Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXXI/262/2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian w statucie Celowego Związku Gmin CZG-12  2013-01-02 10:42
dokument Uchwała nr XXXI/261/2012 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Dębnie na 2013 rok 2013-02-07 13:34
dokument Uchwała Nr XXXI/259/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dębno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2013-12-09 10:25
dokument Uchwała Nr XXXI/258/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam. 2013-01-03 08:37
dokument Uchwała Nr XXXI/260/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dębnie nr XXV/193/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Dębno oraz ich wysokość. 2013-12-09 10:24
dokument Uchwała Nr XXXI/257/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - zachodniego obszaru miasta Dębno, południowo - wschodniego obszaru obrębu Smolnica oraz północnego obszaru obrębu Oborzany, gmina Dębno. 2013-01-02 10:41
dokument Uchwała nr XXXI/ 256 /2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2012-2021 2013-01-16 12:44
dokument Uchwała nr XXXI/ 255 /2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XVIII/130/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2012. 2013-01-16 12:40
dokument Uchwała nr XXXI/ 254 /2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. 2013-01-16 12:41
dokument Uchwała nr XXXI/ 253 /2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2013 2013-01-16 12:13
dokument Uchwała nr XXXI/ 252 /2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2013-2021. 2013-01-16 12:17
dokument Uchwała Nr XXX/251/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w opisie granic okręgu nr 17 w załaczniku do Uchwały nr XXIX/226/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dębno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2012-11-30 14:33
dokument Uchwała Nr XXX/250/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyznania medalu pamiątkowego " Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno". 2012-11-30 14:32
dokument UCHWAŁA NR XXX/249/2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Dębna uprawnienia do stanowienia o ich wysokości 2012-11-30 14:29
dokument UCHWAŁA NR XXX/248/2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych na terenie Gminy Dębno 2012-11-30 14:28
dokument UCHWAŁA NR XXX/247/2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dębno 2012-12-07 08:06
dokument UCHWAŁA NR XXX/246/2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Dębno 2012-11-30 14:26
dokument UCHWAŁA NR XXX/245/2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawek opłaty 2012-11-30 14:25
dokument UCHWAŁA NR XXX/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2012-11-30 14:24
dokument UCHWAŁA NR XXX/243/2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębno" 2013-02-08 14:52
dokument Uchwała Nr XXX/242/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Dębno 2012-12-04 09:20
dokument UCHWAŁA NR XXX/241/2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 154 i 185 ? obręb Barnówko oraz dla części działek nr 120/2 i 152 ? obręb Dolsk, gmina Dębno 2012-11-30 14:21
dokument UCHWAŁA NR XXX/240/2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Smolnica, gmina Dębno 2012-11-30 14:19
dokument UCHWAŁA NR XXX/238/2012 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na 2013 rok 2012-12-07 08:05
dokument UCHWAŁA NR XXX/237/2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2013 rok 2012-11-30 14:18
dokument UCHWAŁA NR XXX/236/2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok 2012-11-30 14:17
dokument UCHWAŁA NR XXX/ 235 /2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2012-2021 2012-12-06 06:49
dokument UCHWAŁA NR XXX/ 234 /2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XVIII/130/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2012. 2012-12-06 06:48
dokument UCHWAŁA NR XXIX/233/2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie : zobowiązania Burmistrza Dębna do podjęcia działań w celu rozwiązania porozumienia nr OKS/9/2011 zawartego w dniu 18 lipca 2011 r. w sprawie wykonywania przez Powiat Myśliborski zadań Gminy Dębno w zakresie prowadzenia Gimnazjum Publicznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Smolnicy. 2012-10-26 09:39
dokument UCHWAŁA NR XXIX/232/2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębno w granice Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 2012-10-26 09:40
dokument Uchwała Nr xxix/231/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Jeziora Warnickiego na terenie gminy Dębno 2012-10-29 10:56
dokument Uchwała Nr XXIX/230/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno w rejonie Jeziora Warnickiego 2012-10-29 10:57
dokument Uchwała Nr XXIX/229/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie : opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Dębno. 2013-10-16 13:23
dokument Uchwała Nr XXIX/228/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Dębno 2012-10-29 10:57
dokument UCHWAŁA NR XXIX/227/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 października 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat. 2012-10-29 10:56
