Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXXVIII/247/2004


UCHWAŁA NR XXXVIII/247/2004

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 30 grudnia 2004 r

W sprawie: przyjęcia do realizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Gminy Dębno na lata 2004 - 2006"

Na podstawie art. 18 ust. l oraz ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§1

Przyjmuje się dokument pod nazwą „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Gminy Dębno na lata 2004 - 2006" - stanowiący załącznik nr l do niniejszej uchwały.

§2

Określone w planie projekty wynikające ze Strategii Ekorozwoju będą podstawą do tworzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

§3

Uchyla się Uchwałę Rady Miejskiej Nr XXX/199/2004 z dnia 01 lipca 2004 r. o przyjęciu do realizacjiProgramu Rewitalizacji Miasta Dębna na lata 2004 - 2006"

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dębno

§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Helena Sługocka

Załącznik nr l

Do Uchwały Rady Miejskiej w Dębnie

Nr XXXVIII/247/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r.

PROGRAM REWITALIZACJI

OBSZARÓW MIEJSKICH W GMINIE DĘBNO

NA LATA 2005 - 2006

0x01 graphic

Dębno 2004

0x01 graphic

Wprowadzenie

Rewitalizacja definiowana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miasta, przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego i kulturowego, przywrócenia ładu przestrzennego oraz ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych.

Celem opracowania i wdrożenia programów rewitalizacji miast jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami obszarach miast.

Zadaniem Programu Rewitalizacji Obszarów Miasta Dębna jest rozpoznanie sytuacji przestrzennej, gospodarczej i społecznej Miasta i sformułowanie na tej podstawie wskazań dla skutecznego zarządzania jego rozwojem i rewitalizacją. Program Rewitalizacji stwarza również formalne możliwości przyznania w ciągu najbliższych lat środków z funduszy UE mogących w istotny sposób wpłynąć na poprawę jakości życia w mieście.

Punktem wyjścia dla sformułowania strategii rewitalizacyjnej jest określenie jej potrzeby. Projekt polskiej ustawy o programach rewitalizacji definiuje przedmioty rewitalizacji jako obszary wykazujące stan kryzysowy, rozumiany jako zespół niepożądanych, destrukcyjnych procesów w sferze przestrzennej, społecznej i ekonomicznej, który spowodował degradację obszaru. Realizacja programów ma umożliwić w zdegradowanych dzielnicach tworzenie warunków lokalnych i infrastrukturalnych do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i edukacyjnej, w tym mającej za zadanie podniesienie kwalifikacji mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem działań obejmujących:

 • poprawę estetyki przestrzeni miejskiej,

 • porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie zabudowanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem,

 • rewaloryzację obiektów infrastruktury społecznej oraz budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym.

Plan rewitalizacji swym działaniem obejmuje w znacznym stopniu całe społeczeństwo Dębna, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz młodzieży i lokalnych przedsiębiorców.

Wśród zadań rewitalizacji na wyznaczonych obszarach miejskich wymienić należy przede wszystkim:

 • zabezpieczenie warunków ekonomicznych dla realizacji procesu rewitalizacji

 • zabezpieczenie warunków planistyczno - prawnych

 • stworzenie warunków dla szerokiego udziału społeczeństwa procesie uzgadniania programu rewitalizacji

 • stworzenie warunków organizacyjnych dla realizacji procesu rewitalizacyjnego

 • usunięcie deficytów:

 • przestrzenno - strukturalnych

 • budowlano - technicznych substancji mieszkaniowej

 • funkcjonalnych

 • obszaru miasta i środowiska kulturowego

Przedstawiona w niniejszym Programie diagnoza stanu obszarów wyznaczonych do rewitalizacji oraz charakterystyka sytuacji społeczno - gospodarczej w mieście Dębno upoważnia do stwierdzenia, że podjęcie realizacji zadań Programu przyczyni się do rozwoju gospodarczego miasta, skutkującego przede wszystkim zmniejszeniem patologii społecznych, poprawą bezpieczeństwa, ograniczeniem skali bezrobocia. Zwiększy się także atrakcyjność inwestycyjna i turystyczna miasta, która w aspekcie integracji europejskiej oraz przygranicznego położenia Dębna ma duże znaczenie.

Dane statystyczne wykorzystane w „Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Gminie Dębno” pochodzą z roczników statystycznych, Urzędu Miasta i Gminy Dębno, Komisariatu Policji w Dębnie, Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu.

Rozdział I

Charakterystyka aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej w Mieście i Gminie Dębno

 1. Zagospodarowanie przestrzenne

Miasto i Gmina Dębno położona jest na południowo - zachodnim krańcu województwa zachodniopomorskiego i od 1999 roku wchodzi w skład powiatu myśliborskiego. Położona jest w odległości 112 km na południe od Szczecina oraz 40 km na północny zachód od Gorzowa Wielkopolskiego. Gmina leży w pasie gmin przygranicznych, 20 km od granicy - co ma bardzo duży wpływ na wzmożone kontakty z Niemcami. W bliskiej odległości od granicy Gminy funkcjonują 4 przejścia graniczne obsługujące ruch towarowy i osobowy. Gmina posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć dróg. Przez obszar Gminy przebiega ważna trasa tranzytowa łącząca drogowe przejście graniczne w Kostrzynie z trasa krajową nr 3 Zielona Góra - Szczecin. Gmina sąsiaduje z następującymi gminami: Trzcińsko - Zdrój, Myślibórz, Boleszkowice, Mieszkowice w województwie zachodniopomorskim oraz gminami: Lubiszyn, Witnica i miastem Kostrzyn w województwie lubuskim. Przez Gminę przepływa rzeka Myśla, prawobrzeżny dopływ Odry, a jej największym dopływem jest Kosa, która przepływa przez Miasto. Na terenie Gminy znajdują się bogate złoża ropy naftowej i gazu. Gmina ma charakter rolniczo - leśny.

Obszar Gminy Dębno leży na obszarze Równiny Gorzowskiej, która jest w większej części sandrem fazy pomorskiej ostatniego zlodowacenia.

Gmina obejmuje obszar 31 878 ha , z tego:

15 615 ha ( 51,3 % )

- lasy i grunty leśne

12 577 ha ( 40 % )

- grunty orne

739 ha ( 2,3 % )

- wody

2 947 ha ( 6,4 % )

- grunty zabudowane i zurbanizowane,

nieużytki i tereny różne

1.1. Infrastruktura techniczna

Miasto i Gmina Dębno jest położone na styku województw zachodniopomorskiego i lubuskiego, w pobliżu zachodniej granicy Państwa, w obrębie administracyjnym województwa zachodniopomorskiego w pasie nadgranicznym wzdłuż rzeki Odry. Przez Gminę Dębno przebiegają ważne drogowe szlaki komunikacyjne: droga krajowa nr 23 Myślibórz - Dębno - Sarbinowo, od północy łącząc się z drogą krajową nr 26 Renice - Myślibórz - Krajnik Dolny - granica państwa, którą dojeżdża się do drogi międzynarodowej E 65, krajowa nr 3 Świnoujście - Szczecin - Gorzów Wlkp. - Jakuszyce, od południa łączy się w miejscowości Sarbinowo z drogą krajową nr 31 Szczecin - Gryfino - Chojna - Mieszkowice - Boleszkowice - Sarbinowo - Kostrzyn n/O - Słubice - Świecko.

Z południowo - zachodnią częścią województwa zachodniopomorskiego miasto Dębno łączą dwie drogi wojewódzkie : droga nr 126 Osinów Dolny - Siekierki - Mieszkowice - Smolnica - Dębno i droga nr 127 Granica państwa - Porzecze - Chwarszczany - Dębno.

Natomiast od strony południowo - wschodniej droga wojewódzka nr 130 Barnówko - Tarnów - Boczna biegnie do trasy międzynarodowej E 65 w kierunku Gorzowa Wlkp. Obok dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze gminy Dębno jest jeszcze 111,5 km dróg powiatowych, większość z nich ma nawierzchnię bitumiczną. Jedną z ważniejszych dróg powiatowych jest droga 2136Z Boleszkowice - Dębno.

Oprócz dróg wyżej wymienionych na terenie gminy Dębno jest 108,7 km dróg gminnych w tym: 33,2 km dróg gminnych jest ulicami miasta Dębna.

W niewielkiej odległości od Dębna znajduje się pięć międzynarodowych przejść granicznych w: Krajniku Dolnym, Osinowie Dolnym, Kostrzynie n/O, Słubicach, Świecku obsługujących ruch towarowy i osobowy, stanowiący także dogodny dojazd do Berlina i krajów Unii Europejskiej. Istniejąca linia kolejowa Stargard Szczeciński - Kostrzyn n/O obecnie obsługuje ruch towarowy na trasie Barnówko - Kostrzyn/O.

L.p.

Rodzaj drogi

Długość ogółem (km)

W tym utwardzone (km)

1

Drogi krajowe

30,3 km

30,3 km

2

Drogi wojewódzkie

29,9 km

29,9 km

3

Drogi powiatowe

111,5 km

111,2 km

4

Drogi gminne

108,7 km

42,1 km

Zaopatrzenie w gaz

Do miasta Dębno gaz jest dostarczany gazociągiem wysokiego ciśnienia 6,3 MPa. (Dębno -Mościczki) Dn - 100 zakończony stacją gazową I o przepustowości Q - 10 000 m/h. Całkowita długość sieci gazowej wynosi 59 100 m, w tym gazociągi średniego ciśnienia 9 200 m. Na terenie miasta znajdują się trzy stacje II o przepustowości 3 000 m/h.

Ogółem 3 734 gospodarstw domowych.

Zaopatrzenie w wodę

Długość sieci wodociągowej

40,4 km

Stan sieci

Średni

Liczba stacji uzdatniania wody

1

Liczba przyłączy prowadzących do budynków

962

Ilość studni

7

długość przyłączy wodnych

14,4 km

Infrastruktura wodna w Mieście Dębno:

Wydajność ujęć wody

Lp.

Numer ujęcia

Ulica

Qd max.

