Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXXVIII/243/2004


Uchwała nr XXXVIII/243/2004

Rady Miejskiej w Dębnie

dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie : uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki

przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego,

funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia,

a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania

dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art. 30 ust.6, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia

26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( tekst jednolity : Dz. U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112;

zmiany : Dz. U. z 2003 r. nr 137, poz. 1304, nr 203, poz.1966, Nr 213, poz. 2081, i Nr 228, poz.2258 oraz z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 179, poz. 1845 ) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie : wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat ( Dz. U. z 2000 r. nr 39, poz.455, nr 100, poz. 1074; Dz. U. z 2001 r. nr 52, poz. 544; Dz. U. z 2002 r. nr 160, poz. 1323; Dz. U. z 2003 r. nr 34, poz. 286 ; Dz. U. z 2004 r. nr 74, poz.667 ) - Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach,

szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Dębno : określający wysokość oraz

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat,

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki

wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania

dodatku mieszkaniowego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXIX/178/2000 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 24 sierpnia

2000 r. w sprawie : ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych

w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie miasta i gminy Dębno.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Dębnie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Helena Sługocka

 • 1 -

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/243/2004

Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 grudnia 2004 r.

R E G U L A M I N

określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków :

za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania

i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

R o z d z i a ł I

Postanowienia wstępne

§ 1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o :

1). Szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę, dla której organem

prowadzącym jest Gmina,

2). Dyrektorze lub Wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora

jednostki, o której mowa w pkt. 1,

3). Nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli lub wychowawców zatrudnionych

w szkole/ placówce, o których mowa w pkt. 1 .

4). Roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku

do 31 sierpnia roku następnego,

5). Klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

6). Uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,

7). Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta

Nauczyciela ( tj. Dz. U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami ),

8). Rozporządzeniu - rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego

nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną

godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć

uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku

motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę

przyznawania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania

okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat

( Dz. U. Nr 39, poz. 455 z późniejszymi zmianami ),

9). Tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy

obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia.

- 2 -

R o z d z i a ł II

Dodatki

Dodatek motywacyjny

§ 2

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest :

1). Uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

a w szczególności :

 1. uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

 2. umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

 3. pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

2). Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,

dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności :

 1. systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

b) podnoszenie umiejętności zawodowych,

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

 1. dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

 2. prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

 3. rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

 4. przestrzeganie dyscypliny pracy,

3). Posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,

4). Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust.2 pkt. 2 i 3

Karty Nauczyciela, a w szczególności :

 1. udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

 2. udział w komisjach przedmiotowych i innych,

 3. opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

 4. prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

 5. aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

 • 3 -

§ 3

Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego nauczycielowi zatrudnionemu na stanowisku dyrektora jest :

 1. prawidłowa realizacja budżetu placówki,

 2. rzetelne i terminowe wywiązywanie się z zaleceń organu prowadzącego i powierzonych obowiązków,

 3. aktywny udział w szkoleniach, naradach, spotkaniach,

 4. osiąganie przez szkołę wymiernych wyników dydaktycznych i wychowawczych,

 5. przepisy § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 4

 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 20 % jego

wynagrodzenia zasadniczego.

 1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony - do 6 miesięcy.

 2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okresy jego przyznania

uwzględniające poziom spełniania warunków, o których mowa w § 2, ustala dyrektor

po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, a w stosunku do dyrektora - Burmistrz

po zasięgnięciu opinii związków zawodowych.

 1. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 2. Kwoty na dodatki motywacyjne dla nauczycieli danej szkoły lub placówki ustala się

w ramach posiadanych środków nie więcej niż 8 % środków planowanych na

wynagrodzenie zasadnicze.

Dodatek funkcyjny

§ 5

 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przewidziane w statucie

szkoły przysługuje dodatek funkcyjny, z tym, że :

 1. dyrektorowi - w wysokości do 50 % - pobieranego wynagr. zasadn.

 2. wicedyrektorowi - w wysokości do 35 % - - „ -

 3. kierownikowi świetlicy - w wysokości do 20 % - - „ -

 4. osobie zajmującej inne stanowisko kierownicze

określone w statucie szkoły - w wysokości do 20 % - - „ -

 1. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom wykonującym zadania kierownicze

wymienione w ust. 1 w zastępstwie, od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego

następującego po 3 miesiącach zastępstwa.

 1. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala :

 1. dla dyrektora oraz osoby pełniącej jego zadania w zastępstwie - Burmistrz,

 2. dla nauczycieli, o których mowa w ust. 1 pkt. 2-3,4, oraz ust. 2 - dyrektor szkoły.

 • 4 -

§ 6

 1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek

funkcyjny, z tym, że nauczycielowi któremu powierzono :

 1. wychowawstwo klasy - w wysokości do 5 % - pobieranego wynagrodz. zasadn.

 2. funkcję doradcy metodycznego - w wysokości do 20 % - - „ -

 3. funkcje nauczyciela konsultanta - w wysokości do 25 % - - „ -

 4. funkcje opiekuna stażu - w wysokości do 5 %

 1. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając zakres

i złożoność zadań oraz warunki ich realizacji, ustala dla nauczycieli dyrektor, a dla

dyrektora Burmistrz.

