Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprawozdanie z działalności za okres od 31.12.04 r. do 27.01.05 r.


S P R A W O Z D A N I E

z działalności Burmistrza MiG Dębno

za okres od 31.12.2004 r. do 27.01.2005 r.

W okresie sprawozdawczym podjąłem zarządzenia w następujących sprawach:

 1. Wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Dębno oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na 2005 rok.

 2. Nieodpłatnego przejęcia w mienie komunalne nieruchomości nie zabudowanej położonej w Dębnie obr. 6 przy ul. Cegielnianej oznaczonej wg. ewidencji gruntów dz. nr 267 o pow. 0,1073 ha w drodze komunalizacji, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy nabytym od PKP za część zaległości podatkowych

 3. Ustanowienia Kodeksu Etyki Urzędnika Urzędu Miasta i Gminy Dębno.,

 4. Wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy na 2005 rok.

 5. Wprowadzenia zmian aktualizujących stan na dzień 31.12.2004 r. do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Dębno z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie określenia zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy w Dębnie.

 6. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zadanie nr 1 organizacja szkoleń sportowych w tym prowadzenie zajęć treningowych, organizacja przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego, organizację zajęć, zawodów oraz imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych; zadanie nr 2 działalność samopomocowa organizowana przez osoby chore: organizacja terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin; zadanie nr 3 ochrona ekosystemu poprzez zakup leków i matek pszczelich; w roku 2005

 7. Przyznania dotacji po zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej na realizację zadania publicznego pod nazwą: ochrona ekosystemu poprzez zakup leków i matek pszczelich w wysokości 1875 zł..

 8. Przyznania dotacji po zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej na realizację zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie ognisk wychowawczych i profilaktyki środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych. Ognisko wychowawcze Nasz Dom w kwocie 36.000 zł. i Ognisko wychowawcze przy Parafii Matki Bożej Fatimskiej w kwocie 25.500 zł

 9. Przyznania po zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej dotacji na realizację zadań publicznych pod nazwą organizacja szkoleń sportowych w tym prowadzenie zajęć treningowych, organizacja przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego, organizację zajęć, zawodów oraz imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla LUKS Pomorzanin Cychry w kwocie 14.000 zł.; udzielanie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zapewnienie pomocy i opieki organizacyjnej osobom tego pozbawionym oraz zapewnienie pomocy rzeczowej osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Dębno dla Caritas przy Parafii Matki Bożej Fatimskiej w kwocie 2550 zł. oraz Zespołowi Parafialnemu Caritas przy Parafii św., Ap. Piotra I Pawła w kwocie 1950 zł; prowadzenie ogniska wychowawczego dla dzieci w wieku przedszkolnym z rodzin ubogich dla Ogniska wychowawczego Nasz Dom w kwocie 15.000 zł. ;działalność samopomocowa organizowana przez osoby chore: wzajemna pomoc w leczeniu cukrzycy dla Kola Terenowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na kwotę 2500 zł.; działalność samopomocowa organizowana przez osoby chore: pomoc dla osób niewidomych i niedowidzących dla Polskiego Związku Niewidomych odział w Dębnie na kwotę 2500 zł.; aktywizacja osób starszych dla Związku Inwalidów Wojennych RP kołu terenowemu w Dębnie kwotę 1000 zł.; Związkowi Sybiraków kołu w Dębnie kwotę 1300 zł,; Polskiemu Związkowi Rencistów i Emerytów kołu w Dębnie kwotę 1200 zł.; organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich dla Ogniska wychowawczego Nasz Dom w kwocie 12.000 zł.

 10. Powołania Komisji do likwidacji środków trwałych - armatury wodociągowej stacji uzdatniania wody w Bogusławiu w składzie: Przewodniczący Andrzej Kornaś, członkowie: Dorota Mielczak, Arkadiusz Borowski, Janusz Suliga, Sławomir Semenyszyn.

Ponadto podjąłem decyzje w następujących sprawach:

- wyraziłem zgodę na dofinansowanie XI Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt o Puchar Burmistrza MiG Dębno w wysokości 300 zł.

- zatwierdziłem plan pracy i plan kontroli wydziału oświaty,

- wyraziłem zgodę na przystąpienie do utworzenia przy OPS Klubu Integracji Społecznej,

- wyraziłem zgodę na uruchomienie procedury sprzedaży części działki nr 186/2 przy ul.Baczewskiego, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

- wyraziłem zgodę na wypożyczenie ławek z kaplicy cmentarnej przy ul. Włościańskiej na potrzeby Parafii św. Ap. Piotra i Pawła

- Zatwierdziłem Regulamin 32. Maratonu Dębno 2005.

- przeznaczenia do wydzierżawienia pomieszczeń kaplicy przedpogrzebowej położonej przy ul. Włościańskiej dz. nr 31 o pow. 33.49 m2 na okres 10 lat pod działalność usługową związaną z przechowywaniem, myciem i ubieraniem zwłok - proponowana stawka czynszu 12 zł. za 1 m2 miesięcznie + VAT 22%.