1.

ujęcie numer1

ul. Kosynierów 5

7920,0 m3/d

Na terenie miasta znajduje się jedna stacja uzdatniania wody (SUW) zlokalizowana przy ulicy Kosynierów 5. Jest to ujecie przyjmujące wodę na którym pracuje 7 czynnych studni głębinowych nr : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Kanalizacja i oczyszczanie ścieków

Długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej

24,2 km

Długość przyłączy do budynków

9,3 km

Liczba podłączonych gospodarstw domowych

744

Na terenie miasta znajduje się tylko oczyszczalnia ścieków składająca się z dwóch części:

 • przy ul. Ofiar Katynia - część mechaniczna

 • przy ul. Kostrzyńskiej 28 - część biologiczna

 • Adres

  ul. Kostrzyńska 28

  Typ oczyszczalni

  Biologiczna „HYDROCENTRUM”

  Max wydajność

  3000 m3/d

  Średnia dobowa ilość ściekó

  QSD

  2400 m3/d

  Procent wykorzystania

  80 %

  Gospodarka odpadami

  Wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i okolic odbywa się w sposób zorganizowany i systematyczny. Na terenie Gminy znajduje się nieczynne wysypisko komunalne. Wysypiskiem zarządza Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Dębnie. W dniu 30 grudnia 2002 roku Rada Miejska Uchwałą Nr IV/19/2002 podjęła decyzję w sprawie zamknięcia i rekultywacji gminnego wysypiska odpadów. Termin zamknięcia ustalono do dnia 31.12.2004. Projekt rekultywacji został zaplanowany w budżecie Celowego Związku Gmin CZG - 12.

  Składowisko odpadów w Dębnie wyposażone jest w wagę samochodową, pomieszczenie administracyjno - socjalne, przyłącza energii i wody, zbiornik bezodpływowy na ścieki oraz oświetlenie. Na terenie składowiska odpadów w Dębnie CZG - 12 podjęło działania zmierzające do budowy profesjonalnej stacji przeładunkowej odpadów komunalnych. Trafiające tam odpady są prasowane przy pomocy prasy kontenerowej typu STPK 23OOS w celu zmniejszenia ich objętości. Następnie, transportem II stopnia będącym w gestii CZG - 12 odpady są przewożone do ZUOK w Długoszynie, gdzie są poddawane sortowaniu i doczyszczaniu. Natomiast wyselekcjonowane z odpadów surowce wtórne poddawane są recyklingowi.

  Edukacja ekologiczna

  Co roku, mając na uwadze wiosenne porządki przeprowadzane przez mieszkańców gminy, organizuje się akcję Sprzątanie Świata w dniach 25 - 26 marca. W czasie akcji mieszkańcy mogą wystawiać przed swoje posesje odpady wielkogabarytowe. W akcję zaangażowana jest szczególnie młodzież i dzieci ze szkół dla których przygotowane są worki do selektywnej zbiórki odpadów na szkło, plastik, puszki oraz podstawione są specjalne kontenery na odpady wielkogabarytowe na terenach wiejskich. Ponadto w ramach funkcjonowania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizowane są konkursy i akcje wspierające działania na rzecz ochrony środowiska, które służą przede wszystkim podnoszeniu edukacji ekologicznej i kształtowaniu właściwej podstawy wobec środowiska naturalnego.

  Inne formy edukacji:

  Organizowanie Dnia Sadzenia Drzew i Krzewów

  Organizowanie konkursów np. wiedzy przyrodniczej

  Konkursy plastyczne i fotograficzne w zakresie ochrony form przyrody

  Lokalna prasa np. ochrony przyrody

  Wycieczki plenerowe, obozy, kolonie

  Zakup pomocy dydaktycznej

  Gmina należy do Celowego Związku Gmin - CZG 12 działającego na rzecz ochrony środowiska poprzez:

  • Edukację ekologiczną

  • Segregację odpadów

  • Budowę bezpiecznego składowiska odpadów

  • Dofinansowania akcji w gminach.

  1.2. Ochrona środowiska przyrodniczego; obszary chronione

  W 2004 r. został uchwałą XXX/193/2004 z dnia 01 lipca 2004 r. został przyjęty przez Radę Miejską „Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Dębno na lata 2004 - 2008 z perspektywą na lata 2009 - 2012”

  Miasto i Gmina Dębno jest miejscem szczególnym ze względu na piękno otaczającej przyrody, malowniczo położone jeziora, obecność ginących gatunków roślin i zwierząt. Do najciekawszych miejsc należą: krajobraz rzeki Kosy z występującymi tu zagrożonymi gatunkami ptaków, rozlewiska rzeki Myśli, jez. Lipowo, jez. Ostrowiec z rezerwatem przyrody „Czapli Ostrów”. Okolice Dębna wyróżniające się istotnymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi wykorzystywane są coraz częściej jako miejsca wypoczynku.

  Gmina w roku 2002 zaakceptowała projekt lasów ochronnych dla Nadleśnictwa Debno o ogólnej powierzchni 10 070,14 ha ( z ogólnej powierzchni lasów Nadleśnictwa Dębno 10 970,10 ha ). Obszary chronione na terenie Gminy Dębno wynoszą 12,7 ha.

  W kategorii lasów ochronnych znajdują się:

  • lasy wodochronne nad rzeką Kosą (występowanie żółwia błotnego),

  • lasy wodochronne nad jeziorem Warnickim,

  • lasy wodochronne w strefie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 134,

  • lasy stanowiące ostoję zwierząt podlegających ochronie gatunkowej w strefie GZWP
   Nr 134.

  Na szczególne podkreślenie wartości przyrodniczych miasta Dębna zasługuje roślinność na północnym odcinku jez. Lipowo w centrum miasta. Wśród roślinności toni wodnej dominują: moczarka kanadyjska, wywłócznik kłosowy, rdestnica kędzierzawa. Na powierzchni lustra wody występuje grążel żółty i grzybień biały. W pasie brzegowym rośnie pałka szerokolistna, trzcina pospolita, turzyca brzegowa oraz drzewostan olchowy. Świat zwierzęcy chronionego obiektu obejmuje m.in. żółwie błotne, żabę błotną i trawną, ropuchy szarą i zieloną, traszki. Znajdują się tu miejsce gniazdowania wielu ptaków m.in. łabędzia niemego, łyski, kokoszki wodnej i nakrapianej, trzcinniaka drozdówki, kaczki krzyżówki itp.

  Pomniki przyrody

  Na terenie Miasta i Gminy Dębno jest 21 pomników przyrody w tym na uwagę zasługują:

  % roślinność wodna na zachodnim odcinku na jez. Lipowo w Dębnie o pow. 0,78 ha

  %18 - dębów we wsi Dyszno o obwodzie pni 443 - 633 cm

  % aleja 262 dębów w Ostrowcu przy drodze do Dyszna o obwodach 443 - 610 cm

  % w kol. Borne dwa gniazda orła bielika

  % 2 gniazda bociana czarnego oraz głaz narzutowy

  % pojedyncze drzewa takie jak - jesiony, buki, graby czy okazałe lipy.

  1.3 Turystyka

  Władze Gminy podjęły w ubiegłych latach szereg inicjatyw zmierzających do poprawienia stanu środowiska a przez to do podniesienia walorów turystycznych tego terenu. Rozwój bazy turystycznej to szansa na rozwój gospodarczy gminy. Zagospodarowanie turystyczne Gminy jest niewielkie. Brakuje zagospodarowania plaż, miejsc parkingowych, miejsc biwakowych, tablic informacyjnych, bazy noclegowej.

  Na obszarach wiejskich powoli rozwija się agroturystyka. Funkcjonują już 4 gospodarstwa agroturystyczne w Barnówku, Dolsku, Warnicach i Radziczu. Przygotowywane są kolejne w Dargomyślu i Suchlicy. W chwili obecnej gospodarstwa oferują łącznie 38 miejsc noclegowych.

  Na odpowiednie zagospodarowanie turystyczne zasługują największe jeziora:

  • Ostrowieckie - 121,10 ha

  • Zielin - 56,61 ha

  • Postne - 51,40 ha

  • Lipowo - o pow. 10 ha położone w centrum miasta, z którego w ciągu sezonu, korzysta wielu mieszkańców miasta

  • Warnickie - 35 ha

  • Długie - 16 ha

  • Czaple - 36 ha

  • Głębokie - 9 ha

  • Duszatyń - 6 ha

  • Dolskie - 40 ha

  Na obszarze Gminy wytyczonych jest 5 turystycznych szlaków pieszych prezentujących najwartościowsze elementy przyrodniczo - krajobrazowe naszej Gminy. Zgodnie z projektem sieci ścieżek rowerowych dla województwa zachodniopomorskiego planowane jest utworzenie dwóch ścieżek rowerowych (z północy na południe - „ Szlak elektrowni wodnych” - od Dargomyśla, wzdłuż wschodniej granicy gminy do jez. Zielin, ze wschodu na zachód - „ Szlak Humboldta ” - z Dolska do jez. Czaple i w stronę Trzcińska Zdrój). Trwają prace nad zagospodarowaniem turystycznym szlaku wodnego rzeki Myśli.

  1.4. Granice stref ochrony konserwatorskiej

  Obiekty zabytkowe miasta:

  • Kościół parafialny p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła

  • Willa wraz z oficyną oraz przedogródkiem przy ul. Mickiewicza 32 - stanowiąca obecnie bibliotekę miejską

  • Kamienica przy Armii Krajowej 2

  • Kamienica przy Armii Krajowej 4

  • Willa ul. Baczewskiego 5

  • Willa ul. Baczewskiego 3

  Wykaz obiektów o wartościach historycznych w obszarze proponowanym do rewitalizacji:

  L.p.

  ULICA

  NUMER OBIEKTU

  1.

  Słowackiego

  12, 14, 20, 21, 22-24, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 39, 41, 44, 48-50, 52, 58

  Ulica posiada ciąg starodrzewu

  2.

  Bohaterów Września

  1, 3, 5, 7, 9

  3.

  Piłsudskiego

  1, 5, 6, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27

  4.

  Kostrzyńska

  1, 13

  5.

  Kościuszki

  5, 8-19, 16, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 56

  6.

  Baczewskiego

  1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 26

  7.

  Mickiewicza

  6, 8, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49-51, 50, 52, 54, 56, 57-59, 58, 61, 62

  8.

  Plac Zwycięstwa

  1, 2, 3, 4, 5, 5a

  9.

  Szkolna

  1, 2, 3

  10.

  Plac Konstytucji 3 Maja

  Ciąg starodrzewu

  11.

  Jana Pawła II

  1, 2

  12.

  Armii Krajowej

  1, 2-4, 3, 5, 6, 7

  W nawiązaniu do zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego odtworzono na zasadach ustalonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie historyczny wygląd Placu Konstytucji 3 Maja.

