herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe na wykonanie usług z zakresu przyjmowania oraz opieki weterynaryjnej nad zwierzętami z terenu gminy Dębno. - dokument usunięty Agnieszka Ludynia 2018-10-05 13:16:10
ZARZA?DZENIE NR 97/30/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 28 wrzes?nia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budz?etu Gminy De?bno na 2018 rok Anna Szymczyk 2018-10-05 13:11:40
ZARZĄDZENIE NR 98/30/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok Anna Szymczyk 2018-10-05 12:25:20
Obwieszczenie Burmistrza Dębna ws. kalendarza polowań ziorowych na rok 2018-2019 Koło Łowieckie nr 222 DUBLET Szczecin Katarzyna Trybel 2018-10-05 10:14:01
Obwieszczenie Burmistrza Dębna ws. kalendarza polowań ziorowych na rok 2018-2019 Koło Łowieckie nr 222 DUBLET Szczecin - dokument usunięty Katarzyna Trybel 2018-10-05 09:41:57
- dokument usunięty Katarzyna Trybel 2018-10-05 09:41:52
Obwieszczenie Burmistrza Dębna ws. kalendarza polowań ziorowych na rok 2018-2019 Koło Łowieckie nr 222 DUBLET Szczecin - dokument usunięty Katarzyna Trybel 2018-10-05 09:40:55
- dokument usunięty Katarzyna Trybel 2018-10-05 09:40:19
Obwieszczenie Burmistrza Dębna ws. kalendarza polowań ziorowych na rok 2018-2019 Koło Łowieckie nr 222 DUBLET Szczecin Katarzyna Trybel 2018-10-05 09:39:42
KOŁO ŁOWIECKIE Nr 222 DUBLET SZCZECIN Katarzyna Trybel 2018-10-05 09:38:00
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2018 roku Adam Szyszka 2018-10-04 13:11:58
Odbiór odpadów komunalnych stałych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Dębno Agnieszka Ludynia 2018-10-04 12:58:38
Odbiór odpadów komunalnych stałych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Dębno Agnieszka Ludynia 2018-10-04 12:57:45
Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym ? siłowni zewnętrznej w miejscowości Oborzany, gmina Dębno Agnieszka Ludynia 2018-10-04 09:03:53
I publiczny przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 0007 Smolnica gm. Dębno oznaczonej dz. nr 69/8 Katarzyna Trybel 2018-10-04 08:57:29
ZARZA?DZENIE NR 100/31/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 2 paz?dziernika 2018 r. w sprawie wniesienia aportem na rzecz Przedsie?biorstwa Wodocia?go?w i Kanalizacji Sp. z o.o. w De?bnie s?rodko?w trwałych Anna Szymczyk 2018-10-04 08:08:10
ZARZA?DZENIE NR 99/31/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 2 paz?dziernika 2018 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaz?y w trybie przetargowym Anna Szymczyk 2018-10-04 08:07:40
październik Anna Szymczyk 2018-10-04 08:06:57
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dębnie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy Dębno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Anna Szymczyk 2018-10-03 15:01:34
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dębnie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Dębnie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r Anna Szymczyk 2018-10-03 13:12:35
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ O WYLOSOWANYCH NUMERACH LIST Anna Szymczyk 2018-10-03 13:08:05
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ O WYLOSOWANYCH NUMERACH LIST Anna Szymczyk 2018-10-03 13:07:51
UCHWAŁA NR LIX/395/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie przyje?cia: "Programu Wspo?łpracy Gminy De?bno z organizacjami pozarza?dowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadan? poz?ytku publicznego na rok 2019" Anna Szymczyk 2018-10-03 11:50:08
UCHWAŁA NR LIX/403/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie wyraz?enia zgody na wydzierz?awienie nieruchomos?ci na rzecz oso?b, kto?re korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomos?ci na podstawie umowy dzierz?awy przez okres 3 lat Anna Szymczyk 2018-10-03 11:49:09
UCHWAŁA NR LIX/405/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. zmieniaja?ca uchwałe? w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodza?cych w skład mieszkaniowego zasobu gminy De?bno. Anna Szymczyk 2018-10-03 10:19:07
Składy obwodowych komisji wyborczych Anna Szymczyk 2018-10-03 09:10:21
UCHWAŁA NR LIX/391/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatko?w i opłat stanowia?cych dochody budz?etu Gminy De?bno Anna Szymczyk 2018-10-02 13:45:16
UCHWAŁA NR LIX/390/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie wniesienia dopłaty do Szpitala w De?bnie im. s?w. Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o. Anna Szymczyk 2018-10-02 13:44:38
UCHWAŁA NR LIX/388/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej De?bna nr XLVIII/322/2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budz?etu Gminy De?bno na rok 2018. Anna Szymczyk 2018-10-02 13:44:06
UCHWAŁA NR LIX/399/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gorzowskiej i Sportowej miasta De?bna Anna Szymczyk 2018-10-02 10:55:46
Stowarztyszenie Edukacyjne na rzecz Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko "Nasza Szkoła" Renata Jarmuszka-Izak 2018-10-02 09:55:10
Rejestr Działalności Regulowanej Katarzyna Trybel 2018-10-02 09:38:03
Rejestr Działalności Regulowanej Katarzyna Trybel 2018-10-02 09:35:04
Składy obwodowych komisji wyborczych Anna Szymczyk 2018-10-02 09:31:03
Protokół z przebiegu LVI sesji Rady Miejskiej Dębna w dniu 30.08.2018 r. Emilia Jenda 2018-10-02 09:25:47
Ogłoszenie Burmistrza Dębna w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Tomasz Jarema 2018-10-02 09:08:50
Ogłoszenie Burmistrza Dębna w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Tomasz Jarema 2018-10-02 09:07:08
Ogłoszenie Burmistrza Dębna w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Tomasz Jarema 2018-10-02 09:04:30
27.09.2018r. Anna Szymczyk 2018-10-02 08:07:55
27.09.2018r. - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-10-02 08:06:59