Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XX/140/2003


UCHWAŁA NR XX/140/2003

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kostrzyńskiej i Dargomyskiej w Dębnie.

Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139z póź. zm.) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U Nr 80, poz. 717) Rada Miejska uchwala co następuje :

§1 Odrzuca się zarzut pana Marka Bancerza, zamieszkałego przy ul. Oś. Nad Wartą 9 w Kostrzynie nad Odrą, złożony w dniu 28 sierpnia 2003r., dotyczący miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek Nr 551/17 i 561/4 położonych w rejonie ul. Kostrzyńskiej i Dargomyskiej miasta Dębna.

§2 1. Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia zarzutu:

  1. zarzut o niespełnieniu wymagań z art. 1 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym jest całkowicie bezpodstawny i nietrafny, ponieważ:

  1. wymagania ładu przestrzennego, urbanistyki, architektury i krajobrazu zostały zapewnione poprzez określenie w § 6 ust 2 planu gabarytów planowanych obiektów, powierzchni zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej, itd.,

  2. wymagania dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego, zdrowia, bezpieczeństwa ludzi i mienia zostały zapewnione w ustaleniach § 9 planu,

  3. teren nie jest objęty ochroną środowiska kulturowego - uzgodnienie z Wojewódzkim Oddziałem Służb Ochrony Zabytków,

  4. teren zdegradowany rolniczo, zlokalizowany przy drodze wojewódzkiej, będzie racjonalnie wykorzystywany, przy obsłudze ruchu tej drogi. Plan został wykonany zgodnie z wnioskiem właściciela terenu objętego planem, a każdy ma prawo do zagospodarowania terenu do którego ma tytuł prawny. Zmiana przeznaczenia przedmiotowego terenu ma stworzyć nowe warunki rozwoju gospodarczego w tej części miasta, a tym samym nowych miejsc pracy. Walory ekonomiczne przestrzeni i prawo własności zostały więc w pełni uwzględnione,

  5. teren nie wymaga przeznaczenia na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa - uzgodnienie z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym, Straż graniczną oraz Agencją Bezpieczeństwa Wojskowego.

  1. zarzucający nie wykazał w jaki sposób sąsiedztwo stacji paliw miałoby naruszyć swobodę korzystania i dysponowania terenu jego własności, tym samym nie wskazał naruszenia swojego interesu lub uprawnień, o którym mowa w art. 24 ust.1 ww. ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

  2. działka 289/5 stanowi teren rolny o klasie bonitacyjnej RV i przylega do terenu objętego planem od północy wyłącznie narożnikiem. W § 6 ust 2 pkt 4 uchwały wprowadzono obowiązek obsadzenia północnej granicy terenu objętego planem pasem zieleni niskiej, średniej i wysokiej o charakterze izolacyjnym o szerokości minimum 5m., z zaleceniem stosowania gatunków zieleni zimozielonej.

Obiekty na terenie objętym planem będą realizowane zgodnie z technicznymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu oraz przepisami prawa budowlanego, a ich uciążliwość musi zamknąć się w granicach terenu objętego planem. Stacja benzynowa, tak jak wszystkie obiekty tego typu, będzie podlegała stałemu monitoringowi oraz kontroli przez właściwe powołane do tego służby.

  1. prognoza skutków wpływu ustaleń przedmiotowego planu na środowisko nie wykazała negatywnego wpływu inwestycji na środowisko.

2. Z powodów wymienionych w ust. 1, zarzut zgodnie z art. 24 ust. 3 ww. ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym został odrzucony.

§3 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Dębnie.

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Helena Sługocka

Uzasadnienie

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych: 551/17 i 561/4 położonych przy ul. Kostrzyńskiej i Dargomyskiej w mieście Dębno, opracowany został w wykonaniu uchwały Nr VI/40/2003 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 lutego 2003r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu.

Przedmiotem planu jest zmiana przeznaczenia terenu działki rolnej pod zabudowę stacji paliw z usługami związanymi z obsługą podróżnych.

Projekt został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 21 lipca 2003r. do 20sierpnia 2003r., o którym ogłoszono w dniu 7 lipca 2003r. Procedura planistyczna w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U Nr 80, poz.717) prowadzona jest nadal w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139z póź. zm.).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ww. ustawy z 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym p. Marek Bancerz złożył zarzut do planu w terminie określonym ustawą.

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia zarzutu zgodnie z art. 24 ust. 3 ww. ustawy zostało zawarte w §2 uchwały.

Zarzut odrzucono umożliwiając tym samym zagospodarowanie właścicielowi dz. 551/17 i 561/4 położonych przy ul. Kostrzyńskiej i Dargomyskiej, do którego posiada tytuł prawny, a zmiana przeznaczenia przedmiotowego terenu ma stworzyć nowe warunki rozwoju gospodaroczego w tej części miasta.

Uchwała zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym może zostać zaskarżona do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia do wnoszącego zarzut.

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 12-01-2004 13:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2004
Ostatnia aktualizacja: - 12-01-2004 13:34