Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprawozdanie z działalności za okres od 26.11.04 r. do 23.12.04 r.


S P R A W O Z D A N I E

z działalności Burmistrza MiG Dębno

za okres od 26.11.2004 r. do 23.12.2004 r.

W okresie sprawozdawczym podjąłem zarządzenia w sprawie:

 1. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: organizacja przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich imprezach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego w dziedzinie brydża sportowego.

 2. Wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Dębno oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na 2004 rok.

 3. Zmian budżetu, zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Dębno oraz w planie finansowym zadań zleconych na 2004 rok.

 4. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2005 pod nazwą: zadanie nr 1 - udzielanie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zapewnienie pomocy i opieki organizacyjnej osobom tego pozbawionym oraz zapewnienie pomocy rzeczowej osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Dębno; zadanie nr 2 prowadzenie ognisk wychowawczych i profilaktyki środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych; zadanie nr 3 prowadzenie ogniska wychowawczego dla dzieci w wieku przedszkolnym z rodzin ubogich zadanie nr 4 organizacja szkoleń sportowych w tym prowadzenie zajęć treningowych, organizacja przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego, organizację zajęć, zawodów oraz imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych; zadanie nr 5 działalność samopomocowa organizowana przez osoby chore: organizacja terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin; wzajemna pomoc w leczeniu cukrzycy; pomoc dla osób niewidomych i niedowidzących; zadanie nr 6 ochrona ekosystemu poprzez zakup leków i matek pszczelich; zadanie nr 7 aktywizacja osób starszych; zadanie nr 8 organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich

 5. Przyjęcia Regulaminu rozkładania na raty opłat za korzystanie z cmentarzy na terenie Miasta i Gminy Dębno.

 6. Wykupu działki niezabudowanej położonej przy ul. Grunwaldzkiej w Dębnie obr. 4 określonych dz. nr 255/4 o pow. 37 m2 pod przepompownie ścieków za cenę ustaloną w drodze rokowań z właścicielem.

 7. Powołania składu personalnego oraz wysokości wynagradzania gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej tj. Roman Ropela, Maria Romaniuk, Małgorzata Rudnicka, Marek Roszkowski, wynagrodzenie wypłacane będzie na podstawie lisy obecności z posiedzenia Komisji przelewem na rachunek bankowy.

 8. Zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Dębno na 2004 rok.

 9. Zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Dębno na 2004 rok.

 10. Powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego zlecanego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego nr 6 następujące osoby: Beata Rzechółka, Iwona Pludra, Renata Jarmuszka.

 11. Powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego nr 2 i nr 5 następujące osoby: Wacław Baranowicz, Tomasz Dereń, Urszula Kotas, Lucyna Lulka, Grażyna Łada, Arkadiusz Mazepa.

 12. Powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych nr 1, nr 3 nr 4, nr 5 ( wzajemna pomoc w leczeniu cukrzycy, pomoc dla osób niewidomych i niedowidzących), nr 7, nr 8 następujące osoby: Elżbieta Kotowska, Iwona Pludra, Renata Jarmuszka.

Ponadto podjąłem decyzje w następujących sprawach:

- ustaliłem zarządcę obiektu sali gimnastycznej w Smolnicy w osobie Dyrektora Szkoły podstawowej Pana Andrzeja Jędrasa,

- po naniesionych poprawkach zaakceptowałem proponowane koncepcje zagospodarowania terenu wokół przedszkoli nr 1 i 2, a także terenu wokół szkoły podstawowej nr 3,

- zaakceptowałem propozycje Komisji Stypendialnej powołanej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne i sportowe, mianowicie za szczególne osiągnięcia artystyczne stypendium otrzymuje: Kamila Czeczuna, Marcin Zaborski, za wybitne wyniki w sporcie: Bartosz Nieparko, Paulina Bogdan, Natalia Maciaszek, Danuta Bocian. Łączna kwota przeznaczona na stypendia w 2005 r. wynosi 7.200 zł.

- wyraziłem zgodę na wykonanie specyfikacji technicznej do projektu remontu kuchni w szkole podstawowej nr 3,

- przekazania tematu dotacji dla przedszkola w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Barnówku pod dyskusje Komisji Rady,

- przyznałem nagrodę dla Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dębnie za realizację zadania ponad statutowego - redagowanie i wydawanie Samorządowego Biuletynu „Merkuriusz Dębnowski”.

