Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXXVIII/242/2004


Uchwała nr XXXVIII/242/2004

Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie : określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorowi, wicedyrektorowi

szkoły ( przedszkola ) oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko

kierownicze w szkole ( przedszkolu ) oraz zasad zwalniania od obowiązku

realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub

wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym

wymiarze zajęć i określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin

zajęć pedagogów, psychologów i logopedów.

Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( tekst jednolity : Dz. U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112, zmiany ; Dz. U. z 2003 r. nr 137, poz. 1304, nr 203, poz. 1966, nr 213, poz. 2081, nr 228, poz. 2258 oraz z 2004 r.

nr 96, poz. 959, nr 179, poz.1845 ) - Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1

 1. Ustala się zasady udzielania i rozmiar zniżek nauczycielom, którym powierzono

stanowiska kierownicze oraz zasady zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli

zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć określone w tabeli nr 1.

Tabela nr 1 - wymiar godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

1.

Dyrektor szkoły - przedszkola / zespołu / każdego typu liczącej :

 1. Do 8 oddziałów

 2. 9-18 oddziałów

 3. 19 i więcej oddziałów

8

5

3

2.

Wicedyrektor szkoły - przedszkola / zespołu /

o liczbie:

 1. 12 i więcej oddziałów

Drugi wicedyrektor

a) 30 i więcej oddziałów

7

7

3.

Kierownik świetlicy szkolnej z dożywianiem

 1. do 30 wychowanków

 2. od 31 do 80 wychowanków

 3. od 81 do 120 wychowanków

20

16

14

 1. Wymiar zajęć ustalony w tabeli nr 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących

stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska

z tym, że obowiązuje tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po

miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach organ prowadzący

może przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze określonym w art. 35 ust. 1

- Karta Nauczyciela.

§ 2

 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,

wychowawczych oraz opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą

przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela,

zatrudnionych w pełnym wymiarze określony w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

Lp.

Stanowisko

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowych wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych

1.

Pedagog, psycholog, logopeda zatrudniony w szkole.

20

2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze prowadzone bezpośrednio

z dziećmi przez nauczycieli wymienionych w tabeli nr 2 należy rozumieć zajęcia grupowe

i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, doradczych,

terapeutycznych i korekcyjnych. Nauczyciele ci obowiązani są ponadto do realizacji

zadań określonych dla nich w odrębnych przepisach.

§ 3

Traci moc uchwała nr XXIX/178/2000 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 24 sierpnia 2000 r.

w sprawie : ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie miasta i gminy Dębno.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dębno.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2005 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 19-01-2005 15:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2005 15:27