  1. Gospodarka

  Rozwój gospodarczy to jeden z celów strategicznych Gminy Dębno, realizowany na podstawie zapisów Strategii Ekorozwoju Miasta i Gminy Dębno. Jednak prawidłowy i intensywny rozwój jest zależny od warunków, w których przedsiębiorczość się rozwija. Od kilku lat w Gminie realizowane są programy , dzięki którym w najbliższych latach ulegną poprawie warunki inwestowania. Na terenie Dębna dostępne są wszystkie media. Obszary wiejskie gminy zostały w ostatnich latach w 90 % zwodociągowane. Trwają prace nad ich całkowitym zwodociągowaniem, skanalizowaniem i zgazyfikowaniem. Systematycznie na terenie całej gminy realizowane są inwestycje z zakresu modernizacji infrastruktury transportu. Największym atutem gminy jest posiadanie złóż ropy naftowej i gazu. Atutem dającym szansę rozwoju przedsiębiorstw jest bliskość granicy polsko - niemieckiej oraz Berlina. W strukturze gospodarczej przeważa obecnie sektor prywatny, w którym dominuje działalność handlowa i usługowa. Odnośnie wielkości zatrudnienia w poszczególnych sektorach, znaczącą część stanowi produkcja drzewna. Mniejszy, ale równie znaczący udział posiada działalność w zakresie budownictwa, handlu, usług transportowych, gastronomii. Ogółem na terenie gminy zarejestrowanych jest 4 125 przedsiębiorstw, z czego funkcjonuje
  1 838 małych przedsiębiorstw i 5 średnich.

  W 2002 roku na terenie Miasta i Gminy Dębno zatrudnionych było 3 588 osób, w tym w mieście 3 104 osoby:

  • rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo - 106 osób

  • przemysł i budownictwo - 1 811 osób

  • usługi rynkowe - 723 osoby

  • usługi nierynkowe - 948 osoby.

  W porównaniu z 1999 rokiem liczba osób zatrudnionych spadła o 6,5 %.

  Liczba podmiotów gospodarczych w 2002 r. wynosiła 1838 ( w mieście 1520 ), w tym:

  • rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo - 79 ( w mieście 24 )

  • przemysł - 260 (w mieście 215 )

  • budownictwo - 187 (w mieście 167 )

  • handel i naprawy - 611 (w mieście 516 )

  • hotele i restauracje - 58 ( w mieście 50 )

  • transport, gospodarka magazynowa i łączność - 100 ( w mieście 71 )

  • obsługa nieruchomości, firm, nauka - 257 ( w mieście 239 )

  • ochrona zdrowia i opieka społeczna - 100 ( w mieście 93 )

  • pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna - 89 ( w mieście 74 )

  • pozostałe sekcje - 97 ( w mieście 71 ).

  Z ogólnej liczby przedsiębiorstw tylko 48 zarejestrowanych było w sektorze publicznym,

  a 1790 w sektorze prywatnym. Z tej liczby 4 jednostki to przedsiębiorstwa państwowe , 76 to spółki prawa handlowego - w tym 36 z udziałem kapitału zagranicznego. Pozostałe jednostki to zakłady osób fizycznych.

  Na terenie Dębna głównymi pracodawcami są firmy:

  * DEPOL - Zakład meblowo - tapicerski

  * KAMA - Zakład produkcyjno - handlowy

  * LEPIKO - Przedsiębiorstwo handlowo - transportowe

  * KORIMEX - Przedsiębiorstwo budowlano - inżynieryjne

  * EDBUD - Przedsiębiorstwo budownictwa ogólnego

  * JANPOL - Zakład hydrauliki siłowej

  * BOKA - Producent galaretek spożywczych

  * SHOES - Zakład obuwniczy

  * EXSTRA S.A - Producent napojów alkoholowych

  * CEDRUS - Zakład stolarski

  * HYDROSPRZĘT - Zakład remontowo - produkcyjny

  * LINOSPRZĘT - Usługi transportowe

  * ŚWIDER - Usługi stolarskie

  * DACHY - Zakład produkcyjno - usługowy

  * EURO - ENSTER - producent okien i drzwi z PCV

  * STANDARD - Zakład produkcji drzewnej

  * SCANWOOD - Zakład produkcji drzewnej

  * ANTA - Zakład produkcji drzewnej

  * KAMI- Usługi stolarskie

  * KATRIEN - Przedsiębiorstwo konfekcji odzieżowej

  * NADLEŚNICTWO DĘBNO

  * NADLEŚNICTWO RÓŻAŃSKO

  * IRCHA sp. z o.o. - Zakład produkcji drzewnej

  * T. M. ŁAZIŃSCY - Zakład stolarski

  * K. J. DOBRUCCY - Zakład stolarski

  Władze miasta chcą udzielać pomocy przedsiębiorcom poprzez:

  • ulgi w podatkach lokalnych, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej XX/133/2003 w sprawie określenia zasad stosowania pomocy p

  • sprawnej koordynacji inwestycji komunalnych z przedsięwzięciami inwestorów,

  • elastycznym dopasowaniu zagospodarowania przestrzennego Dębna do potrzeb inwestorów,

  • dopasowaniu do aktualnych potrzeb profilów nauczania w dębnowskich szkołach średnich i zawodowych,

  • szkolenia dla MŚP z zakresu finansowania rozwoju ze środków UE,

  • utworzenie Punktu Informacji Gospodarczej i Prawnej - Biblioteka

  • otwarcie Centrum Wspierania Biznesu przy Dębnowskim Ośrodku Kultury

  • promowanie przedsiębiorstw poprzez uczestnictwo w targach.

  Z myślą o inwestycjach miasto uwzględniło w planach przestrzennych zagospodarowania tereny pod działalność przemysłowo-produkcyjną, handlową, usługową, rzemieślniczą oraz budownictwo mieszkaniowe.

  Tereny inwestycyjne

  Dębno - ul. Dargomyska - południowo - zachodnia część miasta - obręb o pow. 16,81 ha z przeznaczeniem dla usług rzemieślniczych i przemysłu o charakterze uciążliwym ze strefą do 300 m. Na granicy z terenami upraw polowych i ogrodów działkowych ograniczenie strefy do granicy strefy od wysypiska.

  Dębno - ul. Dargomyska - południowo - zachodnia część miasta - obręb o pow. 8,35 ha z przeznaczeniem dla usług rzemieślniczych przemysłu o charakterze uciążliwym.

  Dębno - ul. Dargomyska - południowo - zachodnia część miasta -obręb o pow. 3,43 ha z przeznaczeniem dla usług rzemieślniczych i przemysłu o charakterze uciążliwym ze strefą w granicach stref od wysypiska i oczyszczalni.

  Dębno - ul. Dargomyska - południowo - zachodnia część miasta -obręb o pow. 1,33 ha

  z przeznaczeniem dla usług rzemieślniczych przemysłu o charakterze uciążliwym.

  Dębno - ul. Sportowa we wschodniej części miasta na jego obrzeżu - obręb o pow. 6,24 ha, tereny magazynowo - przemysłowe o branży spożywczej. Ograniczenie strefy ochronnej do granicy działki.

  Dębno - ul. Kolejowa - Cegielniana - Demokracji - obręb o pow. 3,60 ha z przeznaczeniem na utrzymanie dotychczasowej usługowo - mieszkaniowej funkcji z uzupełnieniem obiektami rzemieślniczo - przemysłowymi o charakterze nie uciążliwym. Zakaz lokalizowania nowego budownictwa mieszkaniowego.

  Dębno - ul. Kostrzyńska - obręb o pow. 4,44 ha z przeznaczeniem dla usług rzemieślniczych i przemysłu.

  Dębno - ul. Grunwaldzka - Parkowa - obręb o pow. 1,16 ha. Teren usług turystycznych nad jez. Lipowo ( plaża ) w śródmiejskiej części miasta - możliwość rozbudowy obiektu.

  Dębno - ul. Ogrodowa - Parkowa - śródmiejska część miasta - obręb o pow. 1,54 ha z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu dla usług rekreacyjno - sportowych i gastronomiczno - usługowych.

  Dębno - ul. Mickiewicza, w centrum miasta w pobliżu jez. Lipowo i terenów sportowo - kulturalnych - obręb o pow. 0,70 ha z przeznaczeniem na obiekty usług publicznych, komercyjnych, zieleń, zabudowa mieszkalna.

  Dębno - ul. Armii Krajowej - teren położony w centrum miasta w pobliżu obiektów użyteczności publicznej, obiektów usługowo - handlowych i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - obręb o pow. 3,94 ha z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami nieuciążliwymi, tereny usług, handlu, gastronomii, parkingi dla projektowanych funkcji i tereny zieleni.

  Infrastruktura lokalna

  Miasto Dębno posiada rozbudowaną infrastrukturę techniczną i społeczną .

  Znajdują się tu m.in.:

  • Urząd Miasta i Gminy Dębno,

  • Filia Powiatowego Urzędu Pracy,

  • Filie banków: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Oddział Dębno, Bank PKO S.A, Bank PEKAO S.A. I o. Dębno, Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa Oddział Dębno,

  • Filia Zakładu Ubezpieczeń PZU S.A. oraz PZU Życie S.A.

  • prywatne biura obrotu nieruchomościami, kancelarie prawne, kancelaria notarialna.

  • Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, Punkt Wykładowy Uniwersytetu Szczecińskiego

  Struktura podstawowych branży gospodarki znajdujących się na terenie miasta / trendy

  1) Branże przemysłowe:

  * przemysł drzewny

  * materiałów budowlanych

  * elektryczny

  * odzieżowy

  * meblarski

  2) Usługi:

  * transport

  * budownictwo

  * turystyka, handel

  * inne usługi

  * naprawa maszyn i urządzeń

  Ilość podmiotów gospodarczych i osób zatrudnionych w Mieście i Gminie Dębno w danych sektorach / trendy w 2002 r.

  1) Ilość podmiotów gospodarczych - 1 838

  2) Ilość osób zatrudnionych ogółem - 3 588 (w firmach zatrudniających

  powyżej 9 osób tendencja spadkowa, ale wraz z zagospodarowaniem

  strefy przemysłowej trend może ulec zmianie)

  • Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo - 106

  • Przemysł i budownictwo - 1 811 ( możliwy wzrost po realizacji programów oraz po uzyskaniu nowych inwestorów i środków pomocowych )

  • Usługi rynkowe - 723

  • Usługi nierynkowe - 948

  W porównaniu z 1999 rokiem liczba osób zatrudnionych spadła o 6,5 %.

  1. Sfera społeczna

   1. Struktura demograficzna i społeczna/trendy

  Demografia

  Miasto i Gmina w statystyce.

