Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług z zakresu interwencyjnego wyłapywania/odławiania zwierząt z terenu Gminy Dębno

Dębno dn. 02.01.2023r.
Znak GNiOŚ.6140.1.2023.JF/SD
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 1. Zamawiający : Gmina Dębno, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno NIP 597-162-76-49, REGON 210966993, tel. 957603001 do 04 , fax 957602030.
 1. Gmina Dębno składa zapytanie ofertowe na wykonywanie usług z zakresu interwencyjnego wyłapywania/odławiania psów z terenu gminy.
Zakres prac obejmuje:
 • dojazd we wskazane miejsce na terenie Gminy Dębno w czasie nie dłuższym niż 2 godziny;
 • podjęcie działań w celu wyłapania psa/psów;
 • transport do przychodni weterynaryjnej wskazanej przez Zamawiającego w celu zbadania i wystawienia świadectwa zdrowia;
 • transport odłowionego/nych psa/psów do schroniska wskazanego przez Zamawiającego w odległości nie większej niż 100 km od terenu Gminy Dębno.
 1. Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 31.12.2023r.
 2. Osoba upoważniona do kontaktu i udzielania informacji: Janusz Fabiańczyk insp. ds. rolnictwa i melioracji Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, mail: j.fabianczyk@debno.pl, tel. 95 / 760 30 01 – 04 wew. 141, Urząd Miejski w Dębnie, pokój nr 33.
 3. Kryteria wyboru ofert: cena - 100%.
 4. Wymagania, jakie powinien spełniać Wykonawca w zakresie dokumentów i oświadczeń:
 1. Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
- 2 prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia.
 1. Oświadczenia lub dokumenty, jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku:
       - wykaz prac;
       - dowody dotyczące usług wskazanych w pkt. 6 a), potwierdzające, że prace te zostały
       wykonane w sposób należyty. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz  
       którego usługi wskazane w wykazie zostały wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku    
       przedkładania dowodów, o których mowa powyżej;
 1. posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami wydanego przez Burmistrza Dębna.
 1. Istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści:
  1. Wynagrodzenie miesięczne za wykonaną usługę.
  2.  Rozliczenie fakturą za każdy miesiąc.
  3.  Płatności faktury w terminie 14 dni, licząc od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturach.
  1.  Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
   1. W przypadku niewykonania umowy Wykonawcy nie przysługuje prawo do odpowiedniego wynagrodzenia.
   2. Wykonawca zapłaci karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% łącznej kwoty brutto wartości zamówienia.
   3. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje całej wysokości poniesionej szkody Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
   4. Za niezgodne z postanowieniami umowy jej wykonanie uważa się brak realizacji któregokolwiek zadania, zmniejszenie jego zakresu lub niewłaściwe wykonanie zadania, określonego w przedmiocie zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.
   5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych  z kwoty przypadającej do wypłaty.
   6. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią.
   7. Wykonawca zapłaci karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, po­wstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 1,0 % wyna­grodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym, nieścieralnym. Oferta powinna zawierać określenie przedmiotu zamówienia, nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 1. Oferta musi być opieczętowana i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
 3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (pokój nr 1 w budynku A) Urzędu Miejskiego w Dębnie, 74-400 Dębno, ul. Piłsudskiego 5, w terminie do dnia 16.01.2023r., do godziny 1500.
 4. W przypadku nadania oferty przesyłką o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dębnie.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  • Wglądu w oryginały dokumentów, których kopie zostaną złożone w ofercie,
  • Niedokonania wyboru żadnej oferty w sytuacji, gdy proponowane wynagrodzenie przekroczy kwotę środków finansowych przeznaczonych przez Zamawiającego na wykonanie usługi będącej przedmiotem zapytania,
  • Unieważnienia postępowania ofertowego bez podawania przyczyn,
 1. Zgodnie z art. 13, 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Dębna.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą adresu: rodo@debno.pl
 3. Gmina Dębno przetwarza dane osobowe radnych, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania;
 4. Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu prowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego i przepisów szczególnych oraz w celu prowadzenia korespondencji z Panią/Panem oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione na podstawie art. 6 lit. a,b,c rozporządzenia RODO.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia postępowania administracyjnego, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora przepisami prawa. W zakresie ewentualnej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania swoich danych – art. 16 RODO
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych– art. 18 RODO
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 03-01-2023 08:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Dąbski 02-01-2023
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2023 08:49