Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 85/57/2003


ZARZĄDZENIE NR 85/57/2003

BURMISTRZA MIASTA I GMINY

z dnia 3 grudnia 2003 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu

Miasta i Gminy Dębno oraz plan finansowego zadań z zakresu administracji

rządowej zleconych ustawami na 2003 rok

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 1i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku - Dz. U. Nr 15 poz.148 ze zmianami ), Burmistrz Miasta i Gminy Dębno zarządza co następuje :

§ 1. Ustalam układ wykonawczy do wprowadzonych zmian budżetu Miasta i Gminy Dębno na 2003 rok zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII/119/2003 z dnia 27.11 2003 roku , według :

  • załącznika nr 1 dla Urzędu Miasta i Gminy Dębno ,

  • załącznika nr 2 dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dębnie ,

  • załącznika nr 3 dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie ,

  • załącznika nr 4 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębnie ,

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami wynikającymi z Uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/119/2003 z dnia 27.11. 2003 roku , zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr inż. Piotr Downar

Załącznik nr 1 do Zarzadzenia Burmistrza nr 85/57/2003 z dnia 3 grudnia 2003 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MASTA I GMINY

DĘBNO NA 2003 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - UMiG DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

§ 1.

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU O KWOTĘ

-

152 426

1.

756

Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej

-

11 224

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

-

11 224

O48

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

-

11 224

2.

758

Różne rozliczenia

-

53 798

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

-

53 798

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

-

53 798

3.

801

Oświata i wychowanie

-

1 652

80195

Pozostała działalność

-

1 652

203

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

-

1 092

270

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżącychgmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych żródeł

-

560

*środki na stypendia z Pomorskiej Fundacji Pomocy Wsi

4.

851

Ochrona zdrowia

-

2 000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

-

2 000

O97

Wpływy z różnych dochodów

-

2000

*wydatki niewygasające z 2002 roku

5.

853

Opieka społeczna

-

83 752

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

-

38 500

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

38 500

85319

Ośrodki pomocy społecznej

-

3 400

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

3 400

85334

Pomoc dla repatriantów

-

41 852

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

27 926

* adaptacja lokalu - 13926,-zł. , aktywizacja zawodowa - 14000,-zł.

O97

Wpływy z różnych dochodów

-

13 926

*wydatki niewygasające z 2002 roku(uwolnione w związku z otrzymaną dotacją)

II.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

993 483

1.

O10

Rolnictwo i łowiectwo

-

270

O1095

Pozostała działalność

-

270

4300

Zakup usług pozostałych

-

270

RGG-002/2003

*organizacja konkursów i inne

-

270

2.

600

Transport i łączność

-

7 789

60016

Drogi publiczne gminne

-

7 789

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

7 789

IKI/027/2003

* budowa nawierzchni ulic "Osiedle Siewna"

-

3 553

IKI/019/2003

* budowa nawierzchni ulic Tartaczna, Racławicka

-

4 236

3.

700

Gospodarka mieszkaniowa

-

34 914

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-

11 000

4300

Zakup usług pozostałych

-

8 000

RGG-0010

szcunki,wyceny,ogłoszenia

-

8 000

4430

Różne opłaty i składki

-

3 000

RGG-0010

opłaty za księgi wieczyste

-

3 000

70095

Pozostała dzialalność

-

23 914

4300

Zakup usług pozostałych

-

23 914

IKI01

PT adaptacji budynku po SP Cychry

-

23 914

]

4.

750

Administracja publiczna

-

34 800

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-

34 800

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

14 800

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-

20 000

AP/009

*kompleksowe oprogramowanie UMG

5.

757

Obsługa długu publicznego

-

30 828

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

-

30 828

8020

Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

-

4 391

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartosciowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

-

26 437

6.

758

Różne rozliczenia

-

4 181

75818

Rezerwy ogólne i celowe

-

4 181

4810

Rezerwy

-

4 181

* rezerwa sołectw (RS Grzymiradz - 416, RS Sarbinowo - 1300, RS Warnice - 1430, RS Krześnica - 235)

-

3 381

* rezerwa na dotacje

-

800

 

 

7.

801

Oświata i wychowanie

-

782 417

80110

Gimnazja

-

782 417

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

782 417

IKI/040/2003

* budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum w Smolnicy

-

782 417

8.

851

Ochrona zdrowia

-

1 300

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

-

1 300

4300

Zakup usług pozostałych

-

1300

PA0014

profilaktyka w szkołach

 

9.