  Przekrój statystyczny Gminy wg danych Urzędu Miasta i Gminy przedstawia poniższa tabela

  (wg stanu za 2002r.):

  Powierzchnia Miasta i Gminy ogółem

  31878 ha

  Stan ludności w mieście

  Stan ludności na wsi

  14 064

  6 776

  Liczba zawartych małżeństw

  136

  Rozwody

  29

  Urodzenia

  208

  Zgony ogółem

  188

  Ludność w wieku przedprodukcyjnym

  5 159

  Ludność w wieku produkcyjnym

  12 878

  Ludność w wieku poprodukcyjnym

  2 773

  Drogi gminne

  33,14 km

  Liczba gospodarstw domowych

  w tym w mieście

  7006

  4964

  Liczba ludności w Gminie Dębno w latach 1993 - 2002

  (wg danych z Urzędu Miasta i Gminy Dębno)

  Lata

  Ludność ogółem

  Miasto

  Gmina

  1993

  21 095

  14 441

  6 654

  1994

  21 260

  14 444

  6 816

  1995

  21 360

  14 544

  6 816

  1996

  21 464

  14 615

  6 849

  1997

  21 422

  14 603

  6 819

  1198

  21 474

  14 600

  6 847

  1999

  21 439

  14 560

  6 879

  2000

  21 393

  14 499

  6 894

  2001

  21 399

  14 497

  6 902

  2002

  21 312

  14 436

  6 876

  Charakterystyka obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

  Ludność Gminy żyje w 1 mieście i 46 miejscowościach. Miejscowości skupione są w 18 sołectwach. Charakterystycznym jest, że stałemu zmniejszeniu ulega liczba ludności miasta, zaś na stałym, podlegającym niewielkim zmianom poziomie utrzymuje się liczba mieszkańców wsi.

  Obserwujemy stały, drastyczny spadek liczby urodzeń w Gminie - w 1985 r. rodziło się 386 dzieci rocznie, zaś w 2002 r. 210 dzieci. Czyli w ciągu 17 lat liczba urodzeń spadla o 54 %. Mimo to do 2002 r. Gminę Dębno charakteryzował dodatni przyrost naturalny. W 2002 r. wynosił on dla całej Gminy 1,2 ‰, dla miasta 2,0 ‰. Rok 2003 był pierwszym, kiedy liczba urodzeń była niższa od liczby zgonów. W związku z tym zmianie ulega także struktura wiekowa ludności.

  Liczba urodzonych dzieci w latach 1997 - 2002

  1997

  1998

  1999

  2000

  2001

  2002

  RAZEM

  233

  240

  216

  223

  221

  209

  GMINA

  73

  83

  84

  86

  87

  72

  MIASTO

  160

  157

  132

  137

  134

  137

  Stały spadek urodzeń widać przede wszystkim w szkolnictwie. Od dwóch lat zmniejsza się liczba uczniów w oddziałach podstawowych. Wzrasta też koszt utrzymania ucznia w szkole. Malejąca liczba uczniów skutkuje obniżeniem subwencji ogólnej.

  W 2004 r. funkcjonowały w Mieście i Gminie Dębno:

   1. trzy przedszkola, w tym jedno z oddziałem żłobkowym,

   2. osiem szkół podstawowych

   3. cztery gimnazja, w tym jedno dla dorosłych i jedno prywatne

   4. trzy zespoły szkół ponadgimnazjalnych:

    1. Zespół Szkół Stowarzyszenia Oświatowego w Dębnie

    2. Zespół Szkół im. Ignacego Solarza w Smolnicy

  - Liceum Techniczne,

  - Liceum Agrobiznesu,

  - Technikum Agrobiznesu,

  - Liceum Profilowane

  -Technikum Hotelarskie

    1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie

  - 4 letnie - Liceum Ogólnokształcące profilach - ogólnym, humanistycznym, matematyczno - fizycznym, biologiczno - chemicznym,

  - Liceum Profilowane o profilach : ekonomiczno - administracyjnym, usługowo - gospodarczym,

  - Liceum Ekonomiczne,

  - Liceum Zawodowe,

  - 3 - letnie Liceum Ogólnokształcące,

  - Technikum Gastronomiczne,

  - Zasadnicza Szkoła Zawodowa,

  - Technikum Mechaniczne dla Dorosłych na podbudowie ZSZ

   1. Ochotniczy Hufiec Pracy

   2. Punkt Wykładowy Uniwersytetu Szczecińskiego o kierunkach kształcenia:

  Marketing i zarządzanie, ekonomia i socjologia

  Liczba uczniów w szkołach w roku szkolnym 2003/2004

  L.P

  PLACÓWKA

  Liczba uczniów na dzień 10.IX.2003 r.

  1.

  SP - 1

  396

  2.

  SP - 3

  750

  3.

  SP - RÓŻAŃSKO

  139

  4.

  SP - SMOLNICA

  131

  5.

  SP - SARBINOWO

  107

  6.

  SP - DARGOMYŚL

  67

  7.

  SP - CYCHRY

  109

  8.

  SP - BARNÓWKO

  64

  9.

  Gimnazjum - SMOLNICA

  261

  10.

  Gimnazjum - DĘBNO

  716

  11.

  Gimnazjum dla dorosłych

  94

  12.

  Gimnazjum Stow. Ośw.

  26

  Razem :

  2860

  W krótkim czasie widoczny staje się proces starzenia społeczeństwa, gdzie coraz mniejszy odsetek stanowi najbardziej rozwojowa grupa w wieku przedprodukcyjnym, a coraz większy liczba ludności w wieku poprodukcyjnym

  Jednak porównując wielkość z 2002 r. ze średnimi województwa zachodniopomorskiego:

  2002 r.

  Miasto i Gmina Dębno

  Województwo zachodniopomorskie

  Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym ( 0 - 17 lat )

  24,6 %

  22,6 %

  Liczba ludności w wieku produkcyjnym

  62,0 %

  63,7 %

  Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym

  13,4 %

  13,7 %

  możemy stwierdzić, że na tle województwa wskaźniki w Gminie są powyżej średniej wojewódzkiej i dają nam korzystniejszy układ. Najbardziej zbliżona do średniej wojewódzkiej jest liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. Procentowy udział ludności w wieku przedprodukcyjnym jest wyższy od średniej wojewódzkiej. Korzystnie wypadamy też na tle pozostałych gmin powiatu myśliborskiego.

  W Gminie Dębno w 2002r. było 7006 gospodarstw domowych, w tym w mieście było 4964 gospodarstwa. Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym wynosiła 2,97 osoby i była nieco wyższa od przeciętnej województwa wynoszącej 2,75 osoby. Prawie połowa gospodarstw domowych (44,6 %) to gospodarstwa jedno i dwuosobowe.

  Gospodarstwa o liczbie członków 5 i powyżej stanowią tylko 16,4 %. Liczba rodzin w Gminie wynosiła 5 735. Większość rodzin (62 %) to rodziny z dziećmi do 24 lat pozostającymi na utrzymaniu rodziców. Z ogółu rodzin 75 % to małżeństwa. Jedna czwarta rodzin to związki nieformalne lub osoby samotnie wychowujące dzieci.

  Gmina Debno charakteryzuje się bardzo niskim stopniem wykształcenia mieszkańców. Odsetek ludzi z wyższym wykształceniem wynosi 5,9 %, przy czym średnia dla naszego województwa wynosi 9,9 % (w Szczecinie i Koszalinie 16 %). Wyższy od średniej wojewódzkiej jest odsetek osób z wykształceniem podstawowym i podstawowym niepełnym. Średni odsetek dla województwa wynosi 34,1 %, a dla Gminy 39,1 %.

  Rynek pracy i bezrobocie

  Stopa bezrobocia w powiecie myśliborskim na dzień 31.12.2003 r. wynosiła 28,4 % i była wyższa o 1,4 % w stosunku do 2002 r. stopa bezrobocia w województwie zachodniopomorskim wynosiła 27 %.

  Procentowy udział bezrobotnych z gminy Dębno w powiecie myśliborskim wynosi 29,25 %. Na koniec grudnia 2003 roku w Gminie Dębno zarejestrowanych było 2 501 bezrobotnych w tym 1 297 kobiet. W porównaniu do końca grudnia 2002r. W Gminie Dębno nastąpił wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 11,8 %. Jedyną gminą powiatu w której nastąpił spadek liczby bezrobotnych był Barlinek. Osoby z prawem do zasiłku stanowią w Dębnie 20,4 %, w ciągu ostatniego roku nastąpił wzrost liczby osób pobierających zasiłek o 11,8 %. Osoby nie posiadające prawa do zasiłku stanowią prawie 80 % ogółu bezrobotnych. 35,6 % ogółu bezrobotnych to mieszkańcy wsi.

  W powiecie myśliborskim największy odsetek (73 %) osób bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym, gimnazjalnym i poniżej. Właśnie dla tych osób należy stworzyć Centrum Kształcenia Ustawicznego które umożliwiłoby szybką reakcję na potrzeby rynku pracy. Największą grupę wśród bezrobotnych ( 52,6 % % stanowiły osoby pomiędzy 18 a 34 rokiem życia. W Gminie Dębno, w stosunku do pozostałych gmin powiatu myśliborskiego jest zarejestrowanych najwięcej absolwentów- 123 osoby (39,5 % w porównaniu z innymi gminami powiatu, zaś 4,9 % w stosunku do ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w gminie Dębno).

  W Gminie Dębno z zasiłku i świadczeń przedemerytalnych korzysta 351 osób.

  Do PUP filia Dębno wpływa najmniej ofert pracy w porównaniu z innymi gminami powiatu

  Wpływające oferty dotyczą głównie pracowników fizycznych. W Gminie Dębno niewiele jest

  ofert pracy dla administracji i kadry wyższej.

  PUP realizuje także aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu. W ramach realizacji programu „ Pierwsza Praca ” zaktywizowano w filii Dębno 82 osoby. W szkoleniach wzięło udział 62 osób ( 25,5 % ogółu przeszkolonych w powiecie, ale 2,4 % ogółu bezrobotnych w Gminie Dębno). W pracach interwencyjnych w 2003 r. wzięło udział 70 osób (25, 9 % ogółu zatrudnionych na interwencję w powiecie). W ramach robót w publicznych zatrudnionych w gminie Dębno było 47 osób (24 % biorących udział w robotach publicznych w powiecie). Absolwenci stanowili 40,10 % ogółu aktywizowanych osób bezrobotnych.

