Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XX/133/2003


UCHWAŁA Nr XX / 133 /2003
Rady Miejskiej w Dębnie
z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie określenia zasad stosowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w gminie Dębno

 

Na podstawie art.11 w związku z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców ( Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1177), art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9 , poz. 84 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1 1. Udzielenie pomocy publicznej przysługuje:

 1. małemu przedsiębiorcy - w rozumieniu art. 54 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.),

 2. średniemu przedsiębiorcy - w rozumieniu art. 55 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)

2. Udziela się pomocy publicznej , stanowiącą pomoc regionalną w celu tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją przedsiębiorcom, którzy poprzez inwestycje w środki trwałe utworzą nowe przedsiębiorstwo lub rozbudują istniejące przedsiębiorstwo, w wyniku czego powstaną nowe miejsca pracy, a także utworzą nowe miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 1. dokonają nakładów inwestycyjnych wskutek , których powstanie środek trwały lub środki trwałe dla utworzenia nowych miejsc pracy ,

 2. utworzą nowe miejsca pracy na terenie gminy Dębno ,

 3. nie posiadają wpisów w dziale 4 rejestru przedsiębiorstw, o których mowa w art. 41

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001

roku Nr 17 poz. 209 ze zmianami),

 1. nie figurują w rejestrze dłużników niewypłacalnych, o którym mowa w art. 55 ustawy

z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001

roku Nr 17 poz. 209 ze zmianami),

 1. Do pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1, zalicza się zwolnienia z podatku od nieruchomości od budynków i od gruntów na zasadach określonych w niniejszej uchwale .

 1. Pomoc udzielana na podstawie programu podlega sumowaniu z inną pomocą z danego tytułu bez względu na formę i źródło i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy .

 2. Na koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną przewidzianą w uchwale składają się ponoszone przez przedsiębiorcę dwuletnie koszty pracy nowozatrudnionych pracowników tj. koszty płacy brutto pracowników powiększone o wszystkie obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnianiem.

 1. Zwolnienia, o których mowa w ust. 3, są pomocą publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców ( Dz. U. Nr 141 poz. 1177) i przy jej udzielaniu stosuje się przepisy tej ustawy oraz przepisy aktów wykonawczych do tej ustawy.

§ 2 1. Zwolnienia przysługują przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą w roku podatkowym, w którym dokonany został wpis do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej i podmiot gospodarczy dokonał pierwszego obrotu w ramach tejże działalności:

1) dla nieruchomości lub ich części, na których w wyniku nowej inwestycji   przedsiębiorca (podatnik) utworzył co najmniej 5 miejsc pracy zatrudniając w pełnym wymiarze czasu pracy osoby zamieszkałe na stałe w gminie Dębno wprowadza się zwolnienia :

 1. 50 % wymiaru podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy - w pierwszym roku działalności,

 2. 50 % wymiaru podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy - w drugim roku działalności,

2) dla nieruchomości lub ich części, na których w wyniku nowej inwestycji przedsiębiorca ( podatnik ) utworzył co najmniej 10 miejsc pracy, zatrudniając w pełnym wymiarze czasu pracy osoby zamieszkałe na stałe w gminie Dębno, wprowadza się zwolnienia :

 1. 100 % wymiaru podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy przez

pierwszy rok działalności,

 1. 50 % wymiaru podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy w drugim roku działalności.

 1. przedsiębiorcy , który zatrudnił 1 pracownika na czas określony co najmniej 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy spośród osób zamieszkałych na stałe w gminie Dębno w drugim roku korzystania z ulgi określonej w pkt. 1 i 2 przysługuje 50 % ulgi z roku poprzedniego przypadającej na utworzenie 1 miejsca pracy .

2. Zwolnienie przysługuje przedsiębiorcy, który utworzył nowe przedsiębiorstwo, przy czym za takie nie uważa się przedsiębiorstwa powstałego w wyniku przekształcenia, podziału lub zmiany nazwy czy właściciela przedsiębiorstwa prowadzonego wcześniej.

3.W przypadku, gdy kwota planowanej pomocy łącznie z pomocą uzyskaną przez przedsiębiorcę , niezależnie od jej przeznaczenia i form , w ciągu trzech lat poprzedzających dzień wystąpienia o udzielenie pomocy , przekracza kwotę będącą równowartością 100 tys. EURO , bądź przedsiębiorca prowadzi działalność w transporcie , udzielenie tej pomocy jest możliwe pod warunkiem, iż będzie ona zgodna z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców ( Dz. U. Nr 141, poz.1177 ) tj.:

  1. udział własny przedsiębiorcy w nakładach związanych z nową inwestycją wynosi co najmniej 25%,

  2. nowo utworzone miejsca pracy będą zachowane przez co najmniej 5 lat od dnia udzielenia pomocy,

  3. maksymalna intensywność pomocy wynosi :

    1. w przypadku małych lub średnich przedsiębiorców z wyjątkiem przedsiębiorców należących do sektora transportu - 65% kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą ,

    2. w przypadku pozostałych przedsiębiorców - 50% kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą .

§ 3 1. Zwolnienia z podatku od nieruchomości przysługują przedsiębiorcy już istniejącemu, u którego w wyniku nowej inwestycji został zwiększony stan zatrudnienia , za każdego dodatkowo zatrudnionego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy zamieszkałego na stałe w gminie Dębno

  1. zwolnienie wynosi 10 % wymiaru podatku od nieruchomości na okres jednego roku dla małego przedsiębiorcy,

  2. zwolnienie wynosi 5 % wymiaru podatku od nieruchomości na okres jednego roku dla średniego przedsiębiorcy,

2.Wyliczone w ten sposób zwolnienie nie może przekroczyć 80% wartości podatku od nieruchomości za rok obrachunkowy ( kolejnych 12 miesięcy) .

3.W przypadku, gdy kwota planowanej pomocy łącznie z pomocą uzyskaną przez przedsiębiorcę , niezależnie od jej przeznaczenia i form , w ciągu trzech lat poprzedzających dzień wystąpienia o udzielenie pomocy , przekracza kwotę będącą równowartością 100 tys. EURO, bądź przedsiębiorca prowadzi działalność w transporcie, udzielenie tej pomocy jest możliwe pod warunkiem, iż będzie ona zgodna z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców ( Dz. U. Nr 141, poz.1177 ) tj.:

  1. udział własny przedsiębiorcy w nakładach związanych z nową inwestycją wynosi co najmniej 25%,

  2. nowo utworzone miejsca pracy będą zachowane przez co najmniej 5 lat od dnia udzielenia pomocy,

  3. maksymalna intensywność pomocy wynosi :

    1. w przypadku małych lub średnich przedsiębiorców z wyjątkiem przedsiębiorców należących do sektora transportu - 65% kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą ,

    2. w przypadku pozostałych przedsiębiorców - 50% kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą .

§ 4 W przypadku zatrudnienia co najmniej 1 absolwenta w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu ( Dz. U. z 2001 r. Nr 6 poz. 56) zamieszkałego na stałe w gminie Dębno, okres przysługujący do korzystania ze zwolnień wymienionych w § 2 i § 3 wydłuża się o jeden miesiąc.

 

§ 5 Oceny zwiększenia stanu zatrudnienia dokonuje się poprzez porównanie stanu zatrudnienia :

 1. z dnia wejścia w życie niniejszej uchwały z datą złożenia dokumentacji - przy pierwszym wniosku ,

 2. z dnia ostatniej udzielonej pomocy z datą złożenia dokumentacji - przy kolejnych wnioskach .

§ 6 1.Zwolnienia, o których mowa w § 2 i § 3 stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik złożył udokumentowany wniosek o zwolnienie.

2. Zwolnienia z podatku od nieruchomości wymienione w § 2 i § 3 przysługują jeżeli zwiększony poziom zatrudnienia u danego przedsiębiorcy na terenie gminy Dębno zostanie utrzymany przez okres udzielonej pomocy i kolejnych 12 miesięcy.

§ 7 1. Udokumentowany wniosek o udzielenie pomocy należy złożyć w terminie 14 dni od

chwili powstania okoliczności uprawniających do skorzystania z preferencji podatkowych.

2.Przedsiębiorca na początku każdego roku podatkowego , w czasie trwania preferencji podatkowych i kolejnych 12 miesięcy, zobowiązany jest do składania najpóźniej do 31 stycznia roku podatkowego oświadczenia potwierdzającego uprawnienie do zastosowania zwolnienia z podatku. Do oświadczenia przedsiębiorca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające jego uprawnienie do zastosowania zwolnień. Powinny one zawierać szczegółowe dane o liczbie zatrudnionych osób, dane personalne pracowników, informacje z organów podatkowych i zakładu do spraw ubezpieczeń społecznych o wywiązywaniu się z ciążących na danym przedsiębiorcy obowiązków. Uprawniony dołącza do dokumentów , o których mowa wyżej, informację o bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz założenia rozwojowe swojej firmy. Informacje , o których mowa powyżej, powinny być sporządzone na formularzach stanowiących Załączniki Nr 1 , 2 i 3 do niniejszej uchwały.

3.Na przedsiębiorcy będącym osobą prawną ciąży również obowiązek składania deklaracji w terminie przewidzianym w art. 6 ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Natomiast przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi są zobowiązani do wypełniania obowiązków dotyczących terminowego powiadamiania o zmianach mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego zgodnie z art. 6 ust. 6 cytowanej ustawy.

4.W okresie korzystania z pomocy publicznej oraz kolejnych 12 miesięcy może następować weryfikacja złożonych przez przedsiębiorcę oświadczeń w wyniku kontroli przeprowadzonych przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Dębnie.

 

§ 8 1.Przedsiębiorca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Urząd Miasta i Gminy w Dębnie o utracie uprawnienia do korzystania z pomocy publicznej, najpóźniej w terminie 14 dni od powstania okoliczności powodujących utratę warunków do uzyskania zwolnienia.