- wyraziłem zgodę na podpisanie aneksu do postanowień szczegółowych PUK o świadczenia komunalne na rzecz Miasta i Gminy Dębno.

Ogłosiłem ustny przetarg nieograniczony na 10 letnią dzierżawę części działki 264/3 o powierzchni 4142 m2 położonej w Dębnie przy ul. Jagiełły obręb 4 na cele nierolnicze z możliwością wzniesienia obiektu budowlanego na warunkach określonych w decyzji o warunkach zabudowy GPiN 7331/108/2004 z dn. 20.09.2004 r., po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Stawka wywoławcza czynszu wynosi - 0,10 zł za m2 miesięcznie plus podatek VAT 22 % .

Ogłosiłem ustny przetarg nieograniczony na 3 letnią dzierżawę działki 535/2 o powierzchni 2600 m2 położonej w Dargomyślu gm. Dębno z przeznaczeniem pod działalność usługową . Stawka wywoławcza czynszu wynosi - 0,05 zł za m2 miesięcznie plus podatek VAT 22 %

Ogłosiłem ustny przetarg nieograniczony na 3 letnią dzierżawę działki 101 o powierzchni 0,0070 ha oraz działki 843 o powierzchni 0,0869 ha położonej przy ul. I Armii w Dębnie obręb 5 z przeznaczeniem pod działalność usługową . Stawka wywoławcza czynszu wynosi - 0,05 zł za m2 miesięcznie plus podatek VAT 22 %

Ogłosiłem ustny przetarg nieograniczony na 3 letnią dzierżawę działki 109/3 o powierzchni 1,0636 ha oraz działki nr 80/2 o powierzchni 0,6543 ha położonych w Mostnie gm. Dębno z przeznaczeniem na cele rolne . Stawka wywoławcza czynszu wynosi - 0,03 zł za m2 rocznie

Wszystkie powyższe przetargi planowane są na dzień 13 stycznia 2005r.

Ogłosiłem I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem hotelu o pow. użytkowej 480,14 m2 na dz. nr 394 o pow. 0,0930 ha położonej przy ul. Kościuszki 5, za cenę wywoławczą w kwocie 138.000 zł. Przetarg planowany jest na dzień 27 stycznia 2005 r.

W dniu 16 grudnia odbył się I przetarg ustny nie ograniczony zakończony sprzedażą nieruchomości położonych: Dębno ul. Kwiatowa ,dz. nr 249/49 i dz. nr 249/51, opow. 734 m2 za cenę 28.000 zł. (15.000zł), oraz nieruchomości położonych przy ul. Moniuszki dz. nr 249/44, 249/46,249/48 o pow. 644 m2 za cenę 13.200 zł. (13.000zł), oraz dz. nr 249/38, 249/40,249/42 o pow. 643 m2 za cenę 13.200 zł. (13.000 zł) i dz. nr 249/35, 249/37 o pow. 615 m2 za cenę 12.200 zł. (12.000 zł.), działkę położoną przy ul. Słoneczna dz. nr 257/1 i dz .nr 258/6 o pow. 523 m2 za cenę 30.100 zl. (10.000 zł.) oraz I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości położonych w Sarbinowie określonych działkami nr 274,nr 276/3, nr 277, nr 278, nr 279 na sprzedaż nieruchomość nie zabudowanej położonej w Sarbinowie określonej działką nr273/5 o pow. 0,0200 ha za cenę 1.100zł.( 1.050 zł.)

W tym samym dniu odbył się I przetarg publiczny ustnym ograniczony do mieszkańców gminy na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w budynku po byłej szkole podstawowej w Cychrach nr 84 na działce nr 339/1 o pow. 0,1971 ha, który nie doszedł do skutku - nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym ogłosiłem II przetarg ograniczony do mieszkańców gminy na sprzedaż lokali obniżając cenę średnio o około 40 %. Obniżka ta zapewnia nam zwrot kosztów poniesionych w nakładach inwestycyjnych na ten budynek.