853

Opieka społeczna

-

95 504

85315

Dodatki mieszkaniowe

-

95 504

3110

Świadczenia społeczne

-

95504

*środki własne budżetu

10.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

980

90095

Pozostała działalność

-

980

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

130

RGG/002

* zakup oznakowania dla psów

-

130

4300

Zakup usług pozostałych

-

850

RGG/002

*znakowanie psów w gminie

-

850

 

 

11.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

500

92195

Pozostała działalność

-

500

4300

Zakup usług pozostałych

-

500

RS/2003

* RS Barnówko

-

500

 

 

III.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

142 880

1.

O10

Rolnictwo i łowiectwo

-

3 609

O1008

Melioracje wodne

-

1 500

4270

Zakup usług remontowych

-

1 500

RGG-002/2003

*prace melioracyjne

-

1 500

O1095

Pozostała działalność

-

2 109

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

-

2 109

2.

600

Transport i łączność

-

32 203

60016

Drogi publiczne gminne

-

32 203

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

500

RS/2003

* RS Sarbinowo - materiały do remontu chodnika

-

500

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

31 703

IKI/041/2003

* budowa ścieżki rowerowej do j.Duszatyń

-

31 703

 

 

3.

710

Działalność usługowa

-

16 591

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

-

10 000

4300

Zakup usług pozostałych

-

10 000

RGG-001

Opracowania geodezyjne do gospodarowania mieniem

-

10 000

71035

Cmentarze

-

6 591

4270

Zakup usług remontowych

-

1 200

RGG-003/2003

*remont oświetlenia -cmentarz przy ul.Włościanskiej

-

1 200

4300

Zakup usług pozostałych

-

5 391

RGG-003

Wywozy nieczstości z cmentarzy wiejskich

-

5 391

4.

750

Administracja publiczna

-

34 800

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-

34 800

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-

34 800

AP/010

*modernizacja budynku UMG

5.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

5 194

75412

Ochotnicze straże pożarne

-

5 194

4110

Składki na ubezpieczenia spoleczne

-

345

4120

Składki na Fundusz Pracy

-

49

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

2 800

RS/2003

* RS Sarbinowo - wyposażenie zaplecza socjalnego

-

800

 

* zakup opału -remiza Cychry

-

2 000

4300

Zakup usług pozostałych

-

2 000

*wynagrodzenie palacza - remiza Cychry

-

2 000

 

 

6.

851

Ochrona zdrowia

-

3 300

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

-

3 300

2310

Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawiena zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

-

2000

Dotacje

Izba Wytrzezwień

-

2000

2580

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

-

1300

Dotacje

Klub Abstynenta

-

1300

7.

853

Opieka społeczna

-

27 926

85334

Pomoc dla repatriantów

-

27 926

4270

Zakup usług remontowych

-

13 926

4300

Zakup usług pozostałych

-

14 000

8.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

2 297

90003

Oczyszczanie miast i wsi

-

47

4300

Zakup usług pozostałych

-

47

RS/2003

RS Warnica - wywóz nieczystości

-

47

90013

Schroniska dla zwierząt

-

2 250

4300

Zakup usług pozostałych

-

2 250

RGG/002/2003

wyłapywanie psów

-

2 250

9.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

16 160

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-

1 818

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

1 618

RS/2003

RS Warnica - dofin.zakupu strojów sportowych i inne do świetlicy

-

1 383

RS/2003

RS Krześnica - obrusy do świetlicy

-

235

4270

Zakup usług remontowych

-

200

RS/2003

* RS Barnówko

-

200

92116

Biblioteki

-

13 926

2550

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

-

13 926

BP-001

działalność bieżąca

-

13 926

92120

Ochrona i konserwacja zabytków

-

416

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

416

RS/2003

* RS Grzymiradz

-

416

12.

926

Kultura fizyczna i sport

-

800

92695

Pozostała działalność

-

800

4300

Zakup usług pozostałych

-

800

OKiS/003

* Szkolny Związek Sportowy

-

800

Załącznik nr 2 do Zarzadzenia Burmistrza nr 85/57/2003 z dnia 3 grudnia 2003 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MASTA I GMINY

DĘBNO NA 2003 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - ZEASz DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU O KWOTĘ

-

37 349

1.

801

Oświata i wychowanie

-

34 803

80101

Szkoły podstawowe

-

12 903

O75

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

-

11 790

*SP 1 - 11 000

*SP Różańsko - 790

O83

Wpływy z usług

-

1113

*SP 1 - 1 113

80110

Gimnazja

-

2 400

O75

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

-

2 400

*Gimnazjum Dębno

80113

Dowożenie uczniów do szkół

-

13 500

O83

Wpływy z usług

-

13500

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

-

6 000

O83

Wpływy z usług

-

6000

2.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

-

2 546

85404

Przedszkola

-

2 546

O97

Wpływy z różnych dochodów

-

2546

*P 2 - 2040,-zł. P 3 - 506,-zł. ( refundacje z Urzedu Pracy)

II.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

20 057

1.