§ 7

 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 oraz w § 6 ust. 1, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

 1. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1 nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,

w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia

stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego

pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

 1. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 nie wyłącza prawa do

otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 6 ust. 1.

 1. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Dodatek za warunki pracy

§ 8

 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy, z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach określonych w przepisach

§ 6 i 7 rozporządzenia.

 1. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1 przysługuje :

 1. nauczycielom prowadzącym zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi

i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim w wysokości do 30 %

wynagrodzenia zasadniczego.

 1. nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach (oddziałach), w szkołach (klasach) oraz prowadzącym nauczanie indywidualne dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości do 20 % wynagrodzenia zasadniczego

 2. nauczycielom szkół podstawowych prowadzącym zajęcia w klasach łączonych

w wysokości do 25 % wynagrodzenia zasadniczego.

- 5 -

 1. W pozostałych przypadkach określonych w § 6 i 7 rozporządzenia w wysokości

do 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

 1. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za warunki pracy nauczycielowi przysługuje dodatek z jednego tytułu w wysokości najwyższej.

§ 9

 1. Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględnieniem warunków, o których mowa

w § 7 ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora - Burmistrz.

 1. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

 2. Dodatek, o którym mowa w § 7 przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy,

z którą dodatek jest związany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za który

przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

 1. Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz

w przypadku gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze realizuje

w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości

proporcjonalnej jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych lub

szkodliwych dla zdrowia tylko część obowiązującego go wymiaru zajęć.

Dodatek za wysługę lat

§ 10

 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie z zastrzeżeniem art. 20 ust. 6 Karty Nauczyciela. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie.

 2. Dodatek za wysługę lat przysługuje :

 1. począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca.

 2. Za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

- 6 -

Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 11

 1. Wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się : dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku ) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin ustalonego zgodnie z art.42 ust. 3 Karty Nauczyciela dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych

w ramach godzin ponadwymiarowych.

 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się z zastrzeżeniem ust. 3

w sposób określony w ust. 1.

 1. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w ust. 3 ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku ) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

 2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 3 uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 12

Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 11 przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane, pod warunkiem wypracowania przez nauczyciela w danym tygodniu obowiązkowego wymiaru zajęć.

§ 13

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się

z dołu.

§ 14

 1. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, wykonywane w dniu wolnym od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie,

w wysokości ustalonej w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 30

ust. 5 - Karty Nauczyciela.

 1. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nie przysługuje z tego tytułu odrębne wynagrodzenie.

 • 7 -

§ 15

Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze realizującego zajęcia z przedmiotów o różnym obowiązkowym wymiarze czasu pracy ustalany jest proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez tego nauczyciela godzin.

Dodatek mieszkaniowy

§ 16

 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin na terenie wiejskim oraz miejskim liczącym do 5 tys. mieszkańców i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

 2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób

w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

1) przy jednej osobie w rodzinie - 6 %

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 8 %

3) przy trzech osobach w rodzinie - 10 %

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 12 %

średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust.3

Karty Nauczyciela.

 1. Do członków rodziny, o której mowa w art. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

 2. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust.2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

 3. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela,

a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek.

Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - Burmistrz.

 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył

wniosek o jego przyznanie.

 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2) pobierania zasiłku społecznego,

- 8 -

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, okresowej służby wojskowej, w przypadku

jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas

określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa była

zawarta,

4) korzystania z urlopu wychowawczego.

 1. Dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Burmistrz.

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 17

 1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości

1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor

w rocznym planie finansowym szkoły, z tym , że :

1) 80 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,

2) 20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego zwane dalej

nagrodami Burmistrza.

 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.

3. Przyznanie nagrody nauczycielowi / dyrektorowi / uzależnione jest w szczególności od :

1) posiadania wyróżniającej oceny pracy, pozytywnej oceny dorobku zawodowego,

2) otrzymania w danym roku szkolnym lub w roku szkolnym poprzedzającym rok

przyznania nagrody dodatku motywacyjnego przez co najmniej sześć miesięcy,

3) legitymowanie się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub

opiekuńczej.

4) przestrzeganie prawa oświatowego,

5) podejmowanie działań innowacyjnych,

6) prawidłową współpracę z radą pedagogiczną, radą szkoły, radą rodziców oraz

samorządem uczniowskim,

7) troskę o dobro i wizerunek szkoły.

 • Nagrody nauczycielom przyznają :

1) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 - dyrektor po zasięgnięciu opinii rady

pedagogicznej,

2) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 - Burmistrz.

 • Wnioski o nagrodę mogą składać :

1) rady pedagogiczne.

2) dyrektor szkoły,

3) związki zawodowe.

4) kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

 • 9 -

§ 18

Nagrody, o których mowa w § 17 są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W uzasadnionych przypadkach , dyrektor za zgodą Burmistrza może przyznać nagrodę

w innym czasie.

Ochrona zdrowia.

§ 19

Corocznie dokonuje się w budżecie organu prowadzącego odpisu na zakładowy fundusz zdrowotny w wysokości 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Rozdział IIII

Postanowienia końcowe

§ 20

Zmiany Regulaminu następują w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

§ 21

Regulamin niniejszy został ustalony w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli :

§ 22

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 19-01-2005 15:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2005 15:28