Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XLII/260/2005


UCHWAŁA NR XLII/260/2005 .

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

Z DNIA 16 marca 2005 r. .

W sprawie:

przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części miast Dębno dla terenu w rejonie ul. Chrobrego.

Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII/241/97 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 maja 1997r. ( Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 8, poz.106) dla terenu obejmującego część obszaru oznaczonego symbolami B20UX, B21UX i B22 UX, położonego w obrębie nr 6 miasta w rejonie ul Chrobrego.

 1. Granice obszaru objętego opracowaniem wskazane zostały na załącznikach graficznych nr 1 i 2 do uchwały stanowiących jej integralna część.

 1. Teren od strony zachodniej graniczy z terenami kolejowymi, od strony północnej
  i wschodniej z działkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jedno-, dwu- i trzykondygnacyjnymi przy ul. Chrobrego. Od strony południowej obszar sąsiaduje
  z terenem po byłej spółdzielni zabudowanej obiektem magazynowym.

§ 2 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Helena Sługocka

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Nr XLII/260/2005 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 16 marca 2005 r.

Zgodnie z art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, Rada Miejska w Dębnie, po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Dębna dotyczącego sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta położonego w obrębie nr 6 miasta Dębna, postanowiła przystąpić do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą
Nr XXXVIII/241/97 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 maja 1997r. (Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 8, poz.106).

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przed podjęciem niniejszej uchwały, Burmistrz wykonał analizę dotyczącą zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotował materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustalił niezbędny zakres prac planistycznych.

Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu

Teren objęty opracowaniem, przeznaczony pod zabudowę produkcyjną z towarzysząca zabudową mieszkaniową w planie uchwalonym uchwałą Nr XXXVIII/241/97 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 maja 1997r. ( Dz. Urz. Woj. Gorz. Nr 8, poz. 106), do chwili obecnej nie został zagospodarowany.

Obszar wskazany do opracowania zmiany planu stanowi grunt budowlany, niezabudowany trwale. Od strony zachodniej graniczy z terenami kolejowymi, od strony północnej
i wschodniej z działkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jedno-, dwu-
i trzykondygnacyjnymi oraz niskimi budynkami inwentarskimi. Od strony południowej sąsiaduje z terenem po byłej spółdzielni zabudowanej obiektem magazynowym.

Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Gminy Dębno, budownictwo mieszkalne jest czwartym, co do znaczenia problemem wymagającym pilnego rozwiązania uznanym przez lokalną społeczność. Wobec olbrzymich potrzeb Ministerstwo Infrastruktury przeznaczyło na wsparcie gmin budujących (lub adaptujących) mieszkalne obiekty socjalne około 50 mln zł. W ramach pilotażowego programu budowy obiektów socjalnych Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego będzie dokładał gminom nawet 35 % kosztów inwestycji w lokale socjalne.

Dlatego, Burmistrz Dębna widząc wzrastające potrzeby ubożejącej społeczności lokalnej oraz konieczność zapewnienia przez Samorząd gminny mieszkalnych obiektów socjalnych wynikających z zadań własnych gminy, wskazał teren stanowiący własność gminy do pracowania zmiany planu.

Opracowanie zmiany planu jest celowe, ponieważ pozwoli na:

 1. na racjonalne zagospodarowanie terenu stanowiącego komunalny grunt budowlany, posiadający dostęp do komunikacji publicznej oraz niezbędnych sieci infrastruktury technicznej,

 2. zagospodarowanie terenu zgodnie z potrzebami mieszkańców gminy,

 3. umożliwienie pozyskania dodatkowych środków celowych z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego,

 4. wprowadzenie podstaw prawnych do ochrony ładu przestrzennego tej części
  miasta, w tym zabezpieczenie terenu przed jego degradacją oraz nielegalnym zagospodarowaniem,

 5. fizjografia terenu tworzy korzystne warunki dla lokalizacji zabudowy zarówno niskiej, jak i wielokondygnacyjnej.

Analiza stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium

Przewidywane rozwiązania przyjęte w zmianie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wskazanego w niniejszej uchwale spełnią wymogi art. 15 ust 1 oraz 14 ust. 3 i 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczące zgodności ze studium, ponieważ teren objęty zmianą planu:

 1. nie stanowi obszaru lub części większego obszaru dla którego opracowanie planu ze względu na wymogi przepisów odrębnych jest obowiązkowe,

 2. nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze
  i nieleśne,

 3. nie został wskazany do obowiązkowego opracowania planu w Studium,

 4. przeznaczenie terenu będzie zgodne z zapisami studium, zmienionym uchwalą
  nr XLII/259/2005 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 16 marca 2005 r. odnoszącymi się do obszaru objętego opracowaniem

Materiały geodezyjne do opracowania planu

Dla opracowania zmiany planu dla terenu wskazanego w niniejszej uchwale
został sporządzony wtórnik geodezyjny w skali 1:1000 wpisany do rejestru wtórników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu - zgodnie z art. 16 ust 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zakres prac planistycznych

Zakres prac planistycznych dla terenu wskazanego w niniejszej uchwale został określony zgodnie z art. 15 ust 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Podsumowanie

W oparciu o przeprowadzoną analizę, a także koniecznością odpowiedzi Władz Gminy na zwiększające się potrzeby społeczności lokalnej z zakresu zabudowy mieszkalnej oraz wywiązania się przez Samorząd gminny z obowiązków stanowiących zadania własne gminy, Rada Miejska w Dębnie uznaje celowość i zasadność opracowania zmiany planu dla przedmiotowego terenu i zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powierza jej wykonanie Burmistrzowi Dębna.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 23-05-2005 15:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 23-05-2005 15:13