801

Oświata i wychowanie

-

5 337

80104

Przedszkola

-

5 337

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

4 181

4110

Składki na ubezpieczenia spoleczne

-

961

4120

Składki na Fundusz Pracy

-

195

 

 

2.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

-

14 720

85401

Świetlice szkolne

-

8 720

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-

424

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

6 416

4110

Składki na ubezpieczenia spoleczne

-

1 635

4120

Składki na Fundusz Pracy

-

245

85404

Przedszkola

-

6 000

4300

Zakup usług pozostałych

-

6 000

 

* (P 1 - 4000, P 2 - 1000, P 3 - 1000 )

-

6 000

 

 

III.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

204 971

1.

801

Oświata i wychowanie

-

157 756

80101

Szkoły podstawowe

-

94 476

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

27 475

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

58 588

* SP 1

-

4 000

* SP Różańsko

-

790

*doposażenie z otrzymanej subwencji

-

53 798

4270

Zakup usług remontowych

-

7 300

* SP 1

-

7 000

RS/2003

* RS Barnówko dla SP Barnówko

-

300

4300

Zakup usług pozostałych

-

1 113

* SP 1

-

1 113

80110

Gimnazja

-

42 128

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

30 875

4110

Składki na ubezpieczenia spoleczne

-

8 853

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

2 400

* Gimnazjum Dębno

-

2 400

80113

Dowożenie uczniów do szkół

-

4 300

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

4 300

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

-

15 200

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

5 500

4300

Zakup usług pozostałych

-

9 700

80195

Pozostała działalność

-

1 652

3240

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

-

560

4300

Zakup usług pozostałych

-

1 092

2.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

-

47 215

85404

Przedszkola

-

47 215

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

41 215

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

4 000

 

* P 1 - wyposażenie placu zabaw

-

4 000

4260

Zakup energii

-

2 000

*P 3

-

2 000

Załącznik nr 3 do Zarzadzenia Burmistrza nr 85/57/2003 z dnia 3 grudnia 2003 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MASTA I GMINY

DĘBNO NA 2003 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - OPS DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

53 124

1.

851

Ochrona zdrowia

-

11 224

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

-

11 224

4300

Zakup usług pozostałych

-

11 224

KRPA/001

*dożywianie dzieci

-

11224

2.

853

Opieka społeczna

-

41 900

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia społeczne

-

38 500

3110

Świadczenia społeczne

-

38 500

85319

Ośrodki pomocy społecznej

-

3 400

4300

Zakup usług pozostałych

-

3 400

 

 

Załącznik nr 4 do Zarzadzenia Burmistrza nr 85/57/2003 z dnia 3 grudnia 2003 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MASTA I GMINY

DĘBNO NA 2003 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - OSiR DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU O KWOTĘ

-

10 962

1.

926

Kultura fizyczna i sport

-

10 962

92604

Instytucje kultury fizycznej

-

10 962

O75

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

-

10 646

O83

Wpływy z usług

-

316

II.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

10 962

1.

926

Kultura fizyczna i sport

-

10 962

92604

Instytucje kultury fizycznej

-

10 962

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 962

Załącznik nr 5 do Zarzadzenia Burmistrza nr 85/57/2003 z dnia 3 grudnia 2003 roku

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE

USTAWAMI NA 2003 ROK

DYSPONENT - WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY O KWOTĘ

-

69 826

1.

853

Opieka społeczna

-

69 826

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

-

38 500

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

38 500

85319

Ośrodki pomocy społecznej

-

3 400

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

3 400

85334

Pomoc dla repatriantów

-

27 926

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

27 926

* adaptacja lokalu - 13926,-zł. , aktywizacja zawodowa - 14000,-zł.

II.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI O KWOTĘ

-

69 826

1.

853

Opieka społeczna

-

69 826

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia społeczne

-

38 500

3110

Świadczenia społeczne

-

38 500

85319

Ośrodki pomocy społecznej

-

3 400

4300

Zakup usług pozostałych

-

3 400

85334

Pomoc dla repatriantów

-

27 926

4270

Zakup usług remontowych

-

13 926

4300

Zakup usług pozostałych

-

14 000

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 17-12-2003 12:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 17-12-2003 12:41