2.Przedsiębiorca, który w terminie określonym w ust. 1 zawiadomi Urząd Miasta i Gminy o utracie warunków do zwolnienia , traci prawo do tych form pomocy publicznej, poczynając od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym wystąpiły te okoliczności .

3.Przedsiębiorca, który nie dopełnił terminowego zawiadomienia o okolicznościach , o których mowa w ust.1, traci prawo do preferencji podatkowych, poczynając od początku roku podatkowego, w którym utracił te warunki.

4.Przedsiębiorca, który wprowadził organ podatkowy w błąd co do spełnienia warunków, od których uzależniona jest pomoc , o której mowa w § 1 niniejszej uchwały , traci prawo do tego za cały okres i jest zobowiązany zwrócić całą uzyskaną pomoc wraz z należnymi odsetkami.

5.Zwrot pomocy następuje wraz z odsetkami w wysokości ustalanej jak dla zaległości podatkowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji określającej wysokość zwrotu pomocy udzielonej przez gminę.

§ 9 Program nie przewiduje udzielania pomocy operacyjnej , eksportowej ani pomocy dla przedsiębiorców z tzw. sektorów wrażliwych.

§ 10 Wielkość środków przewidywanych na udzielenie wsparcia w ramach programu szacuje się w wysokości około 300.000,00 zł. w roku budżetowym .

§ 11 Pomoc udzielana zgodnie z warunkami określonymi w programie nie podlega opiniowaniu w trybie art. 25 ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców .

§ 12 Zasady pomocy publicznej dla przedsiębiorców w gminie Dębno , określone w niniejszej uchwale , będą stosowane od dnia wejścia w życie uchwały do dnia 31 grudnia 2007 roku .

§ 13 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dębno .

§ 14 Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

§ 15 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Helena Sługocka

UZASADNIENIE :

Ustawa z 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców ( Dz. U. Nr 141, poz. 1177 ) umożliwia gminie udzielanie pomocy publicznej w celu wspierania między innymi nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją poprzez opracowywanie programów pomocowych (art. 11 ustawy ) . Sprzyja to rozwojowi przedsiębiorczości gospodarczej oraz tworzenia nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach . Dlatego niezbędne staje się określenie zasad udzielania ulg w podatku od nieruchomości dla osób, które podejmą działalność gospodarczą lub ją rozszerzą i utworzą nowe miejsca pracy . Proponowane ulgi nie powinny znacząco obniżyć wpływów z podatku od nieruchomości. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażoną w piśmie DDO - 043 - 993 / 6 / 2003 / AH z dnia 4 listopada 2003 roku.

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Miejskiej w Dębnie Nr XX/133/2003

z dnia 30 grudnia 2003 roku

DANE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCY KORZYSTAJĄCEGO Z POMOCYPUBLICZNEJ W OKRESIE ROZLICZENIOWYM ...............................................

Nazwa wnioskodawcy..................................................................................................................

Forma prawna prowadzonej działalności ....................................................................................

NIP............................................................

REGON....................................................

Numer w rejestrze przedsiębiorców.............................................................................................

Adres (ulica, nr domu, gmina, kod miejscowości) ......................................................................

Gmina ..........................................................................................................................................

Adres do korespondencji ..............................................................................................................

Kwota pomocy publicznej , zgodnie z załączoną informacją o pomocy publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy ....................................................................................................................

Wyszczególnienie

Wielkości

zakładane

Wielkości rzeczywiste

Stopień

wykonalności

Dane podstawowe

1.Majątek trwały

2.Majątek obrotowy

3.Produkcja

4.Produkcja w przeliczeniu na jednego

pracownika

5.Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

brutto

6.Liczba pracowników w przeliczeniu

na pełne etaty .

7.Koszty produkcji (tys. PLN)

8.Koszty pracy (tys. PLN)

9.Amortyzacja urządzeń produkcyjnych

(tys. PLN)

10.Koszt obsługi kapitału obrotowego

(tys. PLN)

11.Pozostałe koszty (tys. PLN)

12.Zobowiązania (tys. PLN)

13.Inne koszty (tys. PLN)

14.Inwestycje (tys. PLN)

15.Przychód (tys. PLN)

16.Wartość sprzedaży (tys. PLN)

17.Przychód ze sprzedaży

18.Całkowity przychód bez pomocy

publicznej (tys. PLN)

19.Zysk z działalności operacyjnej

KONTAKT Z OSOBĄ ODPOWIEDZIALNĄ ZA PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA

Dane osoby upoważnionej do przekazywania informacji:

......................................... ............................................ .......................................

(imię i nazwisko , telefon) (stanowisko służbowe) (data i podpis)

Dane osoby upoważnionej do roboczych kontaktów z Urzędem Miasta i Gminy Dębno w sprawie informacji i danych zawartych w sprawozdaniu:

....................................... .......................................... telefon .........................

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) fax .........................

e-mail ........................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 12-01-2004 13:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2004
Ostatnia aktualizacja: - 12-01-2004 13:32