Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprawozdanie z działalności za okres od 01.04.05 r. do 28.04.05 r.


S P R A W O Z D A N I E

z działalności Burmistrza MiG Dębno

za okres od 01.04.2005 r. do 28.04.2005 r.

W okresie sprawozdawczym podjąłem zarządzenia w następujących sprawach:

 1. Wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Dębno.

 2. Ogłoszenia otwartego konkursu na opracowanie logo „Centrum Wspierania Biznesu” w Dębnie - rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 9 maja br.

 3. Powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli utrzymania bazy przeładunkowej mieszczącej się przy ul. Dargomyskiej w Dębnie w składzie: Pani Dorota Mielczak, Barbara Rzechólka, władysław Szwabo, przedstawiciel CZG - 12

 4. Ustalenia liczby oddziałów kl. I oraz liczby uczniów i dzieci w oddziałach szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkolach na rok szkolny 2005/2006.

 5. Powołania Komisji Stypendialnej oraz ustalenie jej trybu pracy i zadań, w skaldzie: Przewodzący Pani Sabina Baranowicz, Członkowie - Pani Hanna Siąkajło, Pani Krystyna Stankiewicz, Pani Grażyna Lada, Pani Maria Karwacka.

 6. Powołania zespołów ds. aktualizacji zapisów „Strategii Ekorozwoju Miasta i Gminy Dębno” w zakresie: gospodarczym, społecznym i przestrzeni miejskiej tj. zespół w zakresie gospodarczym w składzie: Przewodniczący Pani Beata Biaduń-Broda, Członkowie - Pan Józef Augustyniak, Janusz Fabiańczyk, Bogumił Ircha, Stanisław Łokietek, Jan Soluch, Janusz Suliga, Krzysztof Witkowski, Marian Wyszyński, Pani Barbara Rzechólka; zespół w zakresie społecznym w składzie: Przewodniczący Pani Elżbieta Kotowska, Członkowie - Pan Andrzej Brzozowski, Stanisław Lenkiewicz, Pani Małgorzata Lenkiewicz, Danuta Patkowska, Joanna Rau, Janina Tylman, Helena Sługocka, Danuta Sawicka, Krystyna Stankiewicz; zespół w zakresie przestrzeni miejskiej w składzie : Przewodniczący Pan Andrzej Kornaś, Członkowie - Pan Arkadiusz Borowski, Tomasz Jarema, Tomasz Klimek, Zbigniew Moździerz, Jan Robak, Mirosław Komarowski, Mieczysław Jacura.

 7. Powołania komisji opiniującej projekt pomnika „Orła Białego” oraz określenia regulaminu prac komisji. W skład komisji wchodzą : Anna Wszołowska, Roman Ropela, Anna Szymanek, Waldemar Grzelec, Andrzej Brzozowski, Krzysztof Witkowski, Paweł Chrobak, Jan Sypniewicz, Jadwiga Downar, Anna Kędzierska, Zdzisław Wójcik, Stanisław Sarna, Jerzy Jastrzebski, Magdalena Umińska, Anatoliusz Girsz, Michał Martin, Zbigniew Moździerz, Andrzej Kornaś.

 8. Zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Dębno na 2005 r.

 9. Przyznania dotacji na realizację zadań publicznych po zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej dla: Dębnowskiego Ośrodka Kultury na realizacje zadania publicznego pod nazwą Organizacja Dni Majowych w kwocie 3.000 zł,, Organizacja Święta Ludowego w kwocie 4.000 zł., Organizacja Dożynek w kwocie 5.000 zł, Organizacja Święta Niepodległości w kwocie 2.000 zł.

 10. Odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul Ofiar Katynia ( przeznaczonych pod garaże) określonych dz. nr 902/12, 902/14 - wobec negatywnego wyniku I i II przetargu z zamiarem zbycia tych nieruchomości w drodze rokowań z nabywcą za cenę ustaloną w tych rokowaniach.

 11. Ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców dotyczy to jednego lokalu położonego przy ul.Pl. Konstytucji 3-go Maja, o pow. 42,10 m2 i wartości 30.184 zł.

