJA NA TEMAT SPOTKANIA DOTYCZĄCEGO WYBORÓW DO DĘBNOWSKIEJ RADY SENIORÓW Anna Szymczyk 2018-12-18 14:53:18
Rozbudowa, przebudowa budynku strażnicy OSP. Agnieszka Ludynia 2018-12-14 13:34:29
Rozbudowa, przebudowa budynku strażnicy OSP. Agnieszka Ludynia 2018-12-14 13:33:44
kalendarz polowań 22-23.12.2018 Katarzyna Trybel 2018-12-14 11:29:52
Adam Szyszka 2018-12-14 08:12:20