dokument UCHWAŁA NR XXIX/226/2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dębno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2012-10-30 09:14
dokument Uchwała nr XXIX/225/2012 Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych 2012-10-30 09:20
dokument Uchwała Nr XXIX/224/2012 z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. 2012-10-30 09:13
dokument Uchwała nr XXIX/223/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2012-10-30 09:12
dokument Uchwała nr XXIX/222/2012 z dnia 25 października 2012r. w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XVIII/130/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2012. 2012-10-30 09:11
dokument UCHWAŁA NR XXIX/ 221 /2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2012-2021 2012-10-30 09:09
dokument UCHWAŁA nr XXVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ w DĘBNIE z dnia 27. września 2012 roku w sprawie : zbycia udziałów w spółce Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębnie. 2012-10-11 11:24
dokument UCHWAŁA nr XXVIII/219/2012 RADY MIEJSKIEJ w DĘBNIE z dnia 27. września 2012 roku w sprawie : zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Krześnica w gminie Dębno. 2012-10-11 11:20
dokument UCHWAŁA nr XXVIII/218/2012 RADY MIEJSKIEJ w DĘBNIE z dnia 27. września 2012 roku w sprawie : przyjęcia Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2013. 2012-10-11 11:21
dokument UCHWAŁA nr XXVIII/217/2012 RADY MIEJSKIEJ w DĘBNIE z dnia 27. września 2012 roku w sprawie : zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XVIII/130/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2012. 2012-10-11 11:12
dokument UCHWAŁA nr XXVIII/216/2012 RADY MIEJSKIEJ w DĘBNIE z dnia 27. września 2012 roku w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2012-2021. 2012-10-11 11:08
dokument UCHWAŁA nr XXVII/215/2012 RADY MIEJSKIEJ w DĘBNIE z dnia 19. września 2012 roku w sprawie : zmian w uchwale nr LXIII/484/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie w 2010r. 2012-09-28 10:49
dokument UCHWAŁA nr XXVII/214/2012 RADY MIEJSKIEJ w DĘBNIE z dnia 19. września 2012 roku w sprawie : zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XVIII/130/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2012. 2012-09-28 10:44
dokument UCHWAŁA nr XXVI/213/2012 RADY MIEJSKIEJ w DĘBNIE z dnia 30. sierpnia 2012 roku w sprawie : przyznania medalu pamiątkowego " Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno". 2012-09-28 10:24
dokument UCHWAŁA Nr XXVI/210/2012 RADY MIEJSKIEJ w Dębnie z dnia 30.08.2012 w sprawie : zmiany uchwały nr XLIX/293/2005 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28.07.2005 w sprawie: pokrywania kosztów dojazdu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta i gminy Dębno 2012-11-16 09:45
dokument Uchwała Nr XXVI/209/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spelniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczytości ciekłych na terenie Gminy Dębno. 2012-09-03 08:22
dokument Uchwała Nr XXVI/208/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczytości ciekłych na terenie Gminy Dębno. 2012-09-03 08:21
dokument Uchwała Nr XXVI/207/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębno. 2012-09-03 08:20
dokument Uchwała nr XXVI/205/2012 w sprawie: wyrażenia pozytywnej opinii uznania za ochronne lasy o powierzchni 10 664,01 ha będących w zarządzie Nadleśnictwa Dębno na terenie Gminy Dębno 2012-09-21 12:47
dokument Uchwała nr XXVI/204/2012 z dnia 30.08.2012r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2012-08-31 15:00
dokument Uchwała nr XXVI/203/2012 z dnia 30.08.2012r. w sprawie: określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego. 2012-08-31 14:59
dokument Nr XXVI/202/2012 z dnia 30.08.2012r. w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XVIII/130/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2012. 2012-08-31 14:59
dokument Nr XXVI/201/2012 z dnia 30.08.2012r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2012-2021 2012-08-31 14:57
dokument Uchwała nr XXV/200/2012 z dnia 28.06.2012r. w sprawie: wniesienia dopłaty do jednoosobowej spółki gminy - Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 2012-07-02 10:44
dokument Uchwała Nr XXV/199/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. 2012-07-18 09:36
dokument Uchwała Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana Jerzego Gumulaka na Burmistrza Dębna. 2012-07-03 08:12
dokument Uchwała Nr XXV/197/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana Jerzego Gumulaka na Burmistrza Dębna. 2012-07-03 07:49
dokument Uchwała Nr XXV/194/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: nadania nazwy dla nowych ulic w mieście Dębno. 2012-07-03 08:13
dokument Uchwała nr XXV/193/2012 z dnia 28.06.2012r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Dębno oraz ich wysokość 2012-07-02 10:45
dokument Uchwała nr XXV/190/2012 z dnia 28.06.2012r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012-07-02 10:41