  Liczba bezrobotnych w dniu 31.12.2003 roku , w gminach powiatu myśliborskiego
  w porównaniu do 31.12.2002 r.

  0x01 graphic

  Procentowy udział bezrobotnych zamieszkałych na terenie poszczególnych gmin powiatu myśliborskiego :

  0x01 graphic

  Pomoc społeczna

  Obowiązek wykonywania zadań pomocy społecznej spoczywa na Gminie Dębno oraz na administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą.

  W Gminie Dębno z pomocy społecznej w różnym zakresie korzysta około 2041 rodzin, o łącznej liczbie osób 7137, co daje ponad 33 % ogółu ludności. Tak wysoki poziom potrzeby korzystania z pomocy socjalnej państwa wynika przede wszystkim z wysokiego poziomu bezrobocia, i to często strukturalnego, jak również z niemożności, a często niechęci do podejmowania jakiejkolwiek inicjatywy w celu znalezienia pracy lub poprawy warunków życiowych. Długoletnie bezrobocie prowadzi do ukształtowania postaw społecznych jedynie żądających, a nie wykazujących żadnej woli zmiany istniejącego stanu rzeczy. Dotyczy to zwłaszcza terenów wiejskich, gdzie z reguły zamieszkują ludzie najubożsi, nieposiadający środków na poprawę estetyki i funkcjonalności otoczenia, w którym mieszkają, jak również niektórych dzielnic leżących na peryferiach miasta, które przez lata nie były właściwie doinwestowane, w porównaniu z pozostałymi terenami, i gdzie warunki życia i rozwoju osobistego nie są porównywalne z innymi dzielnicami.

  Szczegółowe dane dotyczące rodzaju i zakresu pomocy społecznej przedstawiają poniższe tabele.

  Typy rodzin objętych pomocą społeczną 2003 r. ( Źródło OPS Dębno )

  WYSZCZEGÓLNIENIE

  Liczba rodzin ogółem

  Liczba osób w rodzinach

  0

  1

  2

  RODZINY OGÓŁEM

  01

  2041

  7137

  o liczbie osób 1

  02

  341

  351

  2

  03

  304

  684

  3

  04

  407

  1221

  4

  05

  442

  1768

  5

  06

  381

  1905

  6 i więcej

  07

  166

  1208

  w tym (z wiersza 01):

  rodziny z dziećmi ogółem

  08

  1137

  4731

  o liczbie dzieci 1

  09

  346

  977

  2

  10

  357

  1346

  3

  11

  296

  1420

  4

  12

  78

  459

  5

  13

  37

  261

  6

  14

  10

  80

  7 i więcej

  15

  13

  188

  RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM

  16

  254

  755

  o liczbie dzieci 1

  17

  104

  227

  2

  18

  83

  223

  3

  19

  44

  181

  4 i więcej

  20

  23

  124

  RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓŁEM

  (WIERSZE 22+23+24+25)

  21

  408

  998

  o liczbie osób 1

  22

  139

  139

  2

  23

  91

  182

  3

  24

  86

  258

  4 i więcej

  25

  92

  419

  Udzielone świadczenia - zadania własne Gmin - 2003 (Źródło OPS Dębno)

  Formy pomocy

  Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie

  Liczba świadczeń

  Kwota świadczeń w zł

  Liczba rodzin

  Liczba osób w rodzinach

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  RAZEM

  01

  1.500

  X

  455.802

  1.040

  4.073

  SCHRONIENIE

  02

  1

  111

  1.405

  1

  1

  POSIŁEK OGÓŁEM

  03

  808

  155.764

  146.155

  370

  1,675

  W tym: dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole

  04

  790

  154.351

  140.850

  352

  1,657

  UBRANIE

  05

  X

  X

  X

  X

  X

  USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓŁEM

  06

  19

  4.960

  93,070

  19

  21

  W tym: specjalistyczne usługi opiekuńcze

  07

  4

  1.250

  23.500

  4

  5

  ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO

  08

  1

  1

  15.000

  1

  7

  SPRAWIENIE POGRZEBU

  09

  X

  X

  X

  X

  X

  INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM

  10

  671

  X

  200.172

  649

  2.369

  W tym: zasiłki specjalne i celowe

  11

  59

  62

  6.827

  59

  193

  PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE

  12

  X

  X

  X

  120

  453

  POMOC W ZAŁATWIANIU SPRAW URZĘDOWYCH I INNYCH

  13

  230

  X

  X

  566

  2.261

  PRACA SOCJALNA

  14

  938

  X

  X

  938

  3.245

  Powody przyznania pomocy 2003 r. (Źródło OPS Dębno)

  Powód trudnej sytuacji życiowej

  Liczba rodzin ogółem

  Liczba osób w rodzinach

  0

  1

  2

  UBÓSTWO

  01

  760

  3002

  SIEROCTWO

  02

  3

  6

  BEZDOMNOŚĆ

  03

  28

  28

  POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA

  04

  109

  437

  BEZROBOCIE

  05

  720

  2581

  NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

  06

  359

  1143

  DŁUGOTRWAŁA CHOROBA

  07

  361

  1111

  BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIU GOSPODARSTAWA DOMOWEGO - OGÓŁEM

  08

  368

  1496

  W TYM: RODZINY NIEPEŁNE

  09

  254

  755

  RODZINY WIELODZIETNE

  10

  117

  805

  ALKOHOLIZM

  11

  138

  455

  NARKOMANIA

  12

  1

  5

  TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO

  13

  16

  38

  KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA

  14

  2

  8

  Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną 2003 r.

  (Źródło OPS Dębno )

  Wyszczególnienie

  Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie

  Liczba rodzin ogółem

  Liczba osób w rodzinach

  0

  1

  2

  3

  Świadczenie przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych ( bez względu na ich rodzaj, formę liczbę oraz źródło finansowania)

  01

  2079

  1141

  3881

  Świadczenie przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę

  02

  766

  649

  2270

  Świadczenie przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę

  03

  1534

  1040

  2953

  Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej - ogółem

  04

  X

  2079

  7126

  W tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej

  05

  X

  938

  3245

  Liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy w latach 2001 - 2003

  (Źródło OPS Dębno )

  Rok

  Liczba rodzin

  Liczba osób w rodzinach

  Procent ogółem liczby Gminy

  2001

  1556

  5370

  25

  2002

  1989

  6873

  32

  2003

  2041

  7137

  33

  Podsumowując można stwierdzić, że pauperyzacja społeczeństwa z roku na rok zwiększa się a tym samym rośnie liczba osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej natomiast dominującą przyczyną ubiegania się o świadczenia jest wciąż utrzymujące się wysokie bezrobocie.

  Mieszkalnictwo

  Zasoby mieszkaniowe (stan 31.12.2003r. )

  Ogółem w mieście - 4 454

  stanowiące własność:

  Osób fizycznych - 2 268

  Spółdzielni Mieszkaniowej - 1 328

  Gminy - 799

  Skarbu Państwa - 20

  Zakładów Pracy - 36

  Pozostałych podmiotów - 3

  3.2. Struktura organizacji pozarządowych

  Dębnowskie organizacje i stowarzyszenia pozarządowe działające na terenie miasta i okolic swoją aktywną pracą realizują zadania nie tylko wynikające ze swoich statutowych obowiązków ale również ich działalność jest wszechobecna we wszystkich imprezach organizowanych dla i na rzecz mieszkańców Gminy.

  Gromadzą one w swoich szeregach ludzi, którzy swoimi poczynaniami doprowadzają do rozwiązania konkretnych problemów, posiadają oni odpowiednią wiedzę o nich, są odpowiedzialni za siebie i swoje otoczenie i działają dla ogólnego dobra mieszkańców.

  Organizacje i stowarzyszenie pozarządowe stanowią niezależną inicjatywę obywatelską, potrzebną działaczom i społeczeństwu. W związku z tym z roku na rok ich rola i znaczenie wzrasta.

  Miasto Dębno i organizacje pozarządowe w życiu publicznym Gminy współpracują głównie w takich dziedzinach jak:

  1. oświata, edukacja, wychowanie,

  2. profilaktyka, ochrona zdrowia, rehabilitacja, pomoc społeczna,

  3. turystyka, sport, rekreacja, aktywny wypoczynek,

  4. sztuka, kultura,

  5. ekologia, ochrona środowiska,

  6. rozwój zainteresowań, hobby,

  7. rozwój regionalny, lokalny.

  W/w dziedziny są głównymi, ale nie wyłącznymi obszarami współpracy.

  Zasady współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi określa Uchwała Nr XXIV/165/2004 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz Uchwała Nr XXIV/166/2004 w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Dębno, podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne zawiązana z realizacją innych zadań własnych niż należących do sfery pożytku publicznego, sposobów jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania.

  Działając na podstawie art.5 ust. 3 Ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96/2003, poz. 873 z póź. zm. ), Rada Miejska Dębna uchwaliła „ Program współpracy Gminy Dębno z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005 ” tj. Uchwała Nr XXXVI/227/2004 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 listopada 2004 roku.

  Wykaz organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, działających na terenie Gminy Dębno

  • Społeczno - Kulturalno - Oświatowe:

  1. Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii Matki Bożej Fatimskiej oraz przy Parafii św. Piotra i Pawła

  2. Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

  3. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło w Dębnie

  4. Polski Związek Niewidomych

  5. Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów

  6. Klub Abstynenta „ Życie ”

  7. Ognisko Wychowawcze „ Nasz Dom ”

  8. Ognisko dla Dzieci i Młodzieży przy Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Dębnie

  9. Stowarzyszenie „ Inspiracje ”

  10. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „ Bądźmy Razem ”

  11. Nadodrzańskie Zrzeszenie Pszczelarzy

  12. Wojewódzki Związek Pszczelarzy Koło Pszczelarzy w Dębnie

  13. Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych Zarząd Koła MG w Dębnie

  14. Koło Związku Sybiraków w Dębnie

  15. Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału

  16. Towarzystwo Miłośników Kultury Hebrajskiej

  17. Stowarzyszenie Art - Forum

  18. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dębno

  19. Filia Pedagogicznej Biblioteki Województwa Zachodniopomorskiego im. Heleny Radlińskiej w Szczecinie

  20. Dębnowski Ośrodek Kultury

  • Instytucje i Stowarzyszenia zajmujące się działalnością turystyczno - sportowo -rekreacyjną:

  1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ Pomorzanin Cychry ”

  2. Polski Związek Wędkarski Koło Nr 1 w Dębnie

  3. Uczniowski Klub Sportowy UNIHOCA „ ARDO ”

  4. Międzyszkolny Uczniowski klub Sportowy „ Gryf ”

  5. Ludowy Zespół Sportowy „ SANTOS ”

  6. Szkolny Związek Sportowy - Zarząd Miejsko - Gminny w Dębnie

  7. Sekcja Karate Klubu „ KYOKUSHIN ” z Gorzowa Wlkp

  8. Polski Związek Działkowców Zarząd POD im. 3 - go Maja

  • Zespoły i grupy działające przy instytucjach:

  • Koło Plastyczne „ Pastele ” działający przy DOK,

  • Zespół Muzyczny „ Big Band ” działający przy DOK,

  • Chór „ Srebrnego Włosa ” działający przy DOK,

  • Klub Karate SHOTOKAN przy SP1 W Dębnie

  • Kolo fotograficzne działający przy DOK,

  • Sekcja aerobiku działający przy DOK,

  • Sekcja brydża działający przy DOK,

  • Snooker działający przy DOK.