W dniu 13.01.2005 r. odbył się przetarg na dzierżawę nieruchomości pod działalność usługową, w Dargomyślu dz. nr 535/2 o pow. 0,26 ha na okres trzech lat - czynsz w wysokości 0,06 zł. za 1m2, w Dębnie przy ul. I Armii obręb 5 dz. nr 101 o powierzchni 0,0070 ha oraz działka 843 o powierzchni 0,0869 ha na okres trzech lat- czynsz w wysokości 0,06 z ł za 1 m2 oraz w przy ul. Jagiełły obręb 4 część dz. 264/3 o pow. 0,4142 ha na okres 10 lat z możliwością wzniesienia obiektu budowlanego - czynsz w wysokości 0,11 zł za 1 m2 .

W dniu 13.01.2005 r. odbył się przetarg na dzierżawę nieruchomości na cele rolne. Nieruchomości położona w Mostnie dz. nr 109/3 o powierzchni 1,0636 ha oraz działki nr 80/2 o powierzchni 0,6543 ha - czynsz w wysokości 0,04 zł. za 1 m2.

Ogłosiłem II publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położnych w Dębnie przy ul. Ofiar Katynia przeznaczonych pod budowę garaży oznaczonych dz. nr 902/12 o pow. 20 m2 za cenę wywoławczą 2.200 zł., dz. nr 902/14 o pow. 18 m2 za cenę wywoławczą 2000 zł.

W dniu 14.01.2005 r. skierowane zostało zapytanie o cenę na prace geodezyjne w latach 2005-2006. wpłynęło sześć ofert wybrano dwie.

W dniu 18.01.2005 r. skierowane zostało zapytanie o cenę na prace dotyczące szacowania nieruchomości na 2005 r. wpłynęło pięć ofert wybrano dwie.

W dniu 27 stycznia br. odbędzie się przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem hotelu o pow. użytkowej 480,14 m2 na dz. nr 394 o pow. 0,0930 ha położonej przy ul. Kościuszki 5 w Dębnie oraz II przetarg publiczny ustny ograniczony do mieszkańców gminy na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w budynku po byłej szkole podstawowej w Cychrach nr 84 na działce nr 339/1 o pow. 0,1971.

Ponadto informuję, iż zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 281 poz. 2781) wprowadzono w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 i Nr 273 poz. 2703) zmiany w rozdziale 8 - dodając rozdział 8a o brzmieniu: "Pomoc materialna dla uczniów". Pomoc ta adresowana jest do uczniów zamieszkałych na terenie gminy, a celem jej jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. Wnioski o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów można składać w macierzystej szkole lub w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu (Droga Zielona 1, II piętro, pokój nr 208) w terminie do 31 stycznia 2005 roku.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostały przez wydział Rozwoju i Inwestycji następujące przetargi- stan na dzień 26.01.2005 r.

Postępowania nierozstrzygnięte w poprzednim zestawieniu.

1. „Adaptacja sklepu na Wiejski Ośrodek Kultury w Różańsku” - na przetarg dnia 01.12.2004r. wpłynęły dwie oferty o cenach przekraczających kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Decyzją Burmistrza w 2005r. środki finansowe zostały zwiększone do wystarczającej wysokości.

Wykonawcą robót jest PBI „KORIMEX” z Dębna za kwotę 203.172,78 zł.brutto, umowę podpisano dn.19.01.2005r., termin realizacji czerwiec 2005r.

2. „Zakup aparatu RTG do zdjęć i prześwietleń” - na przetarg dnia 04.01.2005r. wpłynęła jedna oferta, jednak za względu na złożony protest do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie on rozstrzygnięty po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego przed zespołem arbitrów. W dniu wczorajszym arbitraż w Warszawie podtrzymał rozstrzygniecie Komisji Przetargowej.

3. „Modernizacja hali sportowej przy SP 3” - wpłynęło sześć ofert na przetarg dnia 18.01.2005r. Postępowanie w toku.

Przetargi przyszłe.

1) 01.03.2005r. - „Pt budowy sali sportowo-widowiskowej przy SP1 w Dębnie”.

Ponadto po szczegółowej analizie wniosków Komisji Rady postanowiłem:

 • Stanowisko w sprawie wypracowanych zmian przez Komisje Rady Miejskiej na wspólnym posiedzeniu w dniu 25 stycznia br. do projektów uchwał akceptuję.

W okresie między sesyjnym brałem udział w następujących spotkaniach:

- dnia 20.01. 2005 r. - Uczestniczyłem w regionalnej konferencji dotyczącej planowania przestrzennego zorganizowanej przez Euroregion Pro Europa Viadrina.

- dnia 26.01.2005r. - uczestniczyłem w Dębnie w Konferencji administracyjnej 18 gmin nadgranicznych ze strony Polskiej i Niemieckiej.

Informuję, że uchwały podjęte na ostatniej sesji Rady są w trakcie realizacji.

Burmistrz Miasta

i Gminy Dębno

mgr inż. Piotr Downar

5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 31-01-2005 15:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 31-01-2005 15:32