herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZA?DZENIE NR 53/15/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej, celem oceny i wyłonienia laureato?w gminnego konkursu plastycznego pn. ?Moja gmina taka pie?kna?. Anna Szymczyk 2018-05-29 14:05:51
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tanecznego "Mali Cychrowiacy" Emilia Jenda 2018-05-29 12:44:00
UCHWAŁA NR LIV/368/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynnos?c? Burmistrza De?bna Anna Szymczyk 2018-05-29 11:03:26
UCHWAŁA NR LIV/367/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyje?cia obowia?zku utrzymania grobo?w i cmentarzy wojennych na terenie Gminy De?bno Anna Szymczyk 2018-05-29 11:02:02
UCHWAŁA NR LIV/366/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/264/97 Rady Miejskiej w De?bnie z dnia 9 paz?dziernika 1997 r. w sprawie: przekazania mienia komunalnego do korzystania i zarza?dzania Sołectwu Dargomys?l. Anna Szymczyk 2018-05-29 10:59:54
UCHWAŁA NR LIV/365/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy De?bno dla miejscowos?ci Oborzany Anna Szymczyk 2018-05-29 10:58:59
UCHWAŁA NR LIV/364/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: wyraz?enia zgody na wydzierz?awienie nieruchomos?ci na rzecz oso?b, kto?re korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomos?ci na podstawie umowy dzierz?awy przez okres 3 lat Anna Szymczyk 2018-05-29 10:57:32
UCHWAŁA NR LIV/363/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej De?bna nr XLVIII/322/2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budz?etu Gminy De?bno na rok 2018. Anna Szymczyk 2018-05-29 10:56:52
UCHWAŁA NR LIV/362/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budz?etu za rok 2017 Anna Szymczyk 2018-05-29 10:56:20
UCHWAŁA NR LIV/361/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budz?etu Gminy De?bno za 2017 rok Anna Szymczyk 2018-05-29 10:55:47
24.05.2018r. Anna Szymczyk 2018-05-29 10:54:31
ZARZĄDZENIE NR 52/15/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargowej Anna Szymczyk 2018-05-29 09:27:02
ZARZĄDZENIE NR 49/15/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-05-29 09:26:27
ZARZĄDZENIE NR 49/15/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-05-29 09:26:24
ZARZĄDZENIE NR 49/15/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-05-29 09:26:01
Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku Emilia Jenda 2018-05-29 09:25:20
ZARZĄDZENIE NR 49/15/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-05-29 09:25:18
ZARZĄDZENIE NR 49/15/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Anna Szymczyk 2018-05-29 09:17:11
ZARZĄDZENIE NR 48/15/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wykupu prawa własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1072/3 o powierzchni 0,0769 ha położonej w obrębie 0005 m. Dębno gm. Dębno przy ul. Wolności Anna Szymczyk 2018-05-29 09:14:04
ZARZĄDZENIE NR 51/15/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, dla których Gmina Dębno jest organem prowadzącym. Anna Szymczyk 2018-05-29 08:27:41
ZARZA?DZENIE NR 45/14/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie odwołania Pani Barbary Kornas? ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Arkadego Fidlera w De?bnie Anna Szymczyk 2018-05-29 08:22:58
Ogłoszenie Burmistrza Dębna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gorzowskiej i Sportowej miasta Dębna Tomasz Jarema 2018-05-28 07:42:55
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2017 rok Adam Szyszka 2018-05-25 12:39:58
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2017 rok Adam Szyszka 2018-05-25 12:35:55
Sprawozdanie finansowe Gminy Dębno za 2017 rok Adam Szyszka 2018-05-25 12:06:57
Uchwała RIO nr XCVI.190.2018 w Szczecinie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia. Adam Szyszka 2018-05-25 12:05:30
Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2017 rok Adam Szyszka 2018-05-25 12:03:20
asda - dokument usunięty Adam Szyszka 2018-05-25 11:57:53
Informacje z wykonania budżetu za I kwartał 2018 roku Adam Szyszka 2018-05-25 11:57:49
asda - dokument usunięty Adam Szyszka 2018-05-25 11:57:34
Informacje z wykonania budżetu za I kwartał 2018 roku Adam Szyszka 2018-05-25 11:57:20
Informacje kwartalne Adam Szyszka 2018-05-25 11:56:11
2018 rok Adam Szyszka 2018-05-25 11:55:52
2018 rok Adam Szyszka 2018-05-25 11:55:45
Informacje z wykonania budżetu za III kwartał 2017 roku Adam Szyszka 2018-05-25 11:54:25
Informacje z wykonania budżetu za IV kwartał 2017 roku Adam Szyszka 2018-05-25 10:00:06
Informacje z wykonania budżetu za IV kwartał 2017 roku Adam Szyszka 2018-05-25 09:59:37
Uchwała nr XXI.66.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15.01.2018 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dębno Adam Szyszka 2018-05-25 09:54:54
Uchwała nr XXI.67.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15.01.2018 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Dębno na 2018 rok Adam Szyszka 2018-05-25 09:54:39
Uchwała nr XXI.66.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15.01.2018 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dębno Adam Szyszka 2018-05-25 09:52:44