Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XI/78/2007 w sprawie: zmiany Statutu Gminy Dębno


UCHWAŁA Nr XI/78/2007

Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 21 czerwca 2007 r

w sprawie zmiany Statutu Gminy Dębno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 173, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327) Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Gminy Dębno stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 marca 2003 r. Nr VII/49/2003 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Dębno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 37, poz. 567) wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) ustrój Gminy Dębno,”,

  2. w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) tryb pracy Burmistrza Dębna,”,

  3. w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Dębno,”,

  4. w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Dębno,”,

  5. w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Dębna:”,

  6. w § 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Dębnie”,

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

„ §7.1. Rada może nadać osobie zasłużonej dla Gminy medal "Zasłużony dla Gminy Dębno" oraz honorowe obywatelstwo Gminy Dębno.

2. Zasady nadawania medalu lub honorowego obywatelstwa określają odrębne uchwały Rady.”.

8) Po § 7 dodaje się § 7 a w brzmieniu:

§ 7a.1. Insygnia władzy Przewodniczącego oraz Burmistrza to dwa srebrne łańcuchy składające się ogniw będących miniaturkami liści dębu wraz z bursztynowymi jego owocami u góry z tarczą z napisem „prawa miejskie 1570” oraz u dołu z tarczą z herbem gminy Dębno i srebrnymi napisami u góry „Dębno” a na dole „Przewodniczący Rady ” - pierwszy łańcuch i „Burmistrz” - drugi łańcuch.

2. Przewodniczący Rady może nakładać insygnia na sesjach zwyczajnych oraz na uroczystościach gminnych, krajowych i zagranicznych reprezentując Radę na zewnątrz.

3. Burmistrz nakłada insygnia na uroczystych sesjach Rady, i wszystkich publicznych uroczystościach gminnych, krajowych i zagranicznych reprezentując Gminę na zewnątrz.”,

9) §8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Siedzibą organów Gminy jest miasto Dębno.

2. Organami Gminy są: Rada Miejska i Burmistrz Dębna.”,

10) po § 121 dodaje się § 121a w brzmieniu:

§ 121 a Uprawnienia określone w § 119 i 120 nie mają zastosowania, jeżeli zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dostęp do informacji zawartych w § 119 i 120 podlega ograniczeniu.”,

11) załącznik nr 1 do statutu Gminy otrzymuje kształt zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. .Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 10-09-2007 11:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 10-09-2007 11:06