 12. Zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Dębno na 2005 r.

Ponadto podjąłem decyzje w następujących sprawach:

- wyrażenia zgody na zatrudnienie „informatyka” na czas określony w celu zabezpieczenia obsługi merytorycznej wniosków stypendialnych,

- podwyżki dla pracowników Ochotniczych Straży Pożarnych z dniem 1 kwietnia br.

- ogłoszenia sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości położonych w budynku po byłej szkole w Cychrach w dniu 20 maja o godz. 11.00

Lokal użytkowy

Powierzchnia Lokalu

Powierzchnia przynależna

Udział

Cena

Piwnica

bud. gospod

Nr 1

80,53 m2

13,35 m2

19,15 m2

162/1000

22.600,- zł

Nr 3

44,28 m2

11,95 m2

80/1000

12.100,- zł

Nr 7

70,33 m2

7,30 m2

110/1000

19.300,- zł

- ogłoszenia sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości nie zabudowanych położonych w Dębnie przy ul. Ofiar Katynia przeznaczonych pod budowę garaży oznaczonych wg. ewidencji:

Dz. nr 902/12 pow. 20 m2 Cena 2.200,- zł

Dz. nr 902/14 pow. 18 m2 Cena 2.000,- zł

Rokowania planowane są na dzień 20 maja godz. 10.30.

- przyznana dofinansowani dla zespołu tanecznego „Mali Cychrowiacy” w wysokości 1000 zł.

- zatwierdzenia planu dokształcania i doskonalenia nauczycieli szkół publicznych,

- przyznania nagrody dla Pani Dyrektor Biblioteki Publicznej z okazji dnia Bibliotekarza

W dniu 7 kwietnia br. odbyły się rokowania na sprzedaż 4 lokali mieszkalnych położonych w budynku po byłej szkole w Cychrach, w wyniku rokowań ustalono jednego nabywcę za kwotę 22.000 zł. ze spłata ratalną ( lok. Nr 5 o pow. 92,79 m2) pierwsza wpłata w wysokości 5.200 zł. przed aktem notarialnym, pozostała należność płatna w 84 ratach miesięcznych po 200 zł.

Informuję również, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady przedstawiłem podział środków finansowych przeznaczonych na remonty obiektów sakralnych w wysokości: w miejscowościach: Dyszno - 2000 zl, Dębno - Parafia św. Ap. Piotra i Pawła - 24.600 zł., Krześnica - 14.000 zł., Smolnica - 6000 zł., Oborzany - 3000 zł., Sarbinowo - 6000 zł., Cychry - 4000 zł., Różańsko - 2000 zł., Grzymiradz - 10.000 zł., rezerwa - 3.400 zł., która zostanie uruchomiona w miesiącu lipcu.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostały przez wydział Rozwoju i Inwestycji następujące przetargi- stan na dzień 27.04.2005 r.

Postępowania nie zakończone w poprzednim zestawieniu.

1. „Budowa chodników w Smolnicy i Mostnie” - na przetarg dnia 18.02.2005r. wpłynęło siedem ofert. Pięciu Wykonawców zostało wykluczonych z powodu nie spełniania warunków uczestniczenia w postępowaniu, jedna oferta została odrzucona z powodu błędów w treści oferty.

Na wykonawcę robót wybrano Z-d Robót Ogólnobudowlanych J.Getman z Dębna za kwotę 103.199,96 zł. brutto.

Wpłynął jeden protest dotyczący wykluczenia Wykonawcy. Wykonawcy zostali poproszeni o przedłużenie terminu ważności ofert o kolejne 30 dni. Nie złożono odwołania na odrzucenie protestu.

Postępowanie zostało zakończone wyborem Wykonawcy j.w.

2. „Projekt techniczny uzbrojenia terenów w rejonie ulic: Chojeńska-I Armii, Kosynierów, Pługowa” - na przetarg dnia 22.02.2005r. wpłynęło pięć ofert. Na wykonawcę prac projektowych wybrano „MEDIA-INWEST” sp. z o.o. ze Szczecina za kwotę 175.680,-zł.brutto.