Lokal użytkowy

Powierzchnia

lokalu

Powierzchnia przynależna

Udział

Cena

Cena po obniżeniu

Piwnica

bud. gospod

Nr 1

80,53 m2

13,35 m2

19,15 m2

162/1000

37.600,- zł

22.600,- zł

Nr 2

91,42 m2

10,16 m2

18,87 m2

172/1000

42.550,- zł

25.500,- zł

Nr 3

44,28 m2

11,95 m2

80/1000

20.250,- zł

12.100,- zł

Nr 5

92,79 m2

10,39 m2

12,41 m2

166/1000

43.150,- zł

25.900,- zł

Nr 6

46,05 m2

7,89 m2

77/1000

21.100,- zł

12.700,- zł

Nr 7

70,33 m2

7,30 m2

110/1000

32.200,- zł

19.300,- zł

Nr 8

64,47 m2

9,25 m2

105 /1000

29.500,- zł

17.700,- zł

Przetarg planowany jest na dzień 27 stycznia 2005 r.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostały przez wydział Realizacji Inwestycji następujące przetargi - stan na dzień 22.12.2004 r.

Postępowania nierozstrzygnięte w poprzednim zestawieniu.

1. „Budowa boiska sportowego w Cychrach i Mostnie” - na przetarg dnia 26.11.2004r. wpłynęły dwie oferty. Na wykonawcę robót wybrano Zakład Robót Ogólnobudowlanych J.Getman z Dębna za kwotę 59.282,29 zł. brutto. Termin wykonania zadania 05.2005r.

2. Adaptacja sklepu na Wiejski Ośrodek Kultury w Różańsku” - na przetarg dnia 01.12.2004r. wpłynęły dwie oferty o cenach przekraczających kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Postępowanie w toku.

Przetargi przyszłe.

1) 04.01.2005r. - „Zakup aparatu RTG do zdjęć i prześwietleń”. Termin otwarcia ofert został przesunięty z powodu pytań Wykonawców do specyfikacji.

2) 18.01.2004r. - „Modernizacja hali sportowej przy SP 3”.

Analizując wnioski wypracowane przez Komisję Rady w trakcie odbytych posiedzeń postanowiłem:

 • Informuję, iż stanowisko do proponowanych zmian do projektu budżetu na 2005 rok i WPI na lata 2005 - 2009 przedstawię przed głosowaniem tych projektów uchwał na sesji Rady.

W okresie między sesyjnym brałem udział w następujących spotkaniach:

- w dniu 30.11.2004 r. - w Barlinku na spotkaniu poświęconemu „ Programowi Leader”

- w dniu 09.12.2004 r. - w miejscowości Bad Freienwalde na spotkaniu w sprawie INTERREG-u

- w dniu 09.12.2004 r. - w Konferencji Wójtów i Burmistrzów w Barlinku uczestniczył z-ca Burmistrza

- w dniu 10.12.2004 r. - w Kostrzynie na konferencji w sprawie szans rozwoju gospodarczego rejonów nadodrzańskich,

- w dniu 14.12.2004 r. - w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie na konferencji w sprawie podsumowania I edycji ZPOR

- w dniu 17.12.2004 r. - w Myśliborzu na spotkaniu Powiatowej Rady Zatrudnienia,

- w dniu 20.12.2004 r. - w Walnym Zgromadzeniu w Długoszynie

Informuję, iż w zakończonej już akcji profilaktycznej badań RTG kl. piersiowej, przeprowadzonej przez N.Z.O.Z. Pracownie Badań RTG z Gorzowa, wzięło udział na terenie wiejskim gminy 683 osoby- do konsultacji pulmonologicznej skierowano 32 osoby, natomiast w mieście Dębno wzięło udział 749 osób - do konsultacji pulmonologicznej skierowano 38 osób. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono 56 zmian w układzie krążenia, 48 zmian w układzie kostnym. Łączna liczba mieszkańców, którzy korzystali z tych badań równa jest liczbie 1432 osób.

Informuję, że uchwały podjęte na ostatniej sesji Rady są zrealizowane. Ponadto informuję, że zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody zachodniopomorskiego stwierdzona została nieważność § 4 w zakresie wyrazów „ 14 dni od ukazania w dzienniku Urzędowym Wojewody zachodniopomorskiego, z mocą obowiązująca od” Uchwały nr XXXVI/227/2004 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dębno z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005”:r., na które nie wnosimy skargi. Zgodnie z uzasadnieniem Rada ma uprawnienie do swobodnego określenia daty wejścia w życie tej uchwały, bez konieczności obwarowani jej wymogiem publikacji w dzienniku urzędowym - z zapisu uchwały wynika, iż wolą Rady było by uchwała obowiązywała od dnia 1 grudnia 2004 r., co nie zostało zakwestionowane.

Burmistrz Miasta

i Gminy Dębno

mgr inż. Piotr Downar

6

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 23-12-2004 12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-12-2004 12:47