dokument Uchwała nr XXV/189/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28.06.2012r. w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XVIII/130/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2012 2012-07-02 10:39
dokument Uchwała nr XXV/188/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28.06.2012r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2012-2021 2012-07-02 10:26
dokument Uchwała Nr XXIII/185/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Dębna. 2012-06-01 08:42
dokument Uchwała Nr XXIII/184/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Dębna. 2012-06-01 08:42
dokument Uchwała Nr XXIII/183/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr LVIII/424/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 2023-09-01 07:34
dokument UCHWAŁA NR XXIII/ 182 /2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XVIII/130/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2012. 2012-06-01 14:36
dokument UCHWAŁA NR XXIII/ 181 /2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2012-2021 2012-06-01 14:35
dokument UCHWAŁA NR XXIII/180/2011 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie: w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu za rok 2011. 2012-06-01 14:33
dokument UCHWAŁA NR XXIII/179/2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2011 rok. 2012-06-01 14:32
dokument UCHWAŁA Nr XXII/178/2012 RADY MIEJSKIEJ w Dębnie z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 2012-04-27 09:38
dokument Uchwała Nr XXII / 177 / 2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: określenia zasad dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębno. 2012-04-27 13:10
dokument UCHWAŁA NR XXII/176/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie : wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2012-04-27 09:37
dokument Uchwała nr XXII/175/2012 w sprawie: określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie 2012-05-02 10:02
dokument UCHWAŁA NR XXII/ 174 /2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XVIII/130/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2012. 2012-04-27 13:14
dokument UCHWAŁA NR XXII/ 173 /2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2012-2021 2012-04-27 13:12
dokument Uchwała nr XXI/170/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania medalu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno". 2012-04-03 16:08
dokument UCHWAŁA NR XXI/171/2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: zbycia udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Dębnie 2012-11-20 12:01
dokument UCHWAŁA NR XXI/169/2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, zbywania udziałów i akcji Gminy Dębno w spółkach prawa handlowego. 2012-11-20 11:59
dokument Uchwała nr XXI/163/2012 w sprawie: określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego 2012-04-06 09:07
dokument Uchwała nr XXI/162/2012 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Dębnie Nr XVII/122/2011 z dnia 30.11.2011r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na 2012 rok 2012-04-06 09:05
dokument Uchwała XXI/161/2012 w sprawie : nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki 2012-04-02 07:56
dokument Uchwała nr XXI/160/2012 w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XVIII/130/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2012 2012-04-02 07:54
dokument Uchwała nr XXI/159/2012 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2012-2021 2012-04-02 07:50
dokument Uchwała Nr XX/158/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zarządzenia wyborów do samorządu mieszkańców wsi w sołectwie Mostno na terenie gminy Dębno 2012-02-27 15:27
dokument Uchwała Nr XX/157/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania medalu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno". 2012-03-30 09:27
dokument Uchwała Nr XX/154/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz określenia warunków jej stosowania. 2012-02-29 11:17
dokument Uchwała Nr XX/151/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 lutego 2012 r.zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie miasta i gminy Dębno. 2012-02-27 15:25
dokument UCHWAŁA NR XX/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Armii Krajowej, Chojeńskiej, Wojska Polskiego, Zachodniej i Kostrzyńskiej miasta Dębna. UCHWAŁA NR XX/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Armii Krajowej, Chojeńskiej, Wojska Polskiego, Zachodniej i Kostrzyńskiej miasta Dębna. 2012-02-29 11:30
dokument UCHWAŁA NR XX/ 148 /2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XVIII/130/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2012. 2012-02-29 11:23
dokument UCHWAŁA NR XX/ 147 /2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2012-2021. 2012-02-29 11:23
dokument Uchwała Nr XX/146/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dębnie na 2012 rok. 2012-02-29 11:26
dokument Uchwała Nr XX/145/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie na 2012 rok. 2012-02-29 11:26
dokument Uchwała Nr XX/144/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Dębnie na 2012 rok. 2012-02-29 11:25