Wpłynął protest Konsorcjum „EKO-INSTAL i „InterPROJEKT” z Gorzowa. Został on uwzględniono i po ponownej ocenie ważnych ofert w/w Konsorcjum zostało wybrane na wykonawcę projektu za kwotę 119.560,-zł. Nie wpłynął protest dotyczący ponownego rozpatrywania ofert i wyboru Wykonawcy.

Następne postępowania.

1. „Budowa deptaku przy ul. Jana Pawła II” - na przetarg dn.05.04.2005r. wpłynęło osiem ofert, z których sześć zostało odrzuconych z powodu błędów w sporządzonym kosztorysie ofertowym. Nie wpłynął protest.

Wykonawcą robót został Z-d Inżynierii Środowiska i Gospodarki Wodnej Dawid Getman z Dębna za kwotę 130.620,85 zł. brutto.

2. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej osiedla Zielona” - na przetarg dn.18.04.2005r. wpłynęło sześć ofert, jedna została odrzucona z powodu błędnego wyliczenia ceny, o czym poinformował sam oferent.

Wykonawcą robót zostało PPUH „ESBUD” sp. z o.o. z Myśliborza za kwotę 325.280,-zł.brutto. umowa zostanie podpisana po upływie terminów do składania protestów.

Przetargi przyszłe.

1) 09.05.2005r. - „Remont mieszkania dla repatriantów”.

2) 17.05.2005r. - „Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej wsi: Suchlica, Sarbinowo, Młyniska, Krześnica”.

3) 20.05.2005r. - „Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej wsi: Barnówko, Ostrowiec, Dolsk”.

Ponadto po szczegółowej analizie wniosków Komisji Rady postanowiłem:

 • Odnośnie wniosku w sprawie przystąpienia do wykonania projektów technicznych dwóch sygnalizacji świetlnych na terenie Gminy i współfinansowania w realizacji z Dyrekcją Dróg Krajowych, zgodnie z ustaleniami na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w sprawach różnych dzisiejszej Sesji podejmiemy decyzje o wytypowaniu miejsca ich lokalizacji.

 • Odnośnie sugestii Komisji Rady w sprawie pozostających środków finansowych, które pozostały na zadaniach inwestycyjnych w mieście i na wsi jako niewykorzystane z przeznaczeniem ich na realizacje remontów dróg i chodników w mieście, Informuję, iż podtrzymuję swoje stanowisko z sesji marcowej, „że wszelkie zmiany budżetowe dotyczące inwestycji będą możliwe po otrzymaniu informacji o rozstrzygnięciu złożonych wniosków do ZPORR-u”

 • W związku z pozytywną opinią Komisji Rady w sprawie przyznania kwoty 20.242 zł. dla Warsztatów Terapii Zajęciowej, podtrzymuję swoje stanowisko przedstawione w projekcie uchwały finansowej.

 • W związku z pozytywną opinią Komisji Rady w sprawie przyznania kwoty 22.500 zł . na remont pomieszczenie dla RTG w Szpitalu, przychylam się do zabezpieczenia środków finansowych w takiej wysokości.

 • W związku z brakiem jednolitego stanowiska na Komisjach Rady w sprawie usytuowania „Gimnazjum dla Dorosłych” i zabezpieczenia kwoty 30.000 zł. na wykonanie projektu technicznego remontu budynku po byłym „Sanepidzie”, wycofuje ten punkt z projektu uchwały finansowej dzisiejszej sesji i proponuję powrócić do tematu w miesiącu maju.

W okresie między sesyjnym brałem udział w następujących spotkaniach:

- dnia 16.04. 2005 r. w Siekierkach na uroczystych obchodach „60 rocznicy forsowania Odry”

- dnia 18.04.2005 r. - w Długoszynie na Walnym zgromadzeniu CZG-12.

- dnia 22.04.2005 r. - w Strzękocinie na konferencji poświęconej tematyce

zmian w prawie energetycznym oraz nowym spojrzeniu na koncepcję oświetlenia miast.

Informuję, że uchwały podjęte na ostatniej sesji Rady są zrealizowane.

Burmistrz Miasta

i Gminy Dębno

mgr inż. Piotr Downar

5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 23-05-2005 16:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 23-05-2005 16:22