Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr LXIX/426/2006


Uchwała Nr LXIX/426/2006

Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 28 września 2006 r.

W sprawie:

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stref przyodwiertowych z odwiertami eksploatacyjnymi na złożu Barnówko-Mostno-Buszewo z podłączeniem do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego „Dębno”.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r.
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319), Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stref przyodwiertowych z odwiertami eksploatacyjnymi na złożu Barnówko-Mostno-Buszewo z podłączeniem do instalacji Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego „Dębno”.

2. Granice obszaru objętego sporządzeniem planu zostały przedstawione na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zakres ustaleń planu obejmuje problematykę określoną w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3.

Łącznie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1, zostaną sporządzone: prognoza oddziaływania na środowisko oraz prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, zgodnie z art. 17 pkt. 4 i 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dębno.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca RM

mgr Helena Sługocka

.

Uzasadnienie do uchwała Nr LXIX/426/2006

Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego obszaru lokalizacji planowanych stref przyodwiertowych z odwiertami eksploatacyjnymi Barnówko-12 (B12), Barnówko-13k (B13k) , Mostno-8 (M8),
Mostno-9H (M9H), Buszewo-18k (Bs18k) oraz planowanej strefy przyodwiertowej
z istniejącym odwiertem Buszewo-17 (Bs17) na złożu Barnówko-Mostno-Buszewo
z ich podłączeniem do instalacji KRNiGZ Dębno - gmina Dębno

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), działając na wniosek inwestora, Burmistrz przedkłada niniejszą uchwałę Radzie Miasta i Gminy Dębno.

Stosownie do art. 14 ust. 5 ww. ustawy przeprowadzono analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz oceniono stopień zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno, a także ustalono niezbędny zakres prac planistycznych. Analiza, o której mowa wyżej, została przekazana Radzie łącznie z projektem niniejszej uchwały.

Przystępując do planu nie ma pełnej wiedzy o ewentualnych przeszkodach, jakie wiążą się z wyznaczeniem lokalizacji planowanych stref przyodwiertowych z odwiertami eksploatacyjnymi  B12, B13k, M8, M9H, Bs18k oraz ich podłączeniem do instalacji KRNiGZ Dębno. Stąd obszar objęty przedmiotowym opracowaniem będzie większy niż teren faktycznie zajęty w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie stref przyodwiertowych z infrastrukturą techniczną służącą do ich podłączenia do instalacji KRNiGZ Dębno a następnie eksploatacji stref przyodwiertowych z odwiertami
i infrastruktury technicznej.

Nie pozostawia wątpliwości lokalizacja planowanej strefy przyodwiwertowej
z istniejącym odwiertem Bs17, dlatego też z dużym przybliżeniem określono na etapie niniejszej uchwały, teren niezbędny do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie strefy przyodwiertowej z infrastrukturą techniczną służącą do jej podłączenia do instalacji KRNiGZ Dębno a następnie eksploatacji strefy przyodwiertowej z odwiertem
i infrastrukturą techniczną.

W związku z tym, że nie występują okoliczności faktyczne i prawne uniemożliwiające podjęcie prac planistycznych rekomenduje się Radzie Miasta i Gminy Dębno podjęcie niniejszej uchwały.

ANALIZA DOTYCZĄCA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I STOPNIA ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DĘBNO

  1. Przedmiotowa analiza jest sporządzona przed podjęciem uchwały Rady Miasta i Gminy w Dębnie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stref przyodwiertowych z odwiertami eksploatacyjnymi na złożu Barnówko-Mostno-Buszewo z podłączeniem do instalacji Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego „Dębno”.

  1. W chwili obecnej w rejonie występowania złoża gazu i ropy naftowej Barnówko-Mostno-Buszewo funkcjonuje Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno. W jej skład wchodzą strefy przyodwiertowe, ośrodki zbioru i przetwarzania ropy naftowej i gazu oraz rurociągi, linie teletechniczne i elektroenergetyczne zapewniające właściwa pracę kopalni. Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno została zlokalizowana na podstawie dwóch obowiązujących także obecnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

  1. W wyniku systematycznie prowadzonych badań poszukiwawczych złóż ropy naftowej i gazu oraz analizy uzyskanych wyników eksploatacji odwiertów funkcjonujących na złożu Barnówko-Mostno-Buszewo, uzasadnionym jest z geologiczno-górniczego oraz ekonomicznego punktu widzenia, wykonanie pięciu odwiertów Barnówko-12 (B12), Barnówko-13k (B13k), Mostno-8 (M8), Mostno-9H (M9H), Buszewo-18k (Bs18k). Z opisanych powyżej powodów uzasadnione jest włączenie do eksploatacji istniejącego odwiertu Buszewo-17 (Bs17).

Powyższe wiąże się z koniecznością wyznaczenia terenów pod strefy przyodwiertowe oraz terenów, na których zostaną zlokalizowane rurociągi, linie teletechniczne, linie elektroenergetyczne oraz inna infrastruktura techniczna łącząca poszczególne odwierty z funkcjonującą KRNiGZ „Dębno”. W związku z tym, iż tereny, o których mowa powyżej położone są na gruntach, których aktualne przeznaczenie to tereny leśne i rolne, zachodzi potrzeba zmiany funkcji tego terenu z leśnego i rolnego na związany z eksploatacją odwiertów i przebiegiem liniowej infrastruktury technicznej.

  1. Stwierdza się, że planowane rozwiązania nie są zgodne ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno” uchwalonym uchwałą
    nr IV/24/98 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29.12.1998 roku.

W chwili obecnej trwają prace związane ze zmianą wyżej wymienionego studium. Początek dała uchwała o przystąpieniu do sporządzenia Nr LVII/335/2005 z dnia
29 listopada 2005 r. Rady Miejskiej w Dębnie. Po ich uchwaleniu planowane rozwiązania będą zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno.

  1. Zostanie zlecone wykonanie mapy zasadniczej w skali 1:1000, obejmującej odwierty Barnówko-12 (B12), Barnówko-13k (B13k), Mostno-8 (M8), Mostno-9H (M9H), Buszewo-18k (Bs18k) oraz planowanej strefy przyodwiertowej z istniejącym odwiertem Buszewo-17 (Bs17).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 29-12-2006 16:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 29-12-2006 16:23