  3.3. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Dębno

  Ochroną porządku publicznego w mieście Dębno zajmuje się Policja i Straż Miejska. Jednym z podstawowych zadań wynikających z Ustawy o Strażach Miejskich jest działalność Straży Miejskiej w Dębnie na rzecz utrzymania czystości i porządku publicznego w mieście. Powyższe zadania Straż Miejska realizuje wspólnie z Komisariatem Policji oraz wyznaczonymi pracownikami Urzędu Miasta.

  Z doświadczeń i zebranych informacji przez Straż Miejską określono miejsca na terenie miasta gdzie najczęściej popełniane są wykroczenia w dziedzinie utrzymania czystości przestrzegania porządku publicznego. Do tych miejsc należy park miejski, promenadę nad jeziorem Lipowo, skwery miejskie oraz rozległy teren osiedla Waryńskiego.

  Do najbardziej charakterystycznych wykroczeń popełnianych na terenie miasta zaliczyć należy:

  - niezgodny z Ustawą o utrzymaniu czystości sposób wyprowadzania psów przez ich właścicieli,

  - zaśmiecanie skwerów i promenady przez młodzież,

  - spożywanie alkoholi w miejscach niedozwolonych,

  - wysypywanie śmieci na obrzeżach miasta,

  - kradzieże metali z przeznaczeniem na złom.

  Przeciwdziałając wymienionym negatywnym zjawiskom Straż Miejska wprowadziła:

  1. piesze patrole,

  2. kamery, które w newralgicznych miejscach,

  3. wprowadzono obowiązek znakowania elektronicznego psów - co pozwala ustalić szybko tożsamość właściciela psa a także wprowadzono zgodnie z Ustawą procedurę wyłapywania bezpańskich psów,

  4. decyzją Rady Miejskiej powołano „ Radę Programową - Bezpieczne Miasto i Gmina Dębno ” w ramach której zwiększono uczestnictwo funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej w szkołach na rożnego rodzaju pogadankach lub imprezach masowych dla dzieci i młodzieży,

  5. wprowadzono ścisłą kontrolę punktów skupu złomu oraz szeroką pracę informacyjną na temat powstawania dzikich wysypisk śmieci.

  W ostatnich latach wzrasta poziom bezpieczeństwa w Gminie. W 2003 roku w stosunku do roku 2002 spadła o 27 % liczba postępowań przygotowawczych w sprawach karnych. W 2002 roku wszczęto 819 postępowań, zaś w 2003 roku 594. Nastąpił więc znaczny spadek przestępstw stwierdzonych. W 2002 r. stwierdzono ogółem 921 czynów. Natomiast w 2003 - 645, czyli o 276 mniej (o 30 %). Największy spadek przestępstw nastąpił w odnotowanych przestępstwach kryminalnych. Niestety spada wskaźnik wykrywalności. W 2002 roku wynosił on 57 %, zaś w roku 2003 - 53,6 %, czyli spadła 0 3,9 %. Niepokojąca jest wzrastająca liczba przestępstw z Ustawy o Przeciwdziałaniu narkomanii. Jednak ich poziom w porównaniu z większymi ośrodkami jest niewielki.

  Dla zwiększenia poprawy bezpieczeństwa i utrzymania czystości w mieście należałoby w dalszym ciągu rozbudować system istniejącego już monitoringu miasta oraz zwiększyć ilość patroli pieszych.

  Lp.

  Rodzaj wykonywanych czynności służbowych przez Straż Miejską

  2002

  2003

  1.

  Wspólne patrole SM z Policją

  118

  96

  2.

  Ilość skierowanych spraw do Sądu

  3

  3

  3.

  Ilość wyjazdów do Sądu i Prokuratury

  6

  4

  4.

  Ilość wypisanych upomnień

  200

  273

  5.

  Ilość wypisanych pouczeń

  527

  555

  6.

  Zabezpieczenie miejsc kradzieży

  16

  18

  7.

  Doprowadzono do KM Dębno

  59

  39

  8.

  Interwencje domowe wspólnie z Policją

  57

  70

  9.

  Zatrzymanie sprawców wykroczeń i przestępstw

  46

  28

  10.

  Kontrole prywatnych posesji

  416

  281

  11.

  Wspólne z Policją kontrole targowiska miejskiego

  40

  41

  12.

  Interwencje w sprawie zwierząt

  186

  202

  13.

  Kontrole miejsc użyteczności publicznej

  221

  237

  14.

  Zabezpieczenie imprez masowych

  37

  23

  15.

  Zabezpieczenie miejsc kolizji i wypadków drogowych

  28

  26

  16.

  Kontrole porządkowe na terenach ZGM

  87

  72

  17.

  Odwieziono do izby wytrzeźwień

  2

  2

  18.

  Kontrole dzikich wysypisk śmieci

  97

  83

  19.

  Wspólne z KP kontrole pojazdów

  37

  39

  20.

  Nocne parole - kontrole dyskotek

  3

  5

  21.

  Wylegitymowano

  883

  1050

  22.

  Wystawiono wezwań do stawiennictwa się w SM

  150

  179

  23.

  Udzielono asyst dla pracowników UMiG

  59

  46

  24.

  Ilość kontroli wykonanych przez SM

  54

  62

  25.

  Kontrola zakładów pracy ( utrzymanie porządku )

  13

  10

  26.

  Interwencje w sprawie środowiska naturalnego

  55

  92

  27.

  Udział przedstawicieli SM w zebraniach wiejskich

  6

  12

  28.

  Kontrole na terenie dzikich plaż i jezior

  13

  29

  29.

  Udział przedstawicieli SM w świętach państwowych

  6

  6

  30.

  Udział w ćwiczeniach ratowniczych

  3

  2

  Zagrożenie przestępczością kryminalną

  2001

  2002

  Dynamika

  Przeciwko życiu i zdrowiu

  22

  34

  154,5

  Zgwałcenia

  1

  3

  300,0

  Przestępstwa rozbójnicze

  8

  14

  175,0

  Kradzież z włamaniem

  141

  236

  167,4

  Kradzież cudzej rzeczy

  211

  178

  89,6

  Kradzież i kradzież z włamaniem do samochodu

  25

  22

  88,0

  Uszkodzenie rzeczy

  41

  41

  100,0

  Z ust. o narkomanii

  7

  16

  228,6

  Inne przestępstwa

  126

  187

  148,4

  RAZEM

  582

  749

  128,7

  Zagrożenie przestępczością gospodarczą

  2001

  2002

  Dynamika

  Oszustwa gospodarcze

  7

  10

  142,9

  Korupcja

  1

  3

  300,0

  Przeciwko obrotowi gospodarczemu

  8

  10

  125,0

  z KKS

  1

  21

  2100,0

  Inne przestępstwa

  6

  9

  150,0

  RAZEM

  23

  53

  230,4

  Problem przestępczości w 2002r. w porównaniu do roku 2001 obrazuje poniższy wykres:

  0x01 graphic

  2001

  2002

  dynamika

  Wszczęto dochodzeń

  725

  611

  84,3

  Stwierdzono przestępstw

  722

  879

  121,7

  Uzyskano wykrywalność

  57,5

  56,8

  Spadek o 0,7

  Czyny popełnione przez nieletnich

  29

  57

  196,6

  3. ANALIZA SWOT

  Poniższa analiza została opracowana drogą konsultacji społecznych podczas prac nad "Strategią Ekorozwoju Miasta i Gminy Dębno" w 2000 r.

  Szanse i zagrożenia tkwiące w otoczeniu

  l. p

  Szanse ( obecne , potencjalne )

  Trend

  Zagrożenia ( obecne , potencjalne )

  Trend

  Sfera gospodarcza:

  Różnorodność podmiotów gospodarczych

  !

  Zła sytuacja ekonomiczna wsi - brak możliwości inwestycyjnych w zakresie rolnictwa i rozwoju agroturystyki

  !

  Współpraca z zagranicą - transfer technologii

  !

  Ograniczone zasoby finansowe ze strony podmiotów gospodarczych jak również gminy

  !

  2

  Turystyka - agroturystyka

  !

  Polityka państwa w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

  !

  3

  Ściągnięcie obcego kapitału

  !

  Mała aktywizacja gospodarcza

  !

  4

  Położenie przygraniczne

  !

  Brak konsekwentnej polityki rolnej państwa

  !

  5.

  Dochody z bogactw naturalnych

  !

  Dominacja dużych miast w województwie

  !

  6.

  Zasoby naturalne (ropa i gaz)

  !

  Położenie geograficzne

  !

  7.

  Rezerwy terenów pod budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe

  !

  Problemy zagospodarowania terenów z AWSP

  !

  8.

  Bliskość Berlina - możliwość stworzenia bazy rekreacyjnej, pozyskania inwestorów i rozwoju gospodarczego

  !

  Bliskość Berlina - trudne do przewidzenia skutki np. migracje ludności, baza surowcowa, odpływ kapitału

  !

  9.

  Fiskalizm ograniczający możliwości inwestycyjne podmiotów gospodarczych

  -

  Sfera społeczna:

  1.

  Popieranie programów ekologicznych

  !

  Nieskuteczna polityka mieszkaniowa państwa

  !

  2.

  Dobrze rozwinięte szkolnictwo

  !

  Słaba świadomość w zakresie ochrony i więzi lokalnych wśród dorosłych mieszkańców gminy

  -

  3.

  Przejęcie ochrony zdrowia

  !

  Brak terenów rekreacyjnych mogących wpłynąć na pogłębienie więzi lokalnych

  !

  4.

  Powrót do województwa szczecińskiego i stworzenie nowych więzi lokalnych

  !

  brak ośrodka naukowego w województwie

  !

  5.

  Dewastacja dóbr kultury

  !

  Sfera infrastrukturalna:

  Ustawa o finansowaniu gmin - ograniczenia w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych

  !

  1

  Kredyty na inwestycje

  !

  Utworzenie powiatu w Myśliborzu

  -

  2

  Opracowanie koncepcji ochrony środowiska - gazyfikacja, utylizacja odpadów ciekłych i stałych

  !

  Przedłużający się proces reformy terytorialnej

  !

  3

  Wysoka inflacja i oprocentowanie kredytów

  !

  4

  Unia Europejska, Euroregiony -transfer technologii, środki na finansowanie infrastruktury

  !

  !

  5

  Możliwość łączenia w Związki Międzygminne

  !

  Wysypisko i gospodarka odpadami ciekłymi dla całej gminy- konieczność poniesienia nakładów

  !

  6

  Koncepcja w zakresie retencji

  !

  Brak programu telefonizacji gminy

  !

  12

  Łączność

  !

  Problemy uzdatniania wody

  !

  13

  Komunikacja PKP, PKS

  !

  Konieczność zmian w pralnie przestrzennego zagospodarowania w celu aktywizacji infrastrukturalnej gminy

  !

  Sfera ekologiczna:

  1.

  Duże walory krajobrazowe

  !

  Przemysł silnie degradujący środowisko naturalne

  !

  2.

  Duża aktywność Urzędu gminy w zakresie ochrony środowiska

  !

  Duże nasilenie szarej strefy

  !

  3.

  Możliwości wspierania inwestycji proekologicznych ze źródeł zewnętrznych

  !

  Brak monitoringu trucicieli

  !

  Brak systemu kar za niszczenie i degradowanie środowiska naturalnego

  !

  4.

  Zaniedbania w edukacji ekologicznej

  !

  UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE ROZWOJU GMINY

  Mocne i słabe strony gminy

  Lp.

  Mocne strony ( obecne , potencjalne )

  Trend

  Słabe strony ( obecne , potencjalne )

  Trend

  Sfera gospodarcza:

  1.

  Wzrost liczby małych firm i ich różnorodność

  !

  Słabo rozwinięty przemysł

  !

  2.

  Możliwość rozwoju turystyki i agroturystyki

  !

  Słaba sieć telekomunikacyjna

  3.

  Działania na rzecz promocji gminy

  !

  Ucieczka osób wykształconych do innych większych ośrodków

  !

  4.

  Stosowanie ulg podatkowych dla inwestorów

  -

  Niski poziom kształcenia w stosunku do województwa

  -

  5.

  Zasoby surowców naturalnych

  !

  Słaba kondycja lokalnych firm

  !

  6.

  3 banki prowadzące obsługę podmiotów gospodarczych

  !

  Brak lobby gospodarczego

  -

  7.

  Walory przyrodnicze

  !

  Mało miejsc pracy dla kobiet i specjalistów

  !

  8.

  Małe migracje

  -

  Niezadowalająca estetyka miasta i gminy

  !

  9.

  Rozwój budownictwa indywidualnego

  !

  Słabe powiązania komunikacyjne z innymi ośrodkami

  !

  10.

  Tradycja przemysłowa miasta

  !

  Baza rekreacyjna - turystyczna

  !

  11.

  Współpraca z gminami przygranicznymi w ramach euroregionu

  !

  Promocja na rzecz rozwoju agroturystyki

  !

  12.

  Przychylność władz Miasta i Gminy dla rozwoju przedsiębiorczości

  !

  13.

  Możliwości rozwoju budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego ( wolne tereny)

  -

  Sfera społeczna:

  1.

  Istniejące szkoły ponadpodstawowe

  !

  Starzenie się społeczności wiejskiej

  -

  2.

  Wzrastający poziom wykształcenia ludzi młodych

  !

  Słaba integracja społeczna

  -

  3.

  Młode społeczeństwo

  -

  Zagrożenie patologiami

  !

  4.

  Budowa nowych obiektów edukacyjnych

  !

  Zły stan infrastruktury technicznej

  !

  5.

  Rosnąca świadomość ekologiczna wśród najmłodszych

  !

  Słaby rozwój budownictwa mieszkaniowego

  !

  6.

  Przejęcie służby zdrowia przez Miasto i Gminę

  !

  Niskie dochody ludności

  !

  7.

  Wykorzystanie potencjału ludzkiego

  !

  Brak placówek dydaktycznych i kulturowych

  !

  Sfera infrastrukturalna:

  1.

  Możliwości rozwoju budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego ( wolne tereny)

  !

  Zły stan infrastruktury technicznej

  !

  2.

  Opracowanie dokumentacji - koncepcji gazyfikacji i utylizacji ścieków

  !

  Baza rekreacyjno - turystyczna

  !

  3.

  Rozbudowa cieci hotelowej

  !

  Brak komunalnego sytemu utylizacji zanieczyszczeń

  !

  4.

  Wzrost transportu kołowego, dobra gęstość dróg

  !

  Zły stan nawierzchni dróg i ulic

  !

  5.

  Bezpieczeństwo i porządek publiczny

  !

  6.

  Słabe powiązania komunikacyjne z innymi ośrodkami

  !

  7.

  Przygotowanie na wypadek klęsk żywiołowych

  !

  8.

  Niewykorzystane niekonwencjonalnych źródeł energii

  !

  9.

  Brak uzbrojonych terenów pod budownictwo mieszkaniowe

  !

  10.

  Brak centrum handlowo-gastronomiczno-hotelowego

  -

  11.

  Brak skutecznej informacji lokalnej

  !

  Sfera ekologiczna:

  1.

  Dbałość o rozwój nowych obszarów zieleni

  Położenie geograficzne

  !

  2.

  Walory krajobrazowe

  !

  Zanieczyszczenie środowiska

  !

  3.

  Możliwość współpracy w ramach realizacji przedsięwzięć proekologicznych w ramach programów transgranicznych

  !

  Zagrożenie środowiska naturalnego

  !

  4.

  Brak mocno zanieczyszczonego środowiska naturalnego

  !

  Gospodarka odpadami

  !

  5.

  Rozwój bazy turystycznej

  !

  Zaniedbana ochrona zalesień i wód

  -

  6.

  Poprawa stanu zieleni w gminie

  !

  Brak retencji w gminie

  !

  7.

  Możliwość czynnej i biernej rekreacji w gminie

  !

  Brak monitoringu trucicieli środowiska

  8.

  Dzika utylizacja zanieczyszczeń

  !

  9.

  Brak wizji zagospodarowania spójnego terenów zabudowanych, zwłaszcza wiejskich

  !

  10.

  Zaniedbane obejścia mieszkalne

  !

  Rozdział II

  Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno - społeczno - gospodarczego

  W Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 jako cel strategiczny określono rozwijanie konkurencyjnej gospodarki, opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym. Jego realizacja oparta będzie na dążeniu do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska, zgodnie z zapisami traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej oraz zobowiązaniami akcesyjnymi.

  STRATEGICZNE DOKUMENTY ROZWOJU PRZESTRZENNO-GOSPODARCZEGO GMINY DĘBNO

  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Dębnie nr IV/24/99 z dnia 29 grudnia 1998 r. oraz przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej XII/78/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr 61 poz. 112 z dnia 01.08.2003 r.) Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Dębna oraz Planu Szczegółowego Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieścia Miasta Dębno w rejonie ulicy Piasta, Armii Krajowej i Chojeńskiej po NZPOW

  • przyjęto uchwałami : Uchwała Nr XVI/113/2003 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30.10.2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Dębna - dotyczy rejonu ul. Armii Krajowej, Mickiewicza, Kościuszki, Słowackiego oraz Uchwala Nr XVI/114/2003 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30.10.2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Dębna - dotyczy rejonu ul. Mickiewicza, Piłsudskiego, Słowackiego.

  • Strategia Ekorozwoju Miasta i Gminy Dębno przyjęta Uchwałą Nr XXXIX/277/01 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 31 maja 2001r. w sprawie Strategii Ekorozwoju Miasta i Gminy Dębno . Przyjęta strategia określa misje, cele i kierunki działania w mieście Dębno na lata 2000 - 2010.

  • Plan Rozwoju Lokalnego dla Miasta i Gminy Dębno na lata 2004 - 2006, przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej XXX/198/2004 z dnia 30 lipca 2004 r.

  Powiązania programu z dokumentami strategicznymi

  Program rewitalizacji zgodny jest z priorytetami i celami rozwojowymi, zapisanymi w szeregu dokumentach strategicznych i długookresowych, a w szczególności w:

  • Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego

  Wszystkie projekty określone w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Dębna są zgodne z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego.

  Z:

  celem strategicznym „ Powszechna dostępność dóbr, usług i informacji ”

  celem pośrednim „ Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego ”

  celem operacyjnym „ Przeciwdziałanie degradacji przestrzeni przez nieskoordynowaną działalność inwestycyjną ”

  Priorytetem 1 „ Wypracowanie i propagowanie modeli rozwoju przestrzennego dla poszczególnych jednostek funkcjonalnych ”

  Priorytetem 3 „ Ochrona krajobrazu naturalnego i kulturowego”

  Priorytetem 4 „ Dbałość o wyraz przestrzenny i architektoniczny zespołów urbanistycznych ”

  Priorytetem 5 „ Dbałość o utrzymanie historycznego kształtu wartościowych zespołów urbanistycznych i architektonicznych ”

  celem operacyjnym „ Racjonalizacja wykorzystania przestrzeni zagospodarowanej i przekształconej ”

  Priorytetem 1 „ Rewaloryzacja i rewitalizacja centrów miejskich ”

  Priorytetem 3 „ Odbudowa opuszczanych i zaniedbanych obszarów miasta ”

  Priorytetem 6 „ Podnoszenie jakości życia poprzez właściwy rozwój funkcjonalny obszarów ”

  • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno

  Zapisy w programie Rewitalizacji odzwierciedlają zapisy w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno

  Są zgodne z:

  Pkt. 2.4 Utrzymanie modernizacji i kształtowanie układów przestrzennych urządzeń i systemów ponadlokalnej obsługi ludności z ukierunkowaniem działań:

  - zapewniających uprzywilejowane lokalizacje o wysokich walorach przestrzennych procesach rozwoju rewaloryzujących śródmieście

  - poprawę rozwiązań z zakresu głównego układu ulicznego

  Rekonstrukcja, Rewitalizacja i Rewaloryzacja

  - zapewnienie efektywności w procesach rewitalizacji w wyniku kompleksowych działań wspólnych, w odniesieniu do całego układu lub poszczególnych wnętrz urbanistyczno - architektonicznych.

  • Strategii Ekorozwoju Miasta i Gminy Dębno

  Zapisy w Planie Rewitalizacji są zgodne z celem strategicznym zapisanym w Strategii Ekorozwoju Miasta i Gminy Dębno:

  „ zapewnienie ładu ekologicznego, społecznego, ekonomicznego, przestrzennego ”

  • Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta i Gminy Dębno

  Zadania zapisane w kartach projektów w Planie Rewitalizacji, które są zadaniami Miasta i Gminy Dębno, zostały uchwalone przez Radę Miejską w Budżecie i w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Decyzja o ich realizacji jest zgodna z kierunkami działania Rady Miejskiej.

  Rozdział III

  Założenia i cele lokalnego programu rewitalizacji obszarów miejskich w Dębnie

  1. Cele i zadania

  Istotą planowanego procesu rewitalizacji jest rozpoczęcie wieloletnich kompleksowych działań technicznych, społecznych i ekonomicznych prowadzących do przygotowania terenu do uruchomienia nowej działalności gospodarczej, podniesienia jego atrakcyjności inwestycyjnej oraz zainicjowania i rozwój nowej działalności wytwórczej i usługowej, opartej na najlepszych dostępnych technologiach i praktykach. Działania te pozwolą na stworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców oraz przyczynią się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej miasta. Ważnym elementem podejmowanych w ramach programu rewitalizacji działań będzie pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i utrzymywanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, co przyczyni się do złagodzenia społecznych skutków restrukturyzacji.

  Istotne dla właściwej oceny problemów degradacji obszarów miejskich i ich rewitalizacji jest rozumienie miasta i jego poszczególnych obszarów jako kompleksowych struktur przestrzenno-funkcjonalnych uwikłanych w konkretne mechanizmy ekonomiczne, urbanistyczne, prawne, kulturowe i społeczne. Z tej też racji zarówno proces degradacji miasta, jak i działanie skierowane na jego w procesie rewitalizacji ma zawsze charakter kompleksowy, którym przeciwdziałać trzeba również kompleksowo, jak i systemowo przygotowany i prowadzony proces rewitalizacji.

  Program rewitalizacji Dębna zakłada kompleksową odnowę przestrzenną, gospodarczą i społeczną wyznaczonego obszaru miasta. Obszar ten obejmuje zarówno centrum miasta wraz z terenem po- przemysłowym, jak i tereny zdegradowanej dzielnicy mieszkaniowej oraz teren „blokowisk ”.

  Zgodnie ze zintegrowanym charakterem tego procesu, rewitalizacja to zagadnienie natury społecznej i gospodarczej. Przede wszystkim wiąże się to z negatywnymi skutkami dla lokalnego rynku pracy. Stopa bezrobocia wynosi obecnie 28,4 %. Problem ten niesie za sobą kolejne, pochodne mu, trudności społeczne: znaczne osłabienie więzi społecznych, niski stopień aktywności mieszkańców i ich identyfikacja się z miastem, a także - naturalny w pewnym stopniu, odpływ mobilnych i wykształconych mieszkańców.

  Skala problemu - techniczna, finansowa i społeczna - jest na tyle duża, że konieczne jest opracowanie i wdrożenie zintegrowanego, społeczno - gospodarczo - przestrzennego programu rewitalizacji miasta.

  Uwarunkowania, jakimi są: jednej strony - obecna sytuacja społeczno - gospodarcza miasta, brak perspektyw powrotu do rozwijania na dużą skalę działalności przemysłowej, a z drugiej strony - możliwości, jakie tworzą walory turystyczne środowiska kulturowego i naturalnego Dębna i okolic oraz dogodna dostępność komunikacyjna miasta, skłaniająca do poszukiwania nowych możliwości tworzenia miejsc pracy dla mieszkańców oraz wzrostu atrakcyjności osadniczej i inwestycyjnej miasta.

  1. Proces przygotowywania programu

  Każdy proces tworzenia i przygotowywania programu dotyczącego rozwoju miasta, gminy podyktowany jest przede wszystkim dobrem mieszkańców i instytucji działających na danym obszarze. Taki program powinien uwzględniać potrzeby, oczekiwania i możliwości instytucji publicznych, organizacji społecznych, podmiotów gospodarczych oraz samych mieszkańców. Dlatego przygotowanie niniejszego programu opierało się na szeregu przedsięwzięciach organizacyjnych, szkoleniowych, uzgodnieniach, konsultacji społecznych. Celem było dokonanie diagnozy stanu faktycznego i wypracowanie najbardziej właściwej metodologii zmierzającej do wydzielenia obszarów przeznaczonych do rewitalizacji oraz zaproponowanie konkretnych tematów projektów realizowanych w przyszłości.

  Wybierając zadania do realizacji uwzględniano:

  - zadania objęte Programem wyznaczono na terenach stanowiących własność miasta oraz pozostałych inwestorów planujących przedsięwzięcia inwestycyjne,

  - tereny reprezentacyjne miasta, które charakteryzują się dużym stopniem degradacji,

  - tereny reprezentacyjne dla najszerszego zaprezentowania możliwych efektów rewitalizacji,

  - przygotowane dokumentacje projektowo - kosztorysowej ze stosownymi uzgodnieniami i pozwoleniami

  Wspomagająco dla procesu rewitalizacji, będą realizowane następujące działania:

  - porządkowanie stanu prawnego nieruchomości na terenach obszaru rewitalizowanego

  - współfinansowanie przez Gminę remontów elewacji budynków nie będących własnością Gminy zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/37/2003 z dnia 27.02.2003r.

  - szerokie stosowanie ulg podatkowych, zgodnie z :

  a) podjętą 30 grudnia 2003r. przez Radę Miejską Uchwałą Nr w sprawie określania zasad stosowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w Gminie Dębno,

  b) Uchwałą Nr XXXVI/229/2004 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

  - udzielenie pomocy osobom bezrobotnym w ramach działalności Powiatowego Urzędu Pracy:

  a) szkolenia i przekwalifikowania zawodowe,

  b) prace interwencyjne,

  c) staże absolwenckie,

  d) aktywizacje zawodową absolwentów,

  e) roboty publiczne,

  f) programy specjalne.

  1. Obszary miasta objęte w programie rewitalizacji

  Obszar miasta objęty Programem Rewitalizacji obejmuje obszar śródmieścia miasta Dębna zamknięty ulicami: Grunwaldzka, Parkowa,, Mickiewicza, Baczewskiego, Słowackiego, Zachodnia, Wojska Polskiego, Chojeńska.(wg mapy nr 1)

  Obszar ten obejmuje najbardziej skoncentrowaną zabudowę skupiającą większość usług i handlu na obszarze miasta. Na terenie tym znajduje się duża ilość obiektów o wartościach historycznych jak również ciągi starodrzewu oraz budownictwo z różnych okresów przeważnie z okresu przed 1945 rokiem.

  Na wyznaczonym terenie funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe, które nie posiadają wystarczających środków na prowadzenie niezbędnych remontów. Własność komunalna podwórek i otoczenia nie sprzyjają ich rozwojowi.

  W obszarze tym znajduje się teren po byłych NZPOW, który został wykupiony przez Miasto i Gminę. Na teren ten przeprowadzono konkurs na opracowanie urbanistyczno - architektonicznej koncepcji na szczeblu krajowym przez Stowarzyszenie Architektów SARP w Gorzowie. Na podstawie zwycięskiej pracy wyłonionej przez Komisję został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym wyraźnie określono historyczne znaczenie tego terenu.

  W granicach obszaru objętego znalazły się tereny:

  - historycznej zabudowy miejskiej

  - nieekonomicznie wykorzystanej przestrzeni o dużym potencjale gospodarczym

  - „blokowisk”

  - zdegradowanych dzielnic mieszkaniowych

  - centrum miasta o słabej dynamice rozwoju, stanowiącej barierę w harmonijnym rozwoju całego miasta.

  Rozdział IV

  PLANOWANE DZIAŁANIA PRZESTRZENNE NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM

  Zadania zmierzające do poprawy sytuacji w obszarach objętych Programem Rewitalizacji

  Modernizacja budynków mieszkalnych

  Projekt 1 „Modernizacja budynku mieszkalno - usługowego w Dębnie przy Placu Konstytucji 3 Maja 3-7”

  Projekt 2 „Modernizacja budynku mieszkalno - usługowego w Dębnie przy ul. Józefa Piłsudskiego 1”

  Projekt 3 „Modernizacja budynku mieszkalnego w Dębnie przy ul. Józefa Piłsudskiego 2”

  Projekt 4 „Modernizacja budynku mieszkalnego w Dębnie przy ul. Jana Pawła II 2-4-6”

  Modernizacja obszarów poprzemysłowych

  Projekt 5 „Budowa kanalizacji sanitarnej , deszczowej , instalacji wodociągowej oraz dróg w rejonie ulic Piasta , Armii Krajowej i Chojeńskiej / zagospodarowanie terenu po byłych zakładach NZPOW /.”

  Modernizacja budynków użyteczności publicznej

  Projekt 6 „Remont zabytkowej willi przy ul. Mickiewicza 43”

  Projekt 7 „Remont zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej (remont elewacji)”

  Projekt 8 „Remont Komisariatu Policji”

  Modernizacja infrastruktury drogowej

  Projekt 9 „Remont nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej”

  Priorytetowymi zadaniami są zadania z zakresu:

   1. Modernizacji obszarów poprzemysłowych

   2. Modernizacji budynków użyteczności publicznej

   3. Modernizacji infrastruktury drogowej

  Projektów dalszej kolejności realizowane będą zadania Projektów zakresu

   1. Modernizacji budynków mieszkalnych

  PROJEKT 1

  Tytuł:

  Modernizacja budynku mieszkalno - usługowego w Dębnie przy Placu Konstytucji 3 Maja 3-7

  Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego

  Zadanie zgodne ze studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego

  Okres realizacji projektu

  2006

  Uczestnicy projektu

  - władze gminy

  - wspólnota mieszkaniowa

  Wskaźnik osiągnięć projektu; (szacowanie docelowe wartości wskaźnika)

  Produktu

  Powierzchnia budynku poddana renowacji - 2014m

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 19-01-2005 15:29
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2005
  